Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 146

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 140 141 142 143 144 145 < 146 > 147 148 149 150 151 152 .. 217 >> Следующая


Виробнича бригада е первинним осередком трудового колек-тпву пщприемства i займае провщне мкще серед колективних форм оргатзаци сучасно! пращ. Бригада — це група пращв-iniKiB, що разом здшснюють виробничий процес або його час-тину i колективно вщповщають за результати свое! роботи.

Бригадна форма надае можливост1 змши пращ на основ1 умщення професш та функщй, сприяе пщвищенню квал1фЬ чщи, зацшавленост1 у пращ та и результатах. На машинобу-ni иних пщприемствах основними видами бригадно! оргатзаци нрпщ е спещал1зоват та комплекст бригади.

СпещалЬзоваш бригади складаються i3 роб1тник1в одте! ирофесп або спещальност1, що виконують однорщт техно-¦юпчш процеси. Комплекст бригади складаються з роб1тнишв

453
Глава 17

р1зних професш або спещальностей, що виконують комплекс взаемопов’язаних технолопчно р1знорщних po6iT. Для роботи на обладнанш та агрегатах при тривалих технолопчних циклах (больших, шж тривал1сть одше! змши) створюють наскрЬзт бригади, що об’еднують робочих ycix змш.

Колективний характер пращ в бригад1 поеднуеться i3 подЬ лом пращ м1ж членами бригади. Праця м1ж членами спещалЬ зованих бригад розпод1ляеться в основному вщповщно до ix квал1фшацп. У комплексних бригадах под1л пращ проводиться вщповщно до професп, спещальност1 та квал1фшацп.

У кожнш бригад1 на пщприемствах 3i сталою виробничою програмою, затверджують pi4Hi, квартальт, мкячт виробнич1 плани, а також порядок ix розробки та ощнювання виконання* Важливе значения в оргашзаци роботи бригад мае уточнения спещал1зацй бригади та визначення планово-облшовог одиницк Планово-облЫова одиниця — це бригадокомплект в умоваэ* одиничного, серШного виробництва i продукщя у натуральной му виражент — в умовах масового виробництва. Вригадоком* плект включае частину робгг з виготовлення виробу, а загаль-на шльшеть ycix бригадокомплект1в складаеться у вир1б —^ шнцеву продукщю пщприемства. Для оплати пращ за шнце4! вий результат розробляють збшыпеш (комплекеш) норми чаеЦ та вщповщш розщнки на бригадокомплекти. |

i

i

1

17.3. Оргашзащя робочого мкця J

та його обслуговування ]

j

Важливим напрямом оргашзаци пращ на пщприемств! < оргашзащя робочих м1сць з метою створення на кожному з нй: необхщних умов для високопродуктившл та високояшснй пращ при якомога менших ф1зичних зусиллях i мш1мальном] нервовому напруженш пращвника. !

Робоче мкце — це первинна ланка виробництва, зона прй кладання пращ одного або шлькох (якщо робоче м1сце колея тивне) виконавщв, визначена на пщстав1 трудових та шши: чинних норм i оснащена необхщними засобами для трудовс д1яльност1. Робоче м1сце як мкще зайнятост1 людини, визначй

1

454
Основи оргажзаци npaui

умови пращ (нормальш, важш, шшдлив1), режими пращ й тдпочинку, характер пращ (р1зномаштний, монотонний та iH.).

Оргашзащя робочого мдеця — це шдпорядкована щлям виробництва система заход1в з його оснащения засобами i предметами пращ, планування, розм1щення у певному порядку, об-•луговування та атестацп. Конкретний зм1ст цих заход1в ви-аначаеться характером i спещал1защею робочого мкщя, його иидом i значениям у виробничому процесс

Вид робочого м1сця визначаеться такими чинниками, як pi-иень под1лу i кооперування пращ, м1сце виконання роботи, р1вень мехашзаци, шльшеть обладнання на робочому м1сщ та . Класифшащя робочих мкщь за р1зними ознаками наведена у табл. 17.1.

Таблиця 17.1. Класифшащя робочих м1сць

Ознаки

Види робочих м1сць

На профес1ею

Роб1тника, службовця, спещал1ста, кер1вника

На ступенем подшу пращ

1ндивщуальт, колективн1 (бригадш)

На видом виробництва

Основн1, допом1жш

На Mipoio спещал1зацп

Ушверсальт, спещал1зоват

На шльшетю обладнання, що обслуговуеться

Одноагрегатт, багатоагрегатт

Па р1внем мехашзаци га автоматизаци

Робоч1 м1сця для ручно! роботи, мехашзоват, автоматизоваш, апаратурш

На специфпсою умов пращ

Стацюнарш та pyxoMi, тдземт та висот-Hi, робоч1 м1сця 3i шшдливими умовами пращ та ш.

Оргашзащя робочого мкщя передбачае його оснащения, пла-п у вання, обслуговування, створення сприятливих умов пращ. Ип щ елементи зводяться в операцшну карту, яка може бути (ммроблена досить докладно в умовах масового виробництва. В оноращйшй карт1 наводиться паспорт робочого мкщя, в якому

455
Глава 17

вказуеться його призначення, операцп, що виконуються, та мкще операщй у загальному технолопчному процесс а також основт параметри робочого мкщя (норми часу, норми вироб1т-ку, загальт розапри та iH.).

Оснащения робочого мЬсця складаеться i3 сукупност1 засоб1в пращ, необхщних для виконання конкретних трудових функцш. Сюди належать: основне технолопчне i допоапжне обладнання; оргатзацшне оснащения (оргтехнша, засоби зв’язку i сигнал1зацн, робоч1 мебл1, тара); технолопчне оснащения (ро-боч1 та вим1рювальт шструменти, запаст частини); робоча документащя; засоби комуткацн для подання на робоче мкще енергп, шформаци, матер1ал1в, сировини та iH.

Р1вень оргатзаци пращ на конкретному робочому м1сщ залежить також вщ якосп його обслуговування. Обслуговування робочого мЬсця передбачае своечасне забезпечення його yciM необхщним, включаючи техтчне обслуговування (налагоджен-ня, регулювання, ремонт); регулярну подачу необхщних видЦ енергй, шформаци та витратних матер1ал1в; контроль якост! роботи обладнання, транспортне та господарське обслуговуван-| ня (прибирания, чистка обладнання тощо). J
Предыдущая << 1 .. 140 141 142 143 144 145 < 146 > 147 148 149 150 151 152 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100