Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 145

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 139 140 141 142 143 144 < 145 > 146 147 148 149 150 151 .. 217 >> Следующая


Сустльний подш працЬ — це диференщащя у суспшьств1 ¦ощальних функщй, що виконуються певними трупами людей,

I видшення у зв’язку з цим р1зних сфер життед1яльност1 (про-мисловють, сшьське господарство, mIcto i село, наука, мистец-

I во, арм1я та iH.)» яш, у свою чергу, подшяються на др1бтии •фери, галуз1 й пщгалузь

Техшчний подш пращ — це диференщащя вид1в трудовох ;йяльност1 м1ж пщроздшами та пращвниками тдприемства, под], л трудового процесу на пщприемств! на ряд часткових функщй i операщй, це спещал1защя пращвнишв у процес1 <MC0H0Mi4H0i дiяльнocтi. Таким чином, техтчний подш пращ ггановить вихщний пункт оргашзаци пращ, що, враховуючи «ил1 виробництва, полягае у закршленш за кожним пращвником i за кожним пщроздшом ixmx обов’язюв, функцш, вщцв po6iT, технолопчних операщй.

Розр1зняють таю ocnoeni виды подшу пращ на пщприемств!:

— функщональний — подш пращ мгж р1зними категор1ями иращвнишв тдприемства залежно вщ характеру виконуваних мими функцш та участ1 у виробничому процесь BiH виявляеть-у двох напрямках: а) видшення у склад1 персоналу пщпри-| метва таких основних категорш, як робггники, службовщ, спе-ц1алд.сти, кер1вники; б) подш роб1тншив на основних (що безвредны) зм1нюють форму i стан предмет1в пращ, виробляю-чи продукщю) та допом1жних (що створюють необхщш умови /uni ефектившл роботи основних роб1тнитв). Змши за останш

451
Глава 17

десятил1ття у цш сфер1 характеризуються зростанням частки спещал1ст1в у загальнш шлькост1 персоналу та частки допом1ж-них роб1тнишв, що виконують обслуговукт функцп;

— технологЬчний — поди1 пращ за технолопчними операщями i процесами, переделами та фазами, видами po6iT, вироба-ми, деталями. BiH визначае розстановку пращвнишв вщповщно до технологи виробництва i значно впливае на р1вень зм1стов-HOCTi пращ. Важливим завданням оргашзаци пращ е пошук оптимального р1вня технолопчного подшу пращ. Дуже вузька спещал1защя спричиняе монотоншсть, що викликае надм1рну втому та зниження продуктивное^ пращ. Надто широка спе-щал1защя може стати причиною неяшеного виконання po6iT. Р1зновидами ще! форми под1лу пращ е предметний, подеталь-ний та пооперацшний подьл;

— професшний — под1п пращ м1ж трупами пращвнишв за

ознакою технолопчно! однорщност1 виконуваних ними робпч У цьому напрямку змши характеризуються зростанням частки професш штелектуально! пращ, мехашзовано! пращ, професШ широкого проф1лю; *

— квал1ф1кацшний — под1л пращ м\ж трупами пращвнишй

залежно вщ складност1 виконуваних ними po6iT. Пращвники! од Hie! профеей можуть мати pi3Hi знания, вмшня i доевщ робоч ти, що вщображаеться у квал1ф1кацп — якост1 роботи (пращ) I лежить в основ1 розподшу пращвнишв за трупами квал1фшащ$

— розрядами, категор1ями, класами тощо. Змши тут вщбува^ ються у напрям1 пщвищення культурно-техшчного i квал1ф^ кацшного р1вня пращвнишв i, вщповщно, частки висококва^ л1фшованих пращвнишв. "

Ращональний поди1 пращ передбачае додержання такиз^ обов’язкових вимог: забезпечення повного завантаження npft| щвнишв; розширення трудового проф1лю i пщвищення квал** фжаци; усунення одномаштност1 пращ та пщвищення и зыУ стовност1. Досягти цього можна шляхом сум1щення профес1Й та функцш, а також багатоагрегатного обслуговування. f

При сум1щенш професш один пращвник виконуе функцй *| роботи, яш належать до р1зних професШ. Сумпцення може бутя повним i частковим. Найбигып ефективне сум1щення професщ спещальностей, взаемопов’язаних операщями технолопчног^ процесу, стльшстю предмет1в пращ, що обробляються, викс$ нанням основного i допом1жного процес1в. §

452 \
Основи оргашзаци пращ

Багатоагрегатне (багатоверстатне) обслуговування становить гаку форму оргатзаци пращ, за умов яко! один роб1тник або трупа роб1тник1в працюють одночасно на декшькох агрегатах, ииконуючи ручт операцп на кожному з них пщ час автоматично! роботи ycix шших агрегат1в. Можлив1сть багатоагрегатно-го обслуговування сучасних верстат1в ^рунтуеться на тому, що л пщвищенням р1вня мехатзаци пращ на операщях частка автоматично! роботи зростае i значно перевищуе частку часу ииконання ручних операщй.

3 под 1л ом пращ нерозривно пов’язане п кооперування, що означав досягнення ращональних пропорщй у витратах пращ [пзних вид1в i передбачае встановлення ращональних сощаль-по-трудових взаемовщносин м1ж учасниками трудового процежу, узгодження iHTepeciB людей i щлей виробництва. Кооперу-иання пращ на пщприемств! здшснюеться в р1зних формах, наприклад, при шдивщуальному виконант роботи на окремих робочих мкщях, при багатоагрегатнш po6oTi або поеднант тру-дових функщй i спещальностей, при колективнш робот1.

Особливою формою кооперування пращ е виробнича бригада як первинна ланка трудового колективу. Трудовий колек-гив — це об’еднання пращвник1в, що займаються сумкяюю трудовою д1яльтстю на пщприемствь У склад1 трудового ко-/юктиву вщповщно до структури пщприемства д1ють колекти-ни цех1в, вщдШв, д1льниць, бригад, шших ni дроздов. Шд пргатзащею роботи трудових колектив1в слщ розум1ти орга-защю роботи колектив1в цех1в, дьльниць, бригад, в основ1 яко! пожать под1л i кооперування пращ.
Предыдущая << 1 .. 139 140 141 142 143 144 < 145 > 146 147 148 149 150 151 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100