Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 144

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 138 139 140 141 142 143 < 144 > 145 146 147 148 149 150 .. 217 >> Следующая


Студент повинен знати: основш значения термша “оргашзащя пращ”; значения, види та взаемозв’язок подыу й ко• оперування пращ; формулювання поняття виробничоi бригады як первиннЫ ланки трудового колективу; зм1ст терм1шв “орга шзащя робочого м1сця" та “атестащя робочого м1сця”; най-важливШ1 принципи оргашзаци пращ кеР1вника; заходи щодй ращонал1защХроботи керЬвника. ;

i

448
Основи оргашзаци npaui

17.1. Цш, завдання та зппст оргашзаци пращ

Teopii оргашзаци пращ в своему розвитку пройшли шлях вщ тейлоризму до сучасних концепщй “збагачення зм1сту пращ”, “гумашзаци пращ”, “науково! оргашзаци пращ” тощо. Конкретне сощально-економ1чне завдання оптим1зацп оргаш-заци пращ е предметом повсякденшя практично! д1яльност1 кер1вник1в та спещал1ст1в пщприемств ycix форм власност1 та сфер д1яльность

Терм1н “оргашзащя” мае дек1лька значень. Насамперед, — це внутрипня упорядковашсть, узгоджешсть взаемоди стосовно окремих частин щлого. У цьому розумшш оргашзащя пращ на пщприемств! — це система виробничих взаемозв’язшв пра-щвнишв i3 засобами виробництва та ы!ж собою, що утворюе певний порядок здшснення трудового процесу. Друге значения термша “оргашзащя” — це сукуптсть процес1в чи дш, що приводять до утворення i вдосконалення зв’язшв м1ж частина-ми щлого. Тобто це д1я, процес, функщя управлшня. У цьому значенш оргашзащя пращ на пщприемств! — це сукуптсть процес1в i дш з встановлення чи вдосконалення порядку здшснення трудового процесу i пов’язаних з ним взаемозв’язшв пращвншав ы!ж собою та i3 засобами виробництва. Ще одне значения термша “оргашзащя” — це об’еднання людей, що мають загальну мету i разом реал1зують певну програму, д1ючи при цьому на основ! встановлених правил та процедур.

Отже, оргашзащя пращ мае розглядатися з двох сторш: по-перше, як стан системи, що складаеться з конкретних взаемо-пов’язаних елеменпв i вщповщае щлям виробництва; по-дру-ге, як систематична д1яльшсть людей з упровадження нововведень в кнуючу оргашзащю пращ для приведения ii у вщпо-вщшсть з досягнутим piBHeM розвитку науки, техшки i технологи.

У 3MicTi оргашзаци пращ на основ1 особливостей вир1шува-иих завдань вид1ляють таю напрями:

— подгл i кооперування пращ, що передбачае науково-об-фунтований розподш пращвнишв за систематизованими тру-довими функщями, робочими м1сцями, а також вщповщне гру-мування i комбшування пращвнишв у виробнич1 колективи;

•г> (’>-585

449
Глава 17

— нормування пращ, що передбачае ретельний розрахунок норм витрат пращ на виробництво продукци та послуг як основу для оргашзаци пращ й визначення ефективност! виробництва;

— оргашзащю та обслуговування робочих мйщь, що вклю-чае !х ращональне планування i оснащения вщповщно до ант-ропометричних i ф1зшлопчних даних та естетичних смашв людини; ефективну систему обслуговування робочих мкщь; атестащю та ращонал1защю робочих м1сць;

— оргашзащю добору персоналу та його розвиток, що включав планування потреби у робочШ сшл, профор1ентащю i проф-вщб1р, наймання персоналу, розробку концепцп розвитку персоналу та и реал1защю;

— полшшення умов пращ, що передбачае усунення шкщли-вост1 виробництва, надлишкових ф1зичних, психолопчних i емощйних навантажень, естетику виробництва, формування системи охорони i безпеки пращ;

— ефективне використання робочого часу, оптим1защю ре-жим1в пращ й вщпочинку;

— ращонал1защю трудових процеыв, впровадження оптимальних прийом1в i метод1в пращ;

— планування та облш пращ;

— мотиващю пращ;

— змщнення дисцишпни пращ.

Yci завдання оргашзаци пращ под1ляються на економ1чш, сощальт та психолого-ф1зюлопчш. Еконолйчш завдання орга-шзаци npaui визначаються тим, якою Miporo забезпечуеться пщвищення ефективност! виробництва, зростання продуктивное^ пращ, ефективна зайнят1сть персоналу, р1вном1рна на-пружешеть пращ, ращональне використання обладнання та шших матер1альних pecypciB. 3 позицш сощальних завдань ощнюеться привабливкть сконструйованог форми оргашзащ! пращ для пращвника, а саме: Mipa зм1стовност1 пращ, и р1зно-ман1тност1, вщповщальноей, умов для розвитку тощо. Поеднан* ня трудових функщй мае бути оптимальним i стосовно ф1зич-них та нервових навантажень не мае викликати негативних наслщк1в. Це вимагае врахування також ф1зшлошчних та пси-“ холопчних критерив.

На конкретному робочому м1сщ вирипуються таю завданнй оргашзаци пращ: впровадження найпрогресившших робочих прийом1в i ращонального зм1сту усього комплексу трудовик

450
Основи оргашзаци пращ

операцш; обг'рунтоване облаштування i планування робочих мюць; р1вном1рне i безперебшне забезпечення ix шструмента-ми та матер1алами; створення належних санггарно-ппешчних i естетичних умов для роботи i життед1яльност1 людини.

17.2. Подш i кооперування пращ

Подш пращ як спещал1защя трудово!' д1яльност1, що зумов-люе видшення i ствюнування р1зноматтних ii вщцв, з до1сто-ричних час1в був основним фактором зростання продуктивное^ пращ. У певнш форм1 подш пращ наявний на ycix р1внях людсь-icoi д1яльностп вщ св1тового господарства до ciM’i та робочого м1сця.
Предыдущая << 1 .. 138 139 140 141 142 143 < 144 > 145 146 147 148 149 150 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100