Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 143

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 137 138 139 140 141 142 < 143 > 144 145 146 147 148 149 .. 217 >> Следующая


“Канбан” — це супровщна картка. На пщприемствах, зазвичай, використовуються два типи таких карток: картки вщбору та картки виробничого замовлення. G iHini види карток “канбан” — для отримання матер1ал1в та комплектуючих вщ поста-чальника — картка постачальника чи картка субпщрядника.

У картках вщбору вказуеться вид та шльшеть деталей, що мають надшти з попередньо‘1 дишнки. Приклад картки вщбору наведено на рис. 16.5. У картщ зазначаеться, що попередня технолопчна стад1я — загот1вельна, що транспортний в1зок з дишнки мехашчно! обробки (наступно'1 технолопчно! операци) мае прибути на дшянку 3-1 загот1вельного цеху i забрати звщти заготовки детал1 “Втулка”, розм1щеш в контейнерах, що кожний контейнер, який забираеться, м1стить 10 деталей i що це п’ята картка з восьми аналопчних.

У картках виробничого замовлення вказуеться вид та шль-KicTb деталей, що мають бути виготовлеш на попереднш техно-

444
Методи оргатзаци виробництва

Склад Стелаж № XXX Шифр детал1 XXX Попередня делянка
Номер детал1 XXX Загот1вельна 3-1
Найменування детал1 Втулка
Вир1б XXX Наступна д1лянка
MicTKicTb тари Тип тари Номер випуску Механ1чно*1 обробки
10 Контейнер 5/8

Рис. 16.5. Картка вщбору “канбан”

логччнш операцп. Приклад такох картки наведено на рис. 16.6. У цш картщ показано, що на дишнщ мехатчно? обробки необхщно виготовити вал для виробу XXX. Виготовлений вал по-тр1бно розмютити на склад1 — стелаж XXX.

Склад Шифр Дглянка
Стелаж XXX детал1 XXX мехатчнох
Номер детал1 XXX обробки
Найменування Вал
дет&тп
Вир1б XXX

Рис. 16.6. Картка замовлення “канбан”

Приклад застосування карток вщбору (КВ) та замовлення (КЗ) наведено на рис. 16.7.

На першому етат (1) транспортний в1зок 3i складальног лши з певною кьлыастю порожшх контейнер1в та карток вщбору прибу-вае на склад деталей “вал”, якх виготовляються на попереднш дшянщ. Там знаходяться контейнери з деталями “вал”, до яких

445
Глава 16

КЗ

й-

¦чай

т]

Картки замовлення КЗ

Попередня дшянка (мехашчна обробка)

КЗ

Склад деталей “вал”

КВ (картки вщбору)

КВ

к

Наступна

дшянка

(складальна

липя)

X)—СГ

Рис. 16.7. Рух карток “канбан”

прикршлеш картки замовлення. Щ контейнери завантажуються у транспортний в1зок. Картки замовлення зшмаються при цьому з контейнер1в i на ix мгсце прикршлюються картки вщбору. Трансу портний в1зок з деталями та картками вщбору направляеться на| наступну операщю — складальну лшш (2). Коли привезет де| тал1 почнуть оброблятися, картка вщбору зшмаеться з контейнер ра та може бути знову доставлена на склад, де розмпцеш контей* нери з деталями, обробленими на попередшй операцп (3).

Картки замовлення, що були знят1, разом з порожшми контейнерами будуть доставлеш на попередню дишнку (4). Це сигнал для початку виготовлення ново! партп деталей. Доставлен! картки замовлення прикршляються до контейнер1в з обробленими деталями i доставляються на склад деталей (5).

Рух карток на ycix стадаях виробництва мае бути безперервним. У результат! кожна виробнича дшянка отримуватиме Bci необхщш детали вузли в потр1бний час i в noTpi6Hift кшькост! (рис. 16.8).

Для реал1зацй на пщприемств! системи “точно в строк” за допомогою карток “канбан” необхщно дотримуватися виконання наступних правил. По-перше, наступний технолопчний етац мае “витягувати” необхщш вироби з попереднього етапу в певшй| к1лькост1, у певному м1сщ в чггко визначений час. При цьом|| будь-яке перем1щення вироб1в без карток “канбан” забороняеть-f ся. Вщб1р вироб1в повинен строго вщповщати кхлъкостх картой “канбан”. Юлыисть карток “канбан” повшетю залежить Bi^ KuibKOCTi продукци. По-друге, на кoжнiй дЛпьнищ виробницт^

446
Методи оргажзацп виробництва

Рис. 16.8. Kpyroo6ir карток “канбан”

на виготовляеться така кшьюсть вироб1в, яка “витягуеться” наступною дшьницею. Якщо на дшьнищ виготовляеться де-юлька вироб1в, вони мають вироблятися у тш послщовност1, у лкш надходять картки “канбан”. По-трете, бракован! вироби не повинш надходити на наступш дишнки. I по-четверте, шль-к1сть карток “канбан” мае бути мш1мальною.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНШГ

Контрольш питания

1. Назвггь i охарактеризуйте ochobhI ознаки потокового виробництва.

2. Дайте характеристику р1зних титв потокових лшш i низначте сфери ix ефективного використання.

3. Визначте умови синхрошзаци. У якому випадку вико-нуеться попередня та кшцева синхрошзащя?

4. Визначте сферу використання непотокових та потокових м<'тод1в у р1зних типах виробництва.

5. Визначте переваги застосування системи виробництва “канбан”.

447
Глава 17

ОСНОВИ ОРГАШЗАЦИ ПРАЩ

17.1. ЦШ, завдання та 3Micm оргашзаци праци

17.2. ПодЬл i кооперування пращ.

17.3. Оргашзащя робочого мЬсця та його обслуговування.

17.4. Оргашзащя пращ кер1вника.

Ключот поняття i термши: оргашзацЫ пращ; поды праци кооперування пращ; трудовий колектив; виробнича бригада1 робоче мЬсце; оргашзацш робочого мЬсця; оснащения робочих ммцъ; обслуговування робочих м1сць; атестащя робочих м1сцы оргашзацЬя пращ Kepi в ника
Предыдущая << 1 .. 137 138 139 140 141 142 < 143 > 144 145 146 147 148 149 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100