Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 141

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 135 136 137 138 139 140 < 141 > 142 143 144 145 146 147 .. 217 >> Следующая


в дв1 оргашзацшш форми багатопредметних лшш: rpynoaji та змшно-потоковь На групових лтшх обробляеться значна но* менклатура технолопчно схожих вироб1в за одним технолопчт но близьким маршрутом. Устаткування та технолопчне осна| щення лши дае змогу виконувати yci операци на робочих м1сцях без переналагодження лши. Порядок розрахунку параметр1в гру| пових лшш визначаеться ступенем ix синхрошзаци. Якщо за| безпечена повна синхротзащя ycix технолопчних операцш, як| виконуються на лшп, то лш1я розраховуеться як однопредметн! безперервно-потокова, а якщо операцп не синхрошзоваш, то ящ однопредметна перервно-потокова лиия. I

Змтно-потоков1 лти вщр1зняються вщ групових тим, щ| перехщ вщ обробки одного типорозм1ру до другого потребу! повного або часткового переналагодження устаткування лши Характерною особлив1стю змшно-потокових багатопредмет них лшш е визначення загального (единого) такту лшп ti окремих (поодиноких) такт1в виготовлення вироб1в кожно! но менклатури. У тому випадку, коли вироби, ят виготовляють! ся на лшп, мають однакову трудом1стк1сть, розраховуеться за| гальний такт лши за формулою

г=т^-а-л„>, (16.15

In

/=1 ' \

де лв — номенклатура вироб1в, закршлених за лш1ею;

КПЛ — коеф1щент, який враховуе втрати часу на переоблая нання лши;

лзап — добова програма запуску у-го виду вироб1в у плановц му nepiofli, шт.

438
Методи оргажзацп виробництва

Якщо вироби, закршлет за лниею, мають не однакову тру-дом1стк1сть виготовлення та розм1р випуску, для кожного з них розраховуеться свш такт (гу):

продукци на ycix операщях потоково! лшп, хв.

Порядок визначення тлькосто робочих мкщь на операщях i потоковш лшй такий. Спочатку розраховуеться шлыисть ро-Почих м1сць з кожно1 деталеоперацн (п ) та округлюеться до ид лого числа (лПм,у):

Дал1 визначаеться кьльшсть робочих м1сць на окремих one ращях лшй:

до К — номенклатура вироб1в, закршлених за потоковою лЬ

1ИСЮ.

Потом визначаеться загальна шльшеть робочих м1сць на л1нп пл:

Оперативно-календарне планування на багатопредметних потокових липях передбачае: розробку плану-графша виго-топлення ycix вироб1в, яш закршлет за липею, та визначен-IIи послщовносто й перюдичносто ix запуску; встановлення po.'wipiB ycix вщцв запас1в; складання граф1шв переналаго-дження устаткування на лшй з урахуванням мш1мальних затрат часу.

де Гтр. — трудом1стшсть виготовлення одного виробу у-го виду

(16.17)

де tku — норма часу на виконання i-i операцй у-го виробу, хв.

(16.18)

(16.19)

439
Глава 16

Змшу вироб1в, як1 обробляються на багатопредметних лЬ шях, можна здшенити такими способами: а) шляхом зупинки подач1 на обробку попереднього виробу до повного вироблення ycix 3anaciB лшп та тьльки теля цього розпочинати запуск нового виробу; б) шляхом одночасно! зупинки роботи на ycix робочих м1сцях для проведения переналагодження лшп, а запаси попереднього виробу збери'аються до наступного запуску на лшно цього типу виробу. Bn6ip вар1анта залежить вщ конкрет-них умов виробництва, конструкцп потоково! лшй, характеру технолопчного процесу.

16.4. Оргашзащя автоматизованого виробництва

В умовах потокового виробництва пращвнику важко вико-нувати одну i ту ж роботу однаковим способом у значному об-сязь З’являеться втомлюватсть вщ виконання монотонно! роботи. Можуть мати мкще недотримання графша роботи, неятс-не виконання операщй. 3 цих та шших причин подалыпим роз-витком поточного виробництва стала автоматизащя. Автома** тизащя виробництва — це комплекс оргашзацшно-техтчних заход1в, ят в сукупност! дають можливють вести виробничий! процес без участ1 в ньому пращвника.

Ступ1нь автоматизаци виробничого процесу може бути pi3HOK>. У pa3i, якщо частина функщй управлшня машиною (обладнанням) виконуеться пращвником, а частина — автома^ тизована, то мае м1сце часткова автоматизащя. 'i

Комплексна автоматизащя пов’язана з автоматизащею| функщй управл1ння технолопчними, допом1жними та обслу-i говуючими процесами. Пращвники тыьки виконують налапй дження машин (обладнання) та контролюють ix роботу. j Автоматичш лшп подшяються: на однопредметш та бага^ топредметт (залежно вщ юлькост1 вироб1в, що виготовляють4 ся на лшй); з поштучним та багатодетальним обробленням (за! лежно вщ кшькост1 деталей, що одночасно обробляються); ШИ синхронш та несинхронн1 (залежно вщ характеру руху виробтя що обробляються). ]

Синхронш автоматичш лшй складаються з окремих машин^ автомате, пов’язаних м1ж собою одним транспортером (жорс1^

440
Методи оргакмзацм виробництва

кий зв’язок) для передач! деталей. При зупинщ будь-якого автомата зупиняеться вся лния.

Несинхронт автоматичш лши складаються з окремих д1ль-ниць, що можуть поеднувати дешлька машин-автомат1в. Кож-на дЪгьниця мае свш транспортер (гнучкий зв’язок). М1ж дЪгьницями розташоваш накопичувальш пристро! деталей — бункери. Коли трапляеться поломка на якшсь однш дгльнищ, то зупиняеться лише вона. 1нпи д!льнищ працюють за рахунок деталей, що перебувають в бункерах. Запас деталей в бункерах забезпечуе безперебшну роботу лши на час усунення поломки.
Предыдущая << 1 .. 135 136 137 138 139 140 < 141 > 142 143 144 145 146 147 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100