Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 140

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 134 135 136 137 138 139 < 140 > 141 142 143 144 145 146 .. 217 >> Следующая


Перервно потоковЬ (прямоточш) однопредметш лтп впро-ваджуються у тих випадках, коли неможливо синхрошзувати потокову лнпю, тобто забезпечити piBHicTb або кратшсть тривалосто операцш такту. Внаслщок р1зно! продуктивносто операщй на лш1ях виникають мЬжоперацшш оборотш запаси. Ритм1чшсть роботи перервно-потоково! лшп забезпечуеться укрупненою синхрошзащею, яка характеризуеться обсягом виробництва продукци за певний перюд (змшу або и частину). Це означае, що протягом цього часу (наприклад, двох годин) на Bcix операщях лшй мае бути виготовлена одна i та сама шль-к1сть продукци.

Розрахунок перервно-потокових лшш можна умовно роздЬ лити на два етапи. На першому етат визначають таш параметр ри лшп: програму запуску (/гзап), ефективний фонд часу роботи лшй (Feф), такт лшй (г), шлыисть робочих мюць на операщях (лрм) та!х завантажешсть (Я3), величини технолопчних, транс* портних i резервних 3anaciB. Методика визначення цих пара4», метр1в аналопчна безперервно-потоковим липям. На другому eTani розраховують параметри, характерш лише для перервних лшш i вщображають ix специфшу: регламент роботи пращвнишв на лши, величину та динамшу оборотних запас1в. При цьому будуються графши роботи устаткування i пращвнишв протягом перюду укрупнено! синхрошзацй.

434
Методи оргакпзацм виробництва

Для забезпечення повного завантаження роб1тншив у 4aci па перервно-потокових лппях використовуеться багатостаноч-пе обслуговування i поеднання роботи пращвника на двох або дешлькох операщях. Шлькють закршлених операщй мае бути такою, щоб завантаження пращвника було максимально близь-ким до тривалост1 змши (табл. 16.1).

Прирют величини м1жоперацшного оборотного запасу за перюд (Тп), упродовж якого на двох сум1жних операщях KUib-icicTb працюючого устаткування незмшна, визначаеться за формулою

Тппс _

(16.14)

tk t, ki (t+1)

до лрМ/ , дрм(1+1) — тлькють робочих мюць на i-й та (i + 1)-й операщях протягом перюду Гп, шт.;

—ноРми часУ на виконання И та (i + 1)-1 операщй, хв.

У табл. 16.1 наведет розрахунки параметр1в перервно-пото-ково! лшп за такими вихщними даними: програма запуску — [>00 шт.; добовий ефективний фонд часу роботи лшп — 900 хв; такт лшп — г = 900 : 500 = 1,8 хв. За перюд укрупнено! синхротзацп прийнято 2 год або 120 хв, що дор1внюе 0,25 змши. IVurry вихщних даних наведено у табл. 16.1.

3 табл. 16.1 видно, що тшьки робтшки A i Г послщовно поед-пують роботу на двох сум1жних операщях. Це дае змогу заван-тажити !х роботою протягом змши вщповщно на 100 i 94 % . За даними табл. 16.1 розраховуеться динамша м1жоперащйних оПоротних запас1в м1ж 1-ю i 2-ю операщями за перюд укрупнено! операцп, тобто за 16 хв.

За перюд, який становить 93,6 хв (120 • 0,78) на 1-й операцп працюе один станок, на 2-й операцп також один станок. Для них умов визначаеться Z’12:

93,6 1 93,6 1 0/<

Z! 9 =---------------= +24 шт.

1,2 1,4 2,2

435
Глава 16

Таблиця 16.1. Вихщт дат та розрахунков1 показники перерв-

HO-nOTOKOBO’i лши

Технолопчний процес

Робоче

устаткування

Регламент роботи робггншав

1

*

IIи

<*<>>91,4

0,78

78

78%

2,2

1,22

22

100

А

Б

22%

100 %

2,9

1,61

4

5

100

61

В

Г

100 %

61%

2,4

1,33

6

7

33

100

г

д

100 %

33 % .

1

За перюд, який становить 26,4 хв (120 • 0,22) на 1-й операц! станок простоюе, на 2-й операци працюе два станки. Запас ста новитиме:

z,2 = 26^0_26^2=_24 шт

1,4

2,2

Запас 3i знаком “плюс” означае, що кьлькють м1жоперащи них оборотних запас1в зросла за перюд !ГП, a 3i знаком “мшус” -ц зменшилась.

Аналопчним способом розраховат величини м1жоперащй них оборотних запас1в м1ж 2-ю та 3-ю операщями i м1ж 3-ю t 4-ю операндами. Графш руху запас1в м1ж операщями у вигля| епюр показано на рис. 16.2.

436
Методи оргатзаци виробництваг|&

i

SI

ЕЯ

3 № .§.’9

g се й М

Перюд укрупнено’! синхротзацп (прийнято за 120 хв)

1

78

93,6 хв

М1жоперацшт оборотн1 запаси лпж 1-ю i 2-ю операщями

-1-24 шт.

-24 шт.

2

3

22

100

А

Б

120 хв

26,4 хв

М1жоперацшт оборотт запаси м1ж 2-ю i 3-ю операщями

4 100 В
3 2
5 61 Г

73,2 хв

+ 16 ЦП

М1жоперащйт оборотт запаси м1ж 3-ю i 4-ю операщями

+20 шт.

6 33
2
7 100

Г

Д

120 хв

-20 шт.

Сумарш м1жоперацшт запаси потоково! лшп

Рис. 16.2. Графш руху м1жоперащйних оборотних запаыв ini багатопредметшй перервно-потоковш лши

437
Глава 16

Багатопредметпт потоковi лти широко використовують-ся на пщприемствах сершного типу виробництва, яю характеризуются значною номенклатурою продукци. Повне завантаження таких лшш забезпечуеться за рахунок закршлення за ними дешлькох вироб1в, схожих шж собою в конструктивно-технолопчному плат, та виконання на кожному робочому Miciji дешлькох операцш. Технолопчне устаткування та оснащения лшш повинш мати певну гнучшсть, що створюе умови для виготовлення на лши закршлено! номенклатури вироб1в & миимальними перервами в роботь
Предыдущая << 1 .. 134 135 136 137 138 139 < 140 > 141 142 143 144 145 146 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100