Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 14

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 8 9 10 11 12 13 < 14 > 15 16 17 18 19 20 .. 217 >> Следующая


Рис. 1.4. Економ1чний мехашзм д1яльност1 пщприемства

Обсяг попиту на працю (чисельшсть пращвниюв i-i спещ-альност1 — ?f) визначаеться у такий cnoci6:

I t t

Ч^ПЗпКпЫи р), (1-2)

де 3,, Kt — гарантований р1вень зарплати (щни пращ) i квал1фЬ кащя пращвнишв (фах1вщв) i-i спещальност1;

42
Пщприемство в систем! ринкових вщносин

ЛГпр — обсяг пропозищй (виробництва) продукци пщприемства. Тут i надал1 напрямок стряпки показуе, як впливае зростан-пя вщповщного чинника на обсяг попиту (пропозици) за Bcix шших, що незм1нн1. Так, зростання зароб1тшп плати знижуе попит на працю, а квал1фшащя — навпаки.

Обсяг попиту на ресурси (Р^):

Р> =ПЦрлЦрк.;ЯГ,ЯГ,Ыпр), (1.3)

Ц р,Ц рк — щна i-ro ресурсу i у-го ресурсу, що е конкурентним; Я{, ЯI — яшсть i-го i у-го pecypciB.

Обсяг попиту на засоби пращ (обладнання, буд1вл1 та iH.) (Зп):

3П| =Нц\щ;ц1Пк.;Ят1;Я^к.;Ыпр), (1.4)

до Ц.„ , — цши одинищ i-x 3aco6iB, що е конкурентними;

i kj

— як1сть i-x i у-х засоб1в пращ, що е конкурент-

i kj

ними.

Взаемозв’язок тдприемства з покупцями продукци регу-л юеться цшами на товар або тарифами на послуги 4 (див. рис. 1.4) вщповщно до закону пропозици.

Обсяг виробництва (пропозици) продукци пщприемством иизначаеться низкою чиннитв (iVnp ):

=/(Д;Д4.;ДР(;^Д;^;0(;ЯП(), (1.5)

до ЦпЦк — щна М продукци та у-I продукци, що пропонують конкурента;

Цр , Pt — щна pecypciB, обсяг pecypciB, noTpi6mix для виго-товлення i-i* продукци;

Mi,Ti,Oi — виробнича потужтсть, прогресивтсть технологи та оргатзаци виробництва пщроздЪив пщприемства, ям пиготовляють i-ту продукщю;

Nn. — обсяг попиту на i-ту продукщю.

Пщвищення щн на продукщю стимулюе збглыпення обсяпв ниробництва. Пщвищення виробничо! потужнос™ пщприем-

43
Глава 1

ства, прогресивност1 технологи та оргашзаци виробництва також створюе передумови для зб1льшення обсяпв виробництва, особливо в умовах зростання попиту на вщповщну продукщю. В умовах дефщиту матер1альних, паливно-енергетичних pecypciB, 1хня наявтсть i щна визначають можлив1сть та еконо-м1чну дощльшсть виробництва визначально! продукци.

Взаемозв’язок з комерщйними банками регул юеться вщсот-ком на кредит 5а i депозит 56 вщповщно до закону попиту та пропозици (див. рис. 1.4).

Попит на кредит (К) i пропозищя вкладу на депозит (Д) ма-ють вщповщт функцп:

де %к,%д — вщсотки на кредит i депозит;

t — терм1н погашения кредиту;

Н — надшшсть банку.

Взаемозв’язок з державним i м1сцевим бюджетом не piBHO-правний, осшльки податки пщприемство повинно сплачувати завжди, а отримувати дотаци може лише у виняткових випад-ках. Ставки податк1в i вщрахувань до позабюджетних фощцв 6 справляють суттевий вплив на обсяг виробництва. Закон регу-лювання обумовлюе зниження обсягу виробництва продукци в pa3i збшьшення ставок податюв i вщрахувань до позабюджетно-го фонду.

Державне регулювання д1яльност1 пщприемств 7 здшсню-ють згщно i3 Законами Украши “Про пщприемство”, “Про пщприемництво”, “Про оплату пращ”, а також нормативними актами Кабшету MimcTpiB Укра!ни та 1нших державних i м1сце-вих оргашв влади.

Регулятором продуктивност1 пращ е розм1р оплати пращ 8. Продуктившсть пращ у загальному вигляд1 залежить вщ роз-Mipy зарплати i-ro пращвника (фах1вця) (3,), його квал1фжаци (Kt) та умов пращ i життя (У^:

I t

(1.6)

t t

Д = /(%д;Я),

(1.7)

t t t

(1-8)

44
Пщприемство в систем! ринкових вщносин

Таким чином, взаемозв’язки тдприемства i3 зовтштм i инутриптм середовищем регулюються багатьма визначальни-ми чинниками. Тому кер1вництво пщприемства повинно вра-ховувати це в практичшй д1яльност1.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНШГ

Контролып питания

1. Визначте умови створення пщприемств.

2. Дайте визначення продукци та и вид1в.

3. Розкажиъ про BapTicHi показники продукци.

4. Охарактеризуйте особливост1 приватних пщприемств.

5. Як1 особливост1 господарських товариств вам вщом1?

6. Дайте характеристику макро- i мшросередовища пщприем-

< тва як вщкрито! системи.

7. Яш характерт ознаки ринково! д1яльност1 промислового пщприемства?

8. Дайте визначення поняття “маркетинг” i навед1ть основт принципи, на яких базуеться концепщя маркетингу.

9. Визначте особливост1 маркетингово! д1яльност1 пщприем-:тва.

10. Ят основн1 функцп маркетингово! д1яльност1 вам вщом1?

11. Як здшснюеться процес сегментацй ринку?

12. Назв1ть складники комплексу маркетингових заход1в.

13. Як вщбуваеться процес управлшня маркетинговою д1яль-nicTio?

14. Визначте принципи д1яльност1 пщприемств у ринкових умовах.

15. Охарактеризуйте регулятори д1яльност1 пщприемств.

45
Глава 2

ОСНОВНИЙ КАШТАЛ пвдприемствА

2.1. Загальна характеристика катталу i виробничих фон-die тдприемства.

2.2. Класифшащя, структура, облт та оцтка основних фонд1в.

2.3. Зное, амортизащя i в1дтворення основних фонд1в.

2.4. Показники використання основних фонд1в.

2.5. Нематер1альш активи.

KmoHoei поняття i тершни: основний i оборотний каттал; власний каттал; позиковий каттал; стйтутний каттал; резервний каттал; виробнич1 фонди; основт фонди; пер-eicna eapmicmb основних фонд1в; в1дновлена eapmicmb основних фонд1в; залишкова eapmicmb основних фoндiв; балансова eapmicmb; фiзuчнuй зное; функщоналъний зное; економ1чний зное; амортизащя; техтчне переозброення, реконструкщя, фондов1ддача; фoндoмicmкicmь; фондоозброетсть пращ; нема-mepiaлънi активи; патент; лщенз^я
Предыдущая << 1 .. 8 9 10 11 12 13 < 14 > 15 16 17 18 19 20 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100