Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 139

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 133 134 135 136 137 138 < 139 > 140 141 142 143 144 145 .. 217 >> Следующая


Розпод1льч1 — це конвеери, як1 перем1щують вироби i пщтри-мують такт лши шляхом чтеого адресування вироб1в на ро-боч1 мищя. Налипях з розподыьчими конвеерами вироби зтма-ються з конвеера для виконання операци на спещал1зованих робочих м1сцях, яш можуть бути розмицеш поруч з конвеером з одного або двох бок1в.

Транспортування великогабаритних вироб1в значно! маси (л1ташв, трактор1в тощо) з одше! операци на шшу бувае техтчно не завжди можливим i економ1чно дощльним. У таких випадках вироби протягом всього процесу складання перебува-

430
Методи оргаызаци виробництва

ють на стащонарних робочих мищях (стендах), а спещальш бригади роб1тник1в переходить вщ одного до другого стенду через визначений такт. Бригада, яка виконала першу операщю на першому стенд1, переходить до виконання u;i€i ж операцп на другому стенд1, а до першого стенду приходить друга бригада, яка виконуе другу операщю. Юлыисть бригад роб1тниюв дор1в-нюе к1лькост1 стещцв, що забезпечуе безперервтсть процесу збирання. Jlimi працюють за вгльним тактом, який пщтри-муеться за допомогою св1тлово*1 або звуково! сигнал1зацп. TaKi потоков! лшп мають назву стацюнарний nomiK.

16.3. Оргашзащя та основт розрахунки потокових лшш

Безперервно-потоковЬ однопредметш лши розраховуються за такими вихщними даними: програмою випуску вироб1в за певний час, яка визначаеться виробничими потребами пщприемства, вщповщним фондом робочого часу, нормами часу виконання операщй технолопчного процесу. Добова програма запуску (язап) в натуральному виражент визначаеться за програмою випуску вироб1в (лвип) на добу з урахуванням вщсотка не-минучого технолопчного браку (i?yT):

100я_ИП

<16-3>

ут

Добовий ефективний фонд часу роботи лшп (2^) за умови, що введет регламентоват перерви (Тпер) на вщпочинок po6i.T-нитв протягом змши, визначаеться таким чином:

*•*=(*¦«-ГперКм. (16.4)

де FK — тривал1сть змши, хв; изм — кшыасть змш на добу.

Такт лши (г) визначаеться за формулою

431
Глава 16

r F+ (100-К^ХК-Т^п,

(16.5)

100n,

Число розрахункових робочих мйщь (лрм ) i прийнятих робочих мнщь (пПМ() на i-й операци розраховуёться:

де tK. — норма часу на виконання i-i операци.

Безперервт-потоков1 однопредметш лши можуть створюва-тися за умови, коли тривалкть ycix операцш лши узгоджена з тактом лшп. При цьому тривайсть виконання окремих операцш мае дор1внювати або бути кратною такту лши. Процес узгоджен-ня тривалоста операцш з тактом лшп називаеться синхротзащею.

Умова синхрошзаци лшп така:

Розр1зняють попередню синхрошзацйо операщй, яка прово* диться на стади проектування поточно! лши та кшцеву, яка здШснюеться у процес1 освоения та налагодження лши у виробничих умовах. Синхрошзащя операщй досягаеться низкою заход1в: рацюнайзащею складу елементав операци; шдбором спещального устаткування i технолопчного оснащения; впро-вадженням прогресивно! технологи; рацюнал1защею планування робочих м1сць та полшшенням i'x обслуговування; використанням 3aco6iB мало! мехашзаци тощо.

При повшй синхрошзаци операщй лши розрахункове число робочих мйщь завжди буде щлим числом пПМ( — прМ(. У випадку неповно1 синхрошзаци на несинхрошзованих операщях розрахункова йлькйть робочих м1сць буде не щлим числом. На таких операщях розрахункове число робочих мкщь треба округляти до близького щлого числа. Якщо округления проводиться до меншого числа, то необхщно передбачити комплекс заход1в, як1 б забезпечили очшувану продуктившсть на робочих лисцях несинхрошзованог операци.

(16.6)

432
Методи оргажзаци виробництва

Ефективтсть синхротзацп потоково! лши оцшюеться шляхом розрахунку коеф1щента завантаження робочих м1сць щодо кожнох операцп:

“7й-- (16.8)

Облжовий склад робттк1в-оператор1в (А) на потоковш лшп з урахуванням норм обслуговування (Н0) розраховуеться таким чином:

А = (16.9)

"о,

де Ксп — коеф1щент облшового складу пращвнишв. Швидшсть руху конвеера VK визначаеться:

а) при безперервному pyci конвеера:

(16.10)

б) при пульсуючому pyci конвеера:

(16.11)

тр

де 1К — вщстань м1ж осями двох сум1жних вироб1в, як1 piBHo-м1рно розмицет на конвеер1 (крок конвеера), м;

?тр — час транспортування вироб1в з одте! операцп на шшу, хв. На безперервно-потокових лш1ях створюються запаси трьох мид1в: технолопчний, транспортний i резервний. ТехнологЬч-най запас — це вироби, як1 перебувають безпосередньо у про-n,eci обробки або складання на робочих м1сцях лши. Техноло-пчний запас (Zr) розраховуеться за формулою

ZT=JXPj- (16.12)

433
Глава 16

Транспортний запас включае вироби, як1 перебувають у процесп перемпцення м1ж робочими мкщями лшп (ZTp):

ZTp = tnnp.-l. (16.13)

Розрахунок за формулою (16.12) передбачае, що пщ час виконання технолопчно! операци обробляеться один вир1б, а за формулою (16.13) передбачае, що транспортна партоя складаеться з одного виробу.

Резервний (страховий) запас створюеться на нестабьльних у 4aci виконання операщях. BiH призначений для нейтрал1заци негативного впливу на ритм1чшсть виробництва непередбачених перебо!в у робото окремого виду обладнання або коливань po3MipiB транспортних партой у зв’язку i3 випадковим виходом окремих вироб1в у брак тощо. Величина резервного запасу визначаеться дослщним шляхом.
Предыдущая << 1 .. 133 134 135 136 137 138 < 139 > 140 141 142 143 144 145 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100