Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 138

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 132 133 134 135 136 137 < 138 > 139 140 141 142 143 144 .. 217 >> Следующая


Необхщною умовою потоково! оргатзаци виробництва е лначний обсяг виготовлення однорщно! або близько! в конст-руктивно-технолопчному вщношент продукци упродовж досить тривалого часу. Потоков! методи оргатзаци виробництва широко використовують у масовому виробництв1, для якого характерний стаб1льний випуск однорщно! продукци. Викорис-

427
Глава 16

товуються потоков! методи i у великосершному виробництв1, особливо на тих виробничих ланках, де виготовляються детал1 та вузли широкого застосування.

Впровадження потокових метод1в оргашзаци виробництва сприяе:

— шдвищенню продуктивное^ пращ за рахунок використання досконалох технологи та оргашзаци виробництва, впро-вадженню його мехашзаци та автоматизаци, скороченню затрат робочого часу;

— полшшенню використання основних фощцв за рахунок збигыпення випуску продукци за одиницю часу з одинищ устаткування i з 1м2 виробничо! плопц;

— скороченню тривалосто виробничого циклу в зв’язку 3i зменшенням часу безпосередньо на виготовлення, транспорту-вання i очжування вироб1в до початку виконання технолопчних операщй;

— зниженню соб1вартост1 продукци внаслщок скорочення затрат часу на виготовлення продукци та втрат вщ браку.

Основним структурним елементом потокового виробництва е потокова лппя — група оргашзацшно вщокремлених спеща-л1зованих робочих м1сць, яю розм1щенш згщно з вимогами технолопчного процесу i виконують закршлеш за ними технолопчт операци з визначеним тактом.

Потоков! лши класифисуються за певними ознаками (рис. 16.1).

Залежно вщ номенклатури вироб1в, яш обробляються, потоков! лши подшяються на однопредметш та багатопредметш. Однопредметш (масово-потоков1) — це лши, на яких обробляються або складаються вироби одного найменування упродовж тривалого часу. TaKi лши використовуються переважно в ма-совому i великосершному виробництв1, де вироби випускають -ся тривалий час та у значних обсягах. Багатопредметкими (се-ршно-потоков1) е лши, на яких виготовляеться продукщя де-шлькох типорозм1р1в, близьких за конструкщею i технолопею виробництва. TaKi лши характерш для сершного виробництва. Вироби закршлюються за лш1ями з таким розрахунком, щоб ix можна було обробляти з миимальними затратами часу на переналагодження обладнання та забезпечувати достатньо повне завантаження робочих м1сць.

За ступенем безперервносто виробничого процесу видишють безперервно-потоков1 (безперервш) та перервно-потоков1 (пе-

428
Методи оргатзаци виробництва

Ознаки

Види потокових лшш

ВДлыисть вироб1в, як1 обробляються на л1ни

Стутнь

безперервност1

процесу

Cnoci6

тдтримання

такту

Cnoci6 транспорту-вання виробив

Характер руху конвеера

Мкще

виконання

операцп

Рис. 16.1. Класифшащя основних вид1в потокових лшш

рервш чи прямоточт) лши. Безперервт — це лши, на яких окрем1 вироби або ix транспортш партп проходять обробку на ycix операщях виробничого процесу без перерв. На таких лш1ях Bci операцп piBHi або кратт такту лши, тобто синхрошзоваш в iiaci. Pyx вироб1в здшснюеться паралельно.

Перервт (прямоточт) — лши, на яких рух вироб1в на окремих операщях проходить з перервами. Щ лши створюються у гих випадках, коли тривал1сть окремих операцш не дор1внюе i не кратна такту лши.

За способом пщтримання такту вщцляють потоков! л1ни з регламентованим (примусовим) i в1льним тактом. На лш1ях з регламентованим тактом вироби передаються з одтех опе-раци на шшу через точно визначений час, тобто з певним так-

429
Глава 16

том. Такт забезпечуеться обладнанням (переважно конвеера-ми), яке диктуе робггникам на лшп певну продуктившсть пращ. •Шнп з регламентованим тактом характерш для безперервно-потокових лшш.

Потоков! лшп з вшьним тактом — це лши, на яких такт пщтримуеться самими роб1тниками. Передача окремих вироб1в з операци на операщю на лшп може проводитися з незначними вщхиленнями вщ розрахункового такту лшп. Прикладом лши з вЪгьним тактом е лш1я складання автомобШв, коли po6iT-ник, виконуючи певну технолопчну операщю перем1щуеться одночасно з рухом корпусу автомобиш.

Для перемицення вироб1в в умовах потокового виробництва використовуються pi3Hi транспорта! засоби. Це — транспортне устаткування безперервно! дй — конвеери р1зних конструкцш, а також безприводш (грав1тацшт) транспортш засоби — рольганги, скати, спуски, монорельси, крани тощо. Найб1льш широкого розповсюдження на потокових лш1ях набув конвеерний транспорт.

Конвеери, залежно вщ мищя виконання операщй, подшя-ють на робоч1 й розподшьчь Робочими називають конвеери, ят KpiM транспортування вироб1в i пщтримки ритму лшш, слу-жать м1сцем виконання технолопчних операщй. Робоч1 конвеери безперервноХ dii (наприклад, лшп складання автомобШв) дають змогу виконувати операци пщ час руху конвеера. Якщо згщно з вимогами технолопчного процесу операщя мае вико-нуватися при нерухомому вироб1 (наприклад, лшп складання фотоапаратов), використовують конвеери з пульсуючим (nepio-дичним) рухом. У цьому випадку конвеер теля перем1щення вироб1в на наступну операщю зупиняеться на час виконання операци.
Предыдущая << 1 .. 132 133 134 135 136 137 < 138 > 139 140 141 142 143 144 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100