Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 137

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 131 132 133 134 135 136 < 137 > 138 139 140 141 142 143 .. 217 >> Следующая


Студент повинен вмЬти: обирати тип лши; розраховувати такт потоковог лши; визначати тлькЬстьробочих м1сць; проводити попередню синхрошзащю операцш м1ж собою i тактом nomoKoedi лши; розраховувати технологЬчний, транспортний, резервний, оборотний запаси; обирати транспортш засоби; здшснювати розрахунок параметрЬв конвеера; проводити розмШку розподшьного конвеера; розробляти план-графт роботи багатопредметноХ лши.

424
Методи оргатзаци виробництва

16.1. Оргашзащя виробництва непотоковими методами

Метод оргашзаци виробництва — це cnoci6 поеднання оргашзаци виробничого процесу в 4aci та npocTopi. 1ндивщуальне виробництво пов’язане з невеликими обсягами випуску pi3Ho-маштно! продукци i, зазвичай, ор1ентовано на процес. Воно ластосовуеться в одиничному та др1бносершному виробництвь Найважлив1шим структурним елементом в оргашзаци виробництва е д1льниця. Для шдивщуального виробництва можуть створюватися д1льнищ з технолопчною, предметною та ¦шипаною формами спещал1заци. Перевагою застосування технолопчно! спещал1заци на дигьницях е гнучшсть у заванта-женш обладнання та робочо! сили. Зупинка одинищ обладнання не викликае припинення випуску вироб1в.

Найбшып ефективним вважаеться використання предметно! спещал1зацп. За дшьницею закршлюеться група однотипных вироб1в з однаковими чи схожими технолопчними проце-:ами. Якщо на такш дшьнищ вир1б проходить повний цикл обробки, то вона мае назву “предметно-замкнута д1льниця” (ПЗД). 1нколи процес виготовлення деталей не можливо здш-‘нити на однш д1льнищ, тод1 передбачаеться ix доробка на шших дшьницях.

Предметно-замкнул дшьнищ можуть створюватися для обробки деталей з однаковими чи однорщними технолопчними процесами або маршрутами руху (обробка деталей одше! конструкции але р1зних за розм1ром); схожих за конфиуращею та технолопчними процесами (тш обертання, плоск1 детал1 тощо); схожих за габаритами та технолопчними операщями (велит, др1бш детал1 тощо); вироблених з матер1алу чи заготовок певного виду (керамша, гума, поковка, штампування, лит-во тощо).

Предметно-замкнут1 д1льнищ можуть створюватися i для ’кладальних одиниць. Класифшащя у цьому раз1 здшснюеть-*я за такими ознаками: повторювашсть випуску, габарити, конструктивна та технолопчна однорщшсть та iH.

Оргашзащя виробництва, у першу чергу, потребуе встанов-лення номенклатури та к1лькост1 продукци, що буде виготов-

425
Глава 16

лятися, для того, щоб розрахувати шльшеть необхщного обладнання. Для шдивщуального виробництва це зробити досить важко, тому шльшеть обладнання розраховують, застосовую-чи наближеш методи розрахуншв.

Число верстатов Sp за у-ю групою обладнання розраховують вщповщно до номенклатурного перелшу деталей, закршлених за ддльницею:

де tt — сумарна штучна норма часу виконання сукупносто операщй з обробки i-i детал1 на у-й rpyni обладнання;

— р1чна програма випуску i-i детали -Fp. — р1чний ефективний фонд часу одного верстата у-i групи; fen3 — коефщ1ент, що враховуе витрати пщготовчо-заключ-ного часу;

К j — середнш запланований коефщ1ент виконання норм на у-му еташ po6iT.

Р1чний ефективний фонд часу розраховуеться за такою формулою

де Dp — число робочих дшв за piK; t3tA — тривалють змши; лзм — шльшеть зм1н за добу;

Pj — заплановаш затрати часу на ремонт за у-ю групою обладнання.

Необхщне число верстат1в у у-й rpyni обладнання визначаеться шляхом округления отриманого значения S_ до щлого числа.

d

(16.1)

(16.2)

426
Методи оргатзаци виробництва

16.2. Сутшсть потокового виробництва та класифшащя потокових лшш

Потокове виробництво е прогресивною та ефективною формою оргатзаци виробництва, заснованою на погоджених за ча-•ом технолопчних операщях, що ритлично повторюються, виконуються на спещал1зованих робочих м1сцях, розташованих ла ходом технолопчного процесу виготовлення одного чи де-кшькох вироб1в. Оргашзащя виробничого процесу в умовах потоку здшснюеться у максимальнш вщповщност1 до розгляну-тих у гл. 11 принцитв ращонально! оргашзаци виробництва: :пещал1заци, прямоточност1, паралельност1, пропорцюналь-ност1, безперервност1, ритм1чност1, автоматичности

Потокове виробництво характеризуеться такими основними ознаками: а) виготовлення одного або обмежено! к1лькост1 на-йменувань вироб1в, яю схож1 М1Ж собою конструктивними особ-ливостями, технолопею виготовлення та розм1рами; б) роздЬ лення технолопчного процесу на окрем1 операцп та тривале i'x лакршлення за окремими спещал1зованими робочими мкщя-ivi и, чим забезпечуеться до держания принципу спещал1заци як робочих мнщь, так i роб1тник1в; в) прямоточне розмицення робочих мнщь (за ходом технолопчного процесу), що забезпечуе найкоротший шлях руху вироб1в при i’x виготовленш; г) поштучна або невеликими транспортними париями передача вироб1в з операцп на операщю через певш пром1жки часу, що дае можлив1сть досягати високого р1вня ритм1чност1 виконання окремих операщй i всього виробничого процесу; д) ви-юкий р1вень безперервност1 виробничого процесу, тобто про-ходження кожним виробом робочих м1сць з найменшими пе-рервами м1ж операщями; е) використання спещальних транспортних засоб1в конвеерного або шших титв для передач! ви-po6iB за операщями технолопчного процесу.
Предыдущая << 1 .. 131 132 133 134 135 136 < 137 > 138 139 140 141 142 143 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100