Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 136

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 130 131 132 133 134 135 < 136 > 137 138 139 140 141 142 .. 217 >> Следующая


Рис. 15.5. Рух деталей за технолопчною формою спещал1заци

Така оргашзащя виробничого процесу характеризуемся гнучшстю, але потребуе значних затрат часу та коштов, використання пращ висококвал1фшованих роб1тншив.

Розмицення обладнання за предметною формою спещал1зацй (у заруб1жнш л1тератур1 використовують термш “оргашзащя po6iT, ор1ентованих на продукт”) застосовуеться у масовому виробництвь Виробниче обладнання розм1щуеться за ходом технолопчного процесу. За такох оргашзаци застосовуеться паралельний вид руху предметов пращ з операци на операщю. Рух деталей А, Б за наведеним прикладом показано на рис. 15.6,

418
Виробничий процес та його оргажзац1я

Рис, 15.6. Рух деталей за предметною формою спещал!заци

Застосування тако! форми оргашзаци виробничого процесу меде до зменшення тривалост1 виробничого циклу за рахунок зменшення м1жоперацшних перерв, незавершеного виробництва. З’являеться можлившть застосування малоквал1фшовано1 пращ, але знижуеться гнучшсть виробництва.

Розмщення обладнання за змШаною формою спещалЬзаци (у заруб1жнш л1тератур1 — “оргашзащя po6iT, ор1ентованих на процеси, що повторюються”), з одного боку, ор1ентуеться на технолопчну спещал1защю виробництва, з шшого — на пред-метну. Така оргашзащя застосовуеться в умовах сершного та неликосершного виробництва з послщовно-паралельним рухом предмет1в пращ за операщями. Досягти цього можна створен-ням гнучких робочих структур. За кожною структурою закрш-люеться обумовлений, але достатньо р1зномаштний за складом na6ip детале-операцш. На таких д!льницях виготовляються детал1, схож1 за конструктивно-технолопчними та оргашза-цшно-плановими ознаками, застосовуються rpynoBi технологи га обладнання, що може переналагоджуватися. Окрем1 вироб-и ич! структурш тдрозд1ли об’еднують невелику групу облад-пання, яке розмицене за предметною формою спещал1зацп. У и кост1 предмета виступае не окрема деталь, а група деталей схожих за вщцленими ознаками. Схема оргашзаци такого структурного пщроздшу наведена на рис. 15.7. Така оргашзащя ство-1>юе умови для економи часу i коптв.

419
Глава 15

а

б

Рис. 15.7. Схема оргашзащУ виробничого пщроздшу за зм1ша-ною формою

Точечка форма оргашзаци виробництва здшснюеться за принципом обслуговування об’екта, що не перемицуеться. Робота виконуеться на одному робочому м1сщ. Навколо виробу перем1щуються роб1тники. Така форма застосовуеться у pa3i виготовлення складних, важких, великогабаритних вироб1в, наприклад, л1ташв, корабл1в.

420
Виробничий процес та його органнэащя

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНШГ

Контрольш питания

1. Розкрийте суттсть виробничого процесу.

2. Охарактеризуйте структуру виробничого процесу.

3. Дайте ощнку тривалосто виробничого циклу. Яка його сутшсть, щль розрахунку.

4. Визначте основш фактори, яш впливають на тривал1сть пиробничого циклу. У чому полягае економ1чне значения скорочення тривалосто виробничого циклу?

5. Проанал1зуйте способи визначення тривалосто виробничого циклу простого процесу.

6. Як визначити тривал1сть циклу складного процесу? На-кресл1ть цикловий графш складальних po6iT для виробу.

7. Охарактеризуйте виробничу структуру пщприемства.

8. Дайте ощнку фактор1в, вщ яких залежить виробнича •труктура пщприемства.

9. Проанал1зуйте, як впливае склад основних цех1в на вид пщприемства.

10. Визначте, для яких щлей створюються допом1жш та об-•луговуюч1 цехи. Який !х склад?

11. Визначте умови оргашзаци цех1в i внутр1шньоцехових виробничих пщроздШв Оильниць) за технолопчною та предметною спещал1защею. Проанал1зуйте переваги та недолши цих форм спещал1заци виробничих структурних пщроздЪив.

Завдання з розв’язанням

Розрахувати тривалють операщйного циклу для послщов-пого, послщовно-паралельного та паралельного вид1в руху предметов пращ за такими вихщними даними: норми часу за операщями становлять: tx = 2 хв, t2 = 1 хв, ?3= 3 хв; величина парти деталей складае п — 3 шт.; транспортна партоя 1> = 1 шт.

421
Глава 15

Розв’язання


1 I I
1 1 1 1 nt2 \ 11)1
Г Т 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 t - к
т Г**, =п!*( = 3(2+1+ 3)-18 ХВ < 4=1 > V

Рис. 15.8. Послщовний рух

422
Виробничий процес та його орган1зац1я

Завдання для самостшного вирипення

Побудуйте графши та визнач1ть трившпсть виробничого циклу для ycix способ1в поеднання операщй за таких умов: = 5 хв,

/2 = 10 хв, *з=3 хв, *4 = 8 хв; розм1р партп деталей п, яка оброб-ляеться, становить 6 шт., розм1р транспортно! парта —р = 2 шт.

Bidnoeidb: Гпосл - 156 хв; Гпар.посл = 112 хв; Гпар = 92 хв.

423
Глава 16

МЕТОДИ ОРГАШЗАЦИ ВИРОБНИЦТВА

16.1. Оргашзащя виробництва непотоковими методами.

16.2. Сутшсть потокового виробництва та класифшащя потокових лшш.

16.3. Оргашзащя та основш розрахунки потокових лшш.

16.4. Оргашзащя автоматизованого виробництва.

16.5. Система виробництва **канбан*9.

КлючовЬ поняття i тер мши: метод оргашзаци виробництва; потокове виробництво; потокова лт1я; такт лит; однопредметна лтЬя; багатопредметна лш(я; безперервно-пото-кова лшЬя; перервно-потокова лшЬя; групова лШя; змшно-по-токова лш1я; автоматична лшЬя; роторна лш1я; гнучка виробнича система; система “канбан”
Предыдущая << 1 .. 130 131 132 133 134 135 < 136 > 137 138 139 140 141 142 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100