Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 135

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 129 130 131 132 133 134 < 135 > 136 137 138 139 140 141 .. 217 >> Следующая


Склад альт

Ливарний

Ковальсько-

пресовий

Пластмас

Механо-

оброб-

ний

Гальва*

н1чний

Терм1ч-

ний

Елек-

тромон-

тажний

Вуз-

лового

скла-

дання

Загаль-

ного

скла-

дання

1нстру-

мен-

тальний

Ремонт-

ний

Енерге-

тичний

Модель-

ний

_1 Транс-nopTHi

Склад-

ськ1

Гис. 15.4. Типова виробнича структура пщприемства

415
Глава 15

Залежно вщ р1вня спещал1зацй та кооперування розр1зняють так1 типи тдприемств: з повним технологЬчним циклом, ят мають у своему склад! цехи ycix стадш виробництва — заготЬ вельт, обробт, складальт; механо-складального типу — мають т1яьки обробт й складальт цехи; складального типу — мають лише складальт цехи; технологЬчног спещалЬзаци — е тьльки заготовельш цехи i випускають заготовки; предметноi спещалЬзаци — мають заготовельт й обробт цехи, випускають окрем1 детал1, ят вщправляють на iHnii пщприемства.

Основним виробничим структурним пщроздшом машинобу-д1вного пщприемства е цех. Цех — адмш1стративно, оргатза-цшно i технолопчно вщокремлена (за виробничими, техноло-пчними або функцюнальними ознаками) виробнича одиниця пщприемства, яка спещал1зуеться на виготовлент продукци вщповщно! якосто або на виконант певних технолопчно одно-pi дних чи однакового призначення po6iT. До складу цеху вхо-дять виробнич! дшьнищ, ланки, ят становлять об’еднану за певною ознакою групу робочих мкщь.

Вид1ляють основн1, допом1жт та обслуговуюч1 цехи i господарства.

Основш цехи виробляють основну продукщю i надають виробнич! послуги, що становлять виробничу програму пщприемства та вщповщають його профЬио. Вони подЬшються на три групи: заготовельт, обробт й складальт. ЗаготЬвельш цехи здшснюють попередне формоутворення деталей (пресування, холодна штамповка деталей з листового прокату тощо). До за-готовельних цех1в належать ливарт, ковальсько-штампувальщ та iH. В обробних цехах виконуються мехатчт (токарний цех)^ xiMi4Hi (гальватчний цех), терм1чт та mini методи обробку деталей. Складальш цехи пщприемств здшснюють загальне та| вузлове складання вироб!в. |

Допом1жш цехи виготовляють продукщю i виконують робо| ти промислового характеру, як! споживаються на певномя пщприемствь До них належать: шструментальний, енергоси! ловий, ремонтно-мехатчний, експериментальний, модельния тощо.

ОбслуговуючЬ цехи i господарства виробничого призначен ня виконують роботи з обслуговування основних i допом1жнш цех1в. Це транспортний цех, складське господарство, служб! контрольно-вим!рювально! апаратури та iH.

416
Виробничий процес та його оргажзащя

Виробнича структура цеху — це сукупшсть виробничих д1льниць, об’еднаш за певними ознаками групи робочих мкщь. В основ1 оргашзаци цех1в та дигьниць лежить принцип спеща-л1заци. Спещал1защя цеху та виробничих ди1ьниць може бути здшснена за видом po6iT (технолопчна спещал1защя) або за видом продукци (предметна спещал1защя).

ТехнологЬчна спещалЬзащя передбачае виконання в цеху певних технолопчних процеспв. До цех1в з технолопчною формою спещал1заци належать: ливарш, терм1чш, мехашчш, скла-дальш та iH. Оргатзащя за технолопчним принципом характерна для цех1в, що випускають заготовки, детали складальш одинищ й вироби з широкою та нестшкою номенклатурою продукци. Використовуеться переважно в цехах пщприемств одиничного i др!бносершного виробництва.

Технолопчна спещал1защя забезпечуе високе завантаження устаткування та гнучюсть виробництва при освоенш ново! продукци. Проте у цих умовах ускладнюеться оперативно-виробни-че планування, збшыыуеться тривалють виробничого циклу, немае надежно! вщповщальност! за ятсть продукци у щлому, оскшьки на кожнш дальнищ виконуються тшьки окрем1 операци.

Предметна спещалЬзащя передбачае виготовлення одного або дешлькох однорщних вироб!в, певно! групи складальних одиниць або деталей з використанням р!зномаштних технолопчних операщй. Вона характерна для цех1в, що випускають однорщш вироби р1зних типорозм1р1в i в значному обсяз1 (цехи кузов!в, мотор1в на автомобшьних пщприемствах, шструмен-тальний цех та iH.). Якщо в цеху або дгльнищ мае мкще закш-чений, замкнутий цикл виробництва вироб1в, то вш називаеть-ся предметно-замкнутим.

Предметна спещал1защя дае змогу здшснити виробництво детал! або вузла у межах цеху або д1льнищ, що спрощуе систему планування, скорочуе виробничий цикл, пщвищуе вщповЬ дальтсть виконавщв за яшсть продукци, створюе умови для оргашзаци потокового виробництва. Проте в умовах предметно! спещал1заци можуть виникати проблеми з досягненням високого ступеня завантаження устаткування та додатков1 витрати при переход! на випуск ново! продукци.

Оргатзащя дгльниць визначаеться видом прийнято! спещатп-;*аци. Вона включае Bn6ip устаткування, визначення його розта-шування у npocTopi. G тат способи розмщення обладнання пщ

М 6-585

417
Глава 15

час проектування виробничих шдроздипв: за технолопчною, предметною, змипаною формами спещатпзаци, за точечним принципом.

Розм1щення обладнання за технологЬчною формою спещалЬ заци (в заруб1жнш лггератур1 використовуеться термш “оргат-защя po6iT, ор1ентованих на процес”) передбачае розмицення однакового обладнання, однорщних технолопчних процейв в одному Mic4i. За такого розмицення е можлив1сть виготовляти р1зномаштш вироби в невеликш шлькосто, тому ця форма застосовуеться у сершному та др1бносершному виробництв1 з по-слщовною передачею предметов пращ. Наприклад, якщо тех-нолопчний процес виготовлення детал1 А складаеться з токар-но1, фрезерно!, хшифувально! операщй, а процес виготовлення детал1 Б — з токарно!, свердлильно! та 1шпфувально1 операцш, то у цьому paei необхщно створити на пщприемств! д1льнищ токарного, фрезерного, свердлильного та 1Шифувального обладнання. Рух деталей А, Б показано на рис. 15.5.
Предыдущая << 1 .. 129 130 131 132 133 134 < 135 > 136 137 138 139 140 141 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100