Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 134

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 128 129 130 131 132 133 < 134 > 135 136 137 138 139 140 .. 217 >> Следующая


411
Глава 15

ТГ=(п-р)

t.л

rn t:

+pZ—• (15.6)

i=1 Tl-

Паралельний cnoci6 забезпечуе найб1льш короткий опера-цшний цикл, але може призводити до иеповиого використання устаткування i до частих перерв у робой окремих машин. Вш використовуеться у великосершному та масовому виробництвь Р1вень ефективност1 його визначаеться ступенем piBHOCTi опе-рацшних ритм1в, тобто синхрошзащею операщй. При високш синхрошзацп паралельний вид руху предмейв пращ перетво-рюеться у потоковий.

Для розрахунку тривалост1 виробничого циклу простого процесу обробки партп деталей (15.1) KpiM тривалост1 операцшного циклу необхщно визначити й iHmi його складовь Час на транспортш (Ттр) i контрольш (Тк) операцп враховуеться лише в тш частин1, яка не перекриваеться шшими елементами циклу i визначаеться розрахунковим шляхом. Тривалкть природ-них процес1в (Тпр) приймаеться на piBHi м1шмально необхщно! величини i визначаеться вщповщно до вимог технологи виготовлення виробу.

Виробничий цикл складного процесу — це тривалють календарного часу вщ початку до завершения виготовлення кшце-вого виробу (машини, при ладу тощо). Вш включае виробнич1 цикли виготовлення ycix деталей, складання ycix вузл1в, бло-KiB, механ1зм1в, виробу в щлому.

Структура виробничого циклу складного процесу визначаеться складом операщй та зв’язками м1ж ними. Склад операщй залежить вщ номенклатури деталей, складальних одиниць, технолопчних процес1в ix виготовлення i складання^ Взаемозв’язок технолопчних операщй та процес1в обумов-люеться схемою складання виробу, яка розробляеться при прот ектуванш виробу. Значна частина елемент1в виробу виготов-ляеться у р1зних виробничих пщрозд1лах (цехах, ланках, робо^ чих м1сцях). Щ процеси можуть зб1гатися у 4aci, тобто прохо-! дити одночасно (паралельно), що мае враховуватися при розрап хунку виробничого циклу.

Величина виробничого циклу складного процесу розрахо^ вуеться з урахуванням сказаного вище, на ocHoei побудови цик*\ лового графта складальних po6im (рис. 15.3), тобто лшшно$

412
д-з-

Д-2

Д-4

Д-5

Д-6

Д-9

Д-ю

Д-11

-м-

С-1

С-2.1

Д-7

Д-8

С-2

Ск — виробу

С-3

Календарт дт

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Рис. 15.3. Цикловий графш виготовлення виробу (Д — детали Ск — складальш одинищ)
Глава 15

схеми складання, яка виконуеться у масштаб! календарного часу, Графш будуеться у зворотному порядку виготовлення виробу, починаючи вщ випробування готового виробу i закш-чуючи виготовленням деталей, з яких починаеться виготовлення виробу. У виробничий цикл не включаеться тривалють виготовлення деталей, яш за трудомютшстю менпи тж детал1, що паралельно з ними виготовляються.

Виробничий цикл складного процесу (виробу) може розра-ховуватися за формулою

де Тцвд — виробничий цикл виготовлення ведучо! детал1, календари! дш;

Гц ск — виробничий цикл складальних po6iT, календари! дш* Виробничий цикл складальних po6iT починаеться з моменту надходження ведучо! детал1 на складальний процес. Ведуна, деталь — це одна з найб1лып трудомктких деталей, яка од-< шею з перших подаеться на виробничий процес i входить до| числа тих, що подаються на nepini операци складального цеху]

Скорочення циклу складного виробничого процесу мож* вщбуватися як за рахунок зменшення циклу виготовлення ведучо! детал1, так i за рахунок скорочення складальних po6iT.

15.4. Виробнича структура пщприемства та цеху

Об’еднання частин виробничого процесу у npocTopi забезпв чуеться виробничою структурою пщприемства. Пщ виробшс чою структурою пщприемства розум1ють склад його виробн!* чих структурних пщрозд1л1в (цех1в, ланок, обслуговуючих гос подарств виробничого призначення), ix взаемозв’язки у про цес1 виготовлення продукци. Виробнича структура визначает^ ся у процес1 проектування нових або реконструкцп дпочиз пщприемств. ,

Виробнича структура пщприемства залежить вщ таких фак тор1в: характеру продукци; технологи и виготовлення та мац штаб1в випуску; форм i р1вня спещал1зацп пщприемства, йоп виробничих пщроздЬив; р1вня кооперування виробництва i

Т = Т + Т

ЦВ ЦВД ц. ск

(15.7)

414
Виробничий процес та його оргашзащя

i 11шими пщприемствами. Характер продукци, и конструкторсько-^хнолопчна однорщшсть впливае на виб1р технолопчних про-цес1в, як1, у свою чергу, визначають склад та число цех1в, форми ix спещал1заци, трудом1стк1сть виготовлення продукци. Вщ масштаб1в та трудом1сткост1 продукци залежить вид i к1льк1сть ииробничих пщроздипв, ix спещал1защя, р1вень кооперування м1ж собою.

Мал1 пщприемства, зазвичай, не мають зовс1м або мають Mi шмальну кигьшсть виробничих пщроздиив у вигляд1 вироб-иичих д1льниць. До складу середшх пщприемств входять цехи, мри безцеховш структур! — виробнич1 д1льнищ, великих пщ-ириемств — основш, допом1жш та обслуговуюч1 пщроздиш. Опрощена типова виробнича структура пщприемства представлена на рис. 15.4.

Завод

Цехи

!?_____________

Господарства

Основн1

Допом1жш

1пгот1вельн1

Обробн1

Ц_
Предыдущая << 1 .. 128 129 130 131 132 133 < 134 > 135 136 137 138 139 140 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100