Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 133

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 127 128 129 130 131 132 < 133 > 134 135 136 137 138 139 .. 217 >> Следующая


Розр1зняють планову партою (п) — тобто кшыасть деталей, яка мае бути виготовлена протягом певного планового перюду, i передавальну (транспортну) партою (р), яка становить части-ну планово!’ партн, що передаеться на наступш операци, не очшуючи завершения попередшх операцш над yciMa виробами планово! партн.

Тривалють обробки парти вироб1в при багатооперацшному цикл1 значною Mipoio визначаеться способом поеднання операщй технолопчного процесу. Розр1зняють три способи поеднання операщй (три види руху предметов за операщями): послщовний, паралельно-послщовний та паралельний.

ПослЮовний cnoci6 поеднання операщй характеризуеться тим, що при виготовлент деталей кожна наступна операщя починаеться тольки теля закшчення обробки ycie! парти деталей на попереднш операци (рис. 15.2).

Тривалють операщйного циклу при послщовному способ! поеднання операщй визначаеться формулою

т f ¦ гг поел _ „ V К1

<15-2>

Послщовний cnoci6 поеднання операщй вщр1зняеться спро-щеною оргатзащею та вщеутшетю перерв на робочих мюцях.

408
Виробничий процес та його оргатзащя

Рис. 15.2. Тривалюгь операцшного циклу за р1зних видав поеднан-ня операщй

Разом з тим за цього способу руху мае мкще найб1лыпа три-валкть операцшного циклу в зв’язку з тривалим пролежуван-ням кожно1 детал1 на робочих мнщях (перерви парт1онност1). Така оргатзащя виробничого процесу дощльна за малих партш

409
Глава 15

вироб1в та суттево! р1знищ трудом1сткост1 операщй на сум1ж-них робочих мкщях, що характерно для одиничного i др1бносе-ршного виробництва.

Паралелъно-послЬдовний cnoci6 поеднання операщй передбачае часткове одночасне (паралельне) виконання операщй на суапжних робочих мкщях. Суть його полягае в тому, що вся парт1я деталей подьляеться на транспортш napmiiр, якг пере-даються на насту пну операщю. Транспортна парт1я обробляеть-ся на кожшй операцп без перерв. И можна передавати на на-ступну операщю, незважаючи на те, що обробка шших транспортних партШ не завершена. У цьому випадку необхщно до-тримуватися умови безперервно! роботи на кожнш операцп при виготовлеш yciei партй деталей п. Тут можлив1 два випадки поеднання сум1жних операщй: тривал1сть операцшного циклу попередньо! операцп менша, шж наступно!; тривалють опера-щйного циклу попередньо! операцп бглыыа, н1ж наступно*1.

У першому випадку транспортна парт1я р передаеться на на-ступну операщю одразу теля заюнчення роботи над нею на попе-ре днш операцп (див. рис. 15.2). При цьому на обох операщях вся парт1я деталей п оброблятиметься без перерви, але Bci транспортш партп ру KpiM nepmo'i, будуть пролежувати перед наступною опе-ращею та чекати вившьнення робочого м1сця. У другому випадку для забезпечення безиерервно! роботи на наступит (коротшш з урахуванням к1лькост1 робочих м1сць) операцп ор1ентуються на останню транспортну парт1ю. До моменту початку роботи над нею на наступит операцп необхщно закшчити обробку ycix шших деталей планово!* партп (операцп 2, 4 на рис. 15.2). В обох випад-ках пор1вняно з послщовним способом поеднання операщй загаль-на тривал1сть операцшного циклу скоротиться на величину t.

Якщо пор1внювати сум1жн1 операцп, зображеш на рис. 15.2 попарно, можна дшти висновку:

/

\

т = (п-р)

t

гаР“ /кор

(15.3)

/

\

t

— коротший час виконання двох сум1жних one-

п

V р» Jкор

рацш

410
Виробничий процес та його орган!зац1я

Тод1 загальна тривал1сть операщйного циклу за паралель-но-послщовного способу поеднання операцш визначаеться за формулою

т-1

^ггпар.-посл ____rp ________ V т

о “¦ 1 ОЦ.П 2* Х*

(15.4)

або

т t m-1I t

Гопар.*посл =/lS—--------------------------------(n-p) I —

рм/

i=1 l /I,

рм у

кор

(15.5)

Цей cnoci6 поеднання операщй значно скорочуе тривалють операщйного циклу за рахунок зменшення перерв партюнносто, що веде до зменшення обсяпв незакшченого виробництва. До його недолш1в можна вщнести ускладнення облшу деталей i контролю за ix рухом. Тому цей вид руху дощльно використовувати у сершному виробництв1, де маршрути руху вироб1в постшт, регулярно повторюються i коли випуск продукци ведеться великими партоями деталей, як1 мають значну тру-дом1стк1сть обробки.

Паралельний cnoci6 поеднання операщй предметов пращ характеризуеться одночасним виконанням ycix операщй на робочих мшцях i передачею деталей на наступну операщю тран-спортними партоями або поштучно одразу ж теля завершения ix обробки на попереднш операци (див. рис. 15.2).

За цих умов транспортна партоя чи окрема деталь в процес1 обробки не пролежують, однак робоч1 м1сця завантажет не повтстю. Безперервно д1е тольки найбглыпа за тривалштю операщя. На ycix шших операщях матимуть шеце перерви у ро-OoTi устаткування.

Правила побудови такого циклу полягають у тому, що бу-дуеться операщйний цикл за першою транспортною партоею па ycix операщях без пролежування вироб1в м1ж ними. На опе-рацп з максимальною тривал1стю будуеться операцшний цикл обробки ycie'i парти деталей п без перерв. Для транспортних партой, KpiM nepinoi, добудовуються операцшт цикли на ycix операщях, KpiM максимально! операци. Тривал1сть операщй-мого циклу становить:
Предыдущая << 1 .. 127 128 129 130 131 132 < 133 > 134 135 136 137 138 139 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100