Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 132

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 126 127 128 129 130 131 < 132 > 133 134 135 136 137 138 .. 217 >> Следующая


404
Виробничий процес та його оргакнзащя

Виробнич1 процеси на р1зних машинобущвних пщприем-ствах мають свою специфису, яка визначаеться характером продукци, ii номенклатурою, масштабом випуску, р1внем спещ-ал1зацп.

15.2. Виробничий цикл та його структура

Виробничий цикл — це перюд, пщ час якого матер1али (або натвфабрикати) проходять yci операцп технолопчного процесу i перетворюються у готовий вир1б, тобто це календарний час з моменту запуску матер1ал1в на першу операщю i до отримання готово! продукци. Тривалдеть виробничого циклу розраховують для заготовок, деталей, вузл1в, виробу i замов-лення. Вона е одним з важливих критерпв оптимального планування виробництва. Величина тривалост1 виробничого циклу за видами продукци використовуеться для визначення виробничо! програми пщприемства i його виробничих пщроз-дЪив; встановлення строк1в початку i завершения виробничого процесу (останнш визначаеться догов1рними зобов’язання-ми пщприемства); розрахунку величини незаюнченого виробництва, тобто KuibKOCTi продукци, яка перебувае на Bcix ста-д1ях виробничого процесу; складання графш1в матер1ально-техтчного забезпечення i оперативно-календарного планування виробничим процесом.

Тривалють виробничого циклу виробу i окремих його скла-дових залежить вщ ряду фактор1в, яш можна подшити на rbi групи:

— техтчт фактпори: р1вень складност1 продукци; pieeHb прогресивност1 технолопчних процейв, як1 використовуються для виготовлення продукци; pieeHb техшчно! оснащеност1 технолопчних процес1в, CTyniHb ix автоматизаций

— оргатзацшт факторы: режим роботи пщприемства; ра-цюнальтсть оргашзаци робочих мюць i характер ix обслуго-нування; cnoci6 передач! вироб1в з операцп на операщю у про-neci ix виготовлення; умови пращ роб1тнишв; cnoci6 поеднан-ня операщй технолопчного процесу.

Скорочення тривалост1 виробничого циклу мае важливе еко-пом1чне значения. Чим менша тривалють циклу, тим менпи

405
Глава 15

обсяги незавершеного виробництва i, вщповщно, оборотт кошти пщприемства. KpiM того, скорочення виробничого циклу, за шших р1вних умов, веде до збшьшення обсяпв виробництва продукци, а отже, до зменшення виробничих витрат.

У структурному плат виробничий цикл складаеться з робочого перюду та часу перерв у виробничому процес1 (рис. 15.1).

Рис. 15.1. Склад виробничого циклу

Протягом робочого часу виконуються технолопчт операци та роботи пщготовчо-заключного характеру, як1 в сукупносто утво-рюють операцшний цикл (Топ). До робочого перюду належить також тривалють контрольних (Тк), транспортних (Ттр) операцш i природ них процес1в (Тпр).

Перерви, залежно вщ ix причин, подишються на дв1 групи: м1ж-операцшт, яю виникають упродовж робочих змш, i м1жзмшт.

АПжоперацшт перерви подЬшються на перерви партюн-ност1, чекання i комплекту вання. Перерви napmionnocmi по-

406
Виробничий процес та його оргаызащя

в’язат з передачею та обробкою деталей на робочих мкщях париями, внаслщок чого кожна деталь пролежуе в чеканш yeie! партп перед Ii транспортуванням на наступну операщю. Перерви чекання зумовлеш тривалютю операщй технолопчного процесу. Вони виникають, коли попередня операщя закшчуеть-ся рашше, тж звьльняеться робоче мюце для виконання на-ступно! операцп. Перерви комплектування мають мкце при комплектно-вузловш систем! планування, коли готов1 детал1 чи вузли повинт “пролежувати” у зв’язку з незакшчетстю виготовлення шших деталей або вузл1в, як1 входять з першими в один комплект i разом передаються на процес складання.

М1жзмтт перерви спричиняються прийнятим на тдприемств! режимом роботи, який визначае р1чну тльюсть робочих дтв, число робочих змш на добу, тривалють одте! змши. До ще! категори належать перерви м1ж робочими змшами, вихщт та святков1 дт, а також перерви на общ.

При визначент фактично! тривалост1 циклу враховуються перерви з оргашзацшно-техтчних причин, обумовлет вщсут-н1стю пращвника, матер1ал1в, шструменту, енерги, аваршним ремонтом устаткування тощо.

15.3. Тривашсть виробничого циклу простого процесу

Тривалдеть виробничого циклу простого процесу (Тц) обчис-люеться за його елементами:

Гц «= Т0П + Тк + Ттр + Тмо + Тпр, (15.1)

де Тмо — тривал1сть м1жоперащйного пролежування предмете пращ.

Тривал1сть м1жоперащйного пролежування предмет1в пращ розраховуеться на ochobI середньо! тривалост1 одте! м1жопе-рацшно! перерви i числа перерв.

Основною складовою виробничого циклу е тривалкть опера-цшного циклу Гоп, яка включае тривалкть виконання технолопчних операщй та операцш пщготовчо-заключного характеру.

Тривалють операцшного циклу виготовлення одте! детал1 :тлежить вщ юлькост1 технолопчних операщй (т), якх необ-

407
Глава 15

хщно виконати для виготовлення виробу, величини парти одна-кових предметов пращ, ят одночасно передаються на робоч1 мюця та тлькосто робочих мюць на операщях (лрм).

Партоею називаеться шльтсть предметов пращ, ят одночасно передаються по робочих мищях i безперервно обробля-ються на кожнш операци виробничого циклу з одноразовими витратами пщготовчо-заключного часу. Зб1лынення величини парти вироб1в, з одного боку, веде до зменшення витрат на пе-реналагодження устаткування, що забезпечуе рацюнальнипу його експлуатацио, обумовлюе пщвищення продуктивносто пращ та зменшення соб1вартосто продукци, а з шшого, — зб1лыпуе незавершене виробництво продукци, потребу в оборотних коштах та тривалють виробничого циклу виготовлення вироб1в. Р1зний характер впливу названих вище фактор1в дае змогу визначити для конкретних умов оптимальну величину партн вироб1в — п.
Предыдущая << 1 .. 126 127 128 129 130 131 < 132 > 133 134 135 136 137 138 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100