Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 131

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 125 126 127 128 129 130 < 131 > 132 133 134 135 136 137 .. 217 >> Следующая


Необхщно розрахувати “критичну величину” р1чного обсягу виробництва детал1 “поршень”, за яко! пор1внюваш BapiaH-ти технологи будуть р1внощннь

Bidnoeidb: QKp = 525 деталей.
Глава 15

ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО ОРГАШЗАЩЯ

15.1. СкладовЬ виробничого процесу.

15.2. Виробничий цикл та його структура.

15.3. ТривалЬстъ виробничого циклу простого процесу.

15.4. Виробнича структура тдприемства та цеху.

Ключовг поняття i тер мши: виробничий процес: стади виробничого процесу; основний виробничий процес; допомЬжний виробничий процес; обслуговуючий виробничий процес; техно-логЬчний процес; технологЬчна операщя; виробничий цикл; тривалЬсть виробничого циклу; виробничий цикл простого процесу; виробничий цикл складного процесу; партЬя предметЬв пращ; транспортна партЬя; способи поеднання операцш; виробнича структура тдприемства; технологЬчна спещалЬзащя; предметна спещал1зацгя

Студент повинен вмхти: визначати тривалЬсть виробничого циклу простого та складного процесу, виявляти шляхи його скорочення; проектувати виробничу структуру тдприемства та цеху; приймати шженерш рЬшення, що полтшу-ють оргашзащю виробничого процесу в ча& та npocmopi.

402
Виробничий процес та його оргаызащя

15.1. Складов! виробничого процесу

Сукуптсть взаемопов’язаних основних, допом1жних i обслу-говуючих лроцес1в, в результат! яких сировина, матер1али, натвфабрикати та iHmi предмети пращ перетворюються в го-тову для певно! стади виробництва продукщю, становить виробничий процес.

Основа виробничого процесу — це трудов! процеси, як1 по-требують використання пращ роб1тник1в i 3aco6iB пращ (машин, обладнання, шструмент1в та iH.). KpiM того, пщ час виробництва може виникати потреба в природних процесах (охо-лодження, твердшня тощо), що не вимагають затрат пращ, але потребують часу, який необхщно враховувати при визначенш тривалост1 виготовлення продукци.

Центральне ыгсце у виробничому процеы належить основ-ним процесам. Основт процеси — це технолопчт процеси виробництва продукци, при виконант яких змшюеться форма, розм1ри, ф!зичт та xiMi4Hi властивост1, зовнипнш вигляд заготовок або деталей (мехатчна обробка деталей, гальватчне покриття, складання виробу тощо). У результат! основних про-ueciB виробляеться продукщя, яка, зазвичай, призначена для реал1заци зовтштм сложивачам.

Основт процеси складаються з трьох cmadiii: загот1вельно!, обробно! i складальноь До заготЬвельног cmadii належить виробництво вщливок, поковок, штамповок, розкрш мaтepiaлiв та iH. Обробна стадЬя — це сукуптсть pi3Hnx po6iT з леретво-рення заготовок в готову деталь шляхом виконання мехатч-них, терм1чних, електрочастотних, гальватчних, х1м1чних та шших процеЫв. Складалъна стадЬя — це завершальна частица виробничого процесу, пщ час яко! проводиться вузлове i загальне складання виробу.

Допом1жш процеси — це сукуптсть процейв, яю створюють умови для нормального виконання основних процес1в. Прикладом допом1жних процеыв е виготовлення засоб1в техтчного оснащения (шструмент1в, штамшв та iH.), 3aco6iB мехатзаци i автоматизаци власного виробництва, запасних частин для дио-чого устаткування, забезпечення пщприемства BciMa видами гнерги (стиснутим пов1трям, електроенерпею, парою тощо).

403
Глава 15

Допом1жш процеси спрямоваш на виготовлення продукци, при-значено!, насамперед, для власних потреб тдприемства.

Обслуговуюч! процеси це сукупшсть процес1в, яш створю-ють умови для нормального функцюнування основних та допо-м1жних процеыв.

До обслуговуючих процеыв належать: контроль якост1 продукци та nepe6iry основних i допом1жних процеыв, внутр1шньо-заводське транспорту вання вантаж1в, складсьш операци ycix вид1в, обслуговування робочих мищь тощо.

Виробничий процес умовно подишеться на простий i склад-ний. Простий процес — це виготовлення окремо! деталь Виготовлення окремих блошв, модул1в, вироб1в, яш складаються з велико! шлькосто р1зних деталей, е складним процесом.

Складовою виробничого процесу е технолопчний процес, який реал1зуеться в рамках одше! конкретно! системи технолопчного устаткування i надае вихщним матер1алам або заготовкам необхщт форми або властивость

Складовою технолопчного процесу е технологЬчна операщя, яка виконуеться робггником або бригадою з одним предметом пращ на одному робочому м1сщ, тобто в зот прикладання пращ. Технолопчт операци залежно вщ ступеня ix мехашзаци бува-ють: ручш, машинно-ручш, машинт, автоматичт та апаратт. Ручш операци виконуються роб1тниками без допомоги ме-хан1зм1в (наприклад, зачищення детал1, слюсарт роботи тощо). Машинно-ручш операци виконуються за допомогою машин, але за безпосередньо! участ1 робггнишв (ручне електрозварювання, обробка детал1 на металооброблювальному верстато, введения шформацп в персональний комп’ютер за допомогою клав1ату-ри тощо). Mauiunni — виконуються за допомогою машин за обмежено! участо роб1тнишв у технолопчному процесь Дп ро-бггника при цьому охоплюють роботи, пов’язаш з встановлен-ням детал1 на верстато, управлшням верстатом тощо. Автоматичт — виконуються без участ1 роб1тнишв або т1льки пщ ix контролем (обробка детал1 на автоматичнш лшп, верстатах-автоматах). Anapamni — виконуються на спещальних апара-тах (гальванопокриття, термообробка, xiMi4Hi операци) i е р1зновидом машинних i автоматичних операцш. Роб1тник на цих операщях займаеться т!льки завантаженням та розванта-женням апарат1в, спостереженням за переб1гом технолопчного процесу, його регулюванням.
Предыдущая << 1 .. 125 126 127 128 129 130 < 131 > 132 133 134 135 136 137 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100