Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 130

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 124 125 126 127 128 129 < 130 > 131 132 133 134 135 136 .. 217 >> Следующая


На практищ можуть застосовуватися pi3Hi комбшацГ! вказа-пих вище метод1в. Наприклад, перехщ на випуск ново! про-

397
Глава 14

дукцй може здшснюватися послщовно-паралельним методом i3 зупиненням або без зупинення виробництва. Bn6ip того чи шшого методу переходу виробництва на випуск ново! продукци передбачае необхщшсть проведения технпсо-економ1чного ана-л1зу витрат, р1вень i склад яких обумовлений особливостями обраного методу. Необхщно також враховувати можлив1 втрати в обсягах реал1заци продукци, а також втрати прибутку в перюд освоения ново! продукци.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕН1НГ

Контролып питания

1. Дайте визначення i поясшть, в чому полягае сутшсть технолопчно! пщготовки виробництва.

2. Яш ви знаете етапи та стади технолопчно! пщготовки виробництва?

3. Пояснггь, що таке комплекс державних стандарте бдино! системи технолопчно! пщготовки виробництва (вСТПВ)*

4. Охарактеризуйте головт пщ системи, функци та виконавщв, якх беруть участь в роботах з технолопчно! пщготовки виробництва.

5. У чому полягае суть i прогресившсть титзаци технолопчних процес1в?

6. Поясшть роль i значения ушфжаци та стандартизацп технолопчно! оснастки, устаткування, технолопчно! документацй.

7. Яш групи техшко-економ1чних показниюв застосовують для ощнювання прогресившхт технолопчних процетв?

8. Як здшснюеться виб1р найб1лын ефективного з економ1ч-ного погляду технолопчного процесу?

9. Дайте визначення термшу “технолопчна соб1варт1сть” i поясшть вщмшшсть його вщ поняття “соб1варт1сть одинищ продукци”.

10. Навед1ть перелш типових статей витрат, якх входять до складу технолопчно! соб1вартость

398
Технолопчна та оргажзацмна пщготовка виробництва

11. Що таке оргатзащйна пщготовка виробництва, який и зм1ст i з яких етатв вона складаеться?

12. Поясниъ, як здшснюеться розробка проекту оргатзаци виробництва нових вид1в продукци.

13. Яш ви знаете методи оргатзаци переходу на випуск нових вироб1в?

Завдання з розв’язанням

На пщприемств! стшки соломор1зок виготовляються з ли-варного чавуну з подальшою мехатчною обробкою на вертикально-фрезерному та рад1ально-свердл ильному верстатах. Спещал1сти тдприемства запропонували зм1нити конструкщю стшки i штампувати и з щльно! сталево! полоси, що дае мож-лив1сть виключити з технолопчного процесу фрезерну та сверд-лильну операцп. Виробнича програма стшок Вр = 7600 шт. на piK. Решта вихщних даних наведена в табл. 14.2.

Таблиця 14.2. Дат для розрахуншв технолопчно! соб1вартост1 ст1йок соломор1зки, грн

Стаття витрат Загствелып цехи Змши витрат (+;-)
ливарний штампу- вальний
Варткть основних матер1ал1в (См) 17,4 3,1 -14,3
Заробтт плата основних роб1тник1в (Ср), 7,1 2,6 -4,5
Витрати на утримання й експлуатащю устаткування (Сру) 3,2 7,4 +4,2
Умовно-постшн1 витрати (В) 17 500 42 000 +24 500

Необхщно визначити технолопчну соб1варт1сть стшок обо-т\ вар1антами технолопчного процесу ix виготовлення i зроби-ти висновок про дощльн1сть впровадження ново! технологи.

399
Глава 14

Розв’язання

1. Розраховуемо змшт витрати (а) за обома вар1антами технолопчного процесу виготовлення стшок (на одну стойку) за формулою (14.5)

аг = 17,4 + 7,1 + 3,2 = 27,7 грн; а2 = 3,1 + 2,6 + 7,4 = 13,1 грн.

2. Обчислимо технолопчну соб1вартость р1чного випуску за обома вар1антами технолопчного процесу виготовлення стшок за формулою (14.4)

(Ст)х= 27,7 • 7600 + 17 500 - 22 8020 грн;

(Ст)2 = 13,1 • 7600 + 42 ООО = 14 1560 грн.

3. Розраховуемо змшу технолопчно! соб1вартосто стшок при впровадженш нового технолопчного процесу в розрахунку на р1чну виробничу програму стшок:

АС = 228 020 - 141 560 = 86 460 грн.

Bidnoeidb: Впровадження ново! технологи виготовлення стшок соломор1зок е дощльним, осшльки р1чний економ1чний ефект за рахунок зменшення технолопчно! соб1вартосто становить 86,46 тис. грн.

Завдання для самостшного виршення

Завдання 1

Визначити економ1чну дощльтсть застосування кондуктора заметь ручно! розм1тки при обробщ отвор1в на свердлильно-му верстато та зменшення при цьому технолопчно! соб1вартосто мехатчно! обробки.

Buxidui daui для розрахуншв: вартость кондуктора — С ¦* = 750 грн; коефицент його амортизацп в експлуатацп К = 1,2; трудом1стшсть ручного розм1чування — t = 3 хв (0,05 год); годинна зароб1тна плата розм1чувальника i свердлувальника вщповщно — Зг = 6,20 i 32 = 5,80 грн; пщготовчо-заключний час на установку кондуктора — tniAr = 6 хв (0,1 год); норма штучного часу зменшуеться з ?ШТ1 = 0,4 до tmTz = 0,3 год, а ма-

400
Технолопчна та оргажзацмна пщготовка виробництва

шинного з fMailIi = 0,25 до *маШ2 = 0,2; варткть машино-годи-ни експлуатаци верстата — В = 32 грн; виробнича програма — П = 3000 шт. деталей на piK.

Bidnoeidb: дощльно; 23 %.

Завдання 2

У мехашчному цеху машинобущвного пщприемства при переход! базового на новий технолотчний процес виготовлення детал1 “поршень” змшт витрати на одиницю продукци (Вуз) зменшуються з 80 до 72 грн, а умовно-шктйш витрати (Вуп) збшыпуються з 16 300 до 20 500 грн на piK.
Предыдущая << 1 .. 124 125 126 127 128 129 < 130 > 131 132 133 134 135 136 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100