Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 13

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 7 8 9 10 11 12 < 13 > 14 15 16 17 18 19 .. 217 >> Следующая


Розроблення комплексу маркетингових заход1в пов’язано поредус1м з реал1защею чотирьох складових маркетингу — “4Р”. Водночас вони повинш ор1ентуватися на виконання мар-котингових щлей, маркетинговое стратеги, яю е складниками загальнокорпоративно!’ системи управлшня поряд з шшими напрямами д1яльност1 (НДДКР, фшанси, кадри, виробництво).

Розроблення маркетингово! стратеги передбачае:

— визначення принцишв довгострокових вщносин пщприем-!тва i3 зовниишм середовищем, споживачами його продукци та послуг, виявлення потенщйних конкурентних переваг;

— прогнозування обсяшв реал1заци товар1в i послуг;

— виб1р постачальник1в сировини, комплектуючих, шших вид1в pecypciB, пщготовка комуншативних заход1в позищюван-пя пщприемства, пошук шструмент1в конкурентно! диферен-щаци.

Участь маркетингово! служби у розробленш, випробуванш га сершному випуску продукци:

— генерування щей, ix оцшювання, розроблення i перев1рка концепци оновлення товару;

— надання вщповщно! шформаци конструкторам i технологам для розроблення товар1в-новинок;

— оргашзащя пробного маркетингу i процесу комерщалЬ заци товару;

— шформування пщроздШв пщприемства про nepe6ir реалЬ заци товару впродовж усього його життевого циклу для розроблення ними вщповщних заход1в;

— пщготовка i впровадження на Bcix етапах життевого циклу товару необхщних маркетингових дш;

39
Глава 1

— розроблення рекомендацш щодо оновлення асортименту товар1в;

— пщготовка пропозищй щодо оргашзаци сервшного пщпри-емництва.

Участь маркетингово! служби у формувант та реал1заци цшо-во! пол1тики пщприемства:

— розроблення щнових стратегш i програм;

— внесения рекомендацш до програми зниження Bcix вщцв витрат, пов’язаних з розробленням, виробництвом i реал1защею товар1в;

— установления й адаптащя цш;

— пщготовка пропозищй щодо реагування споживач1в, ринку, конкуренте у раз1 зм1ни щн.

Bn6ip i управлшня каналами розподыу товар1в i послуг маркетологи здшснюють за допомогою:

— визначення структури каналу розподшу продукци;

— дослщження стану взаемоди у систем! товарооб1гу;

— управлшня зв’язками з оптовою та роздр1бною торпв-лею.

Управлшня комуншативними процесами спрямоване:

— на формування стратегш просування товару на ринок;

— здшснення ефективно! системи взаемоди з ринком, споживачами, партнерами, контактними i директивними органами;

— тдготовка рекламних кампанш, виставок, участь у ярмарках;

— розроблення програм прямого маркетингу, стимулюван-ня збуту, зв’язюв з громадсьшстю.

Планування, оргашзащя, мотиващя i контроль маркетингово! д1яльност1 на промисловому пщприемств! передбачае:

— формування маркетингово! програми дш;

— визначення оргатзащйних форм служб маркетингу;

— створення системи мотиваци персоналу;

— контроль i аудит маркетингу;

— оцшювання ефективност1 маркетингових заход1в, !х вплив i значения у досягненш загальнокорпоративних результайв.

40
Пщприемство в систем! ринкових вщносин

1.5. Еконопочний мехашзм д1яльност1 пщприемства

Д1яльшсть пщприемства мае базуватися на таких основних положениях i принципах: самостшшсть, економ1чна заштере-совашсть, вщповщальшсть, р1вноправтсть, конкуренщя, приватна власшсть, державне регул ювання, сощальне партнерство.

Самостшшсть тдприемств полягае у незалежному здш-сненш програми д1яльност1 та вибору постачальншив матерЬ ально-техшчних pecypciB i споживач1в продукци, в1льному найм1 пращвнишв, розпоряджент прибутком. Самостшшсть не е економ1чна незалежшсть, оскшьки пщприемства пов’язаш м1ж собою через ринки.

Економ1чна заштересовашсть — рушшна сила ринково! економши. Кожний економ1чний суб’ект прагне максим1зувати доходи, прибутки i мш1м1зувати витрати, збитки.

Пщприемство несе повну економ1чну вщповщальшсть за результати свое! д1яльност1 статутним фондом або майном, а також шшу вщповщальшсть, передбачену законодавством Украши.

Р1вноправн1сть економ1чних суб’екйв забезпечуе позбавлен-ня позаеконом1чного тиску на покупця або продавця.

Конкуренщя або економ1чне змагання за покупця, як результат свободи вибору напрям1в використання обмежених pecypciB, забезпечуе прагнення пщприемств до постшного роз-витку.

Приватна власшсть дае змогу пщприемству на його розсуд купувати, контролювати, використовувати i реал1зовувати ма-TepianbHi ресурси.

Держава регулюе д1яльтсть пщприемств за допомогою вщпо-вщного законодавства, податково! та фшансово-кредитно! системи, лщензш та шших регулятор1в.

Сощальне партнерство обумовлюе стльш дп пщприемств, державних оргашв i громадських оргашзацш з вир1шення сощ-альних проблем пращвншав.

Реал1защя цих принцитв i закотв попиту та пропозици створюе ефективш умови для функщонування економ1чного мехашзму д1яльност1 пщприемства.

41
Глава 1

Що таке економ1чний мехашзм? У класичшй мехашщ мехашзм — це сукупшсть взаемопов’язаних елемент1в, коли змша стану деяких з них зумовлюе вщповщну змшу стану шших. 3 шшого боку, як це вщомо з мжроекономжи, ринковий мехашзм г'рунтуеться на законах попиту, пропозици та конкуренцп. Таким чином, економ1чний мехашзм д1яльност1 пщприемства — це сукупшсть його взаемозв’язюв i3 зовшшшм i внутр1шшм сере-довищем та вщповщних регулятор1в (рис. 1.4).
Предыдущая << 1 .. 7 8 9 10 11 12 < 13 > 14 15 16 17 18 19 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100