Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 129

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 123 124 125 126 127 128 < 129 > 130 131 132 133 134 135 .. 217 >> Следующая


Завершальним етапом розробки проекту оргашзаци виробництва нових вид1в продукци е виб1р форм i систем оргатзаци пращ та зароб1тно! плати. При цьому враховуеться характер виробничого процесу i продукци. Визначаеться склад та юльюсть виробничих бригад, характер ix спещал1заци та коопераци, квал1фшацшт характеристики i структура робочих кадр1в, проектуються робоч1 м1сця i системи ix обслуговування. При цьому дощльним е застосування типових проекте оргатзаци робочих мдець i розробка карт оргатзаци пращ, у яких фшсуеться зм1ст трудового процесу. На завершения складаеться вщом1сть робочих м1сць i вщом1сть сформовано! оргашзацшно! системи. При формувант систем i форм оплати пращ основних та допом1жних роб1тниюв визначають-ся особливост1 ix застосування в умовах освоения ново!’ про-дукци.

394
Технолопчна та оргажзацмна пщготовка виробництва

Важливою складовою оргашзацшно! пщготовки виробництва с розробка i реал1защя системи матер1ально-техшчного постачан-ня та збуту (реал1заци) ново! продукци. Виникае необхщшеть виконати розрахунки потреб за yciMa видами матер1альних pecypciB; скласти заявки на матер1али, комплектуй^ вироби, оснастку i спещальне устаткування; визначити постачальнишв i укласти з ними вщповщш господарсьш угоди. Одночасно необхщно налагодити зв’язки 3i споживачами готово! продукци.

Складовою оргашзацшно! пщготовки виробництва е також розробка норматив1в для оргашзаци та планування виробництва нових вид1в продукци: матер1альних, трудових, календарно-планових норматив1в витрат, щн, запас1в та оборотних коптв.

14.6. Оргатзащя переходу на випуск нових вщцв продукци

Нитшт темпи науково-техшчного розвитку визначають необхщшеть освоения нових вид1в продукци у найбшып стисл1 термши. Вир1шення ще! проблеми значною Mipoio залежить вщ обраного методу оргашзаци переходу на випуск нових вироб1в. При цьому можлив1 таш вар1анти (рис. 14.2):

— тимчасове припинення випуску традищйно! продукци (а);

— паралельний перехщ на випуск ново! продукци (б);

— без припинення випуску продукци (в);

— поступове збглыпення випуску нових вироб1в з паралель-ним зменшенням випуску традищйних вироб1в (г).

Перший метод полягае в тому, що пщприемство припиняе иипуск ранипе освоених вироб1в, здшснюе перепланування д1ю-чого та монтаж нового устаткування, завершуе пщготовку виробництва нового виробу. Шсля закшчення ycix зазначених po6iT идшенюе запуск нового виробу у виробництво. Дал1 починаеться освоения, а також доведения ycix техшчних i економ1чних пара-метр1в виробництва до р1вня запланованих. Цей метод вщносно простий, але йому притаманш певш недолши. Вони полягають и тому, що виникають значш втрати обсяпв продукци, мають м*1сце велию невиробшга витрати, порушуеться ч1тка i налаго-джена робота цех1в i дшьниць пщприемства.

395
Глава 14

4 /

Рис. 14.2. Методи переходу на випуск нових вироб1в (В

сяги виробництва; Т — час)

об-

При застосуванш паралельного переходу на випуск ново! продукци на тдприемств! створюються тимчасов1 виробнич1 пщроз-д1ли. Вони розм1щуються на резервних площах пщприемства. У цих пщроздигах паралельно з випуском звичного виробу ведеть-ся налагодження i введения в дпо устаткування для випуску ново! продукци, напрацьовуються HOBi технолопчт процеси, ведуть-ся роботи з навчання персоналу. Шсля того, як у тимчасових виробничих пщроздЪтах освоения випуску нового виробу завершено i виготовлена певна шлыисть нових вироб1в, виробництво припиняеться як в основних, так i в паралельних цехах, i новий вир1б разом з устаткуванням, оснасткою i кадрами передаеться для освоения в основне виробництво.

При паралельному метод1 переходу на випуск ново! продукци на пщприемств! практично не порушуеться випуск традищй-

396
Технолопчна та оргажзацмна пщготовка виробництва

них вироб1в, а також створюються передумови для ретельного вщпрацювання нових технолопчних процеспв i форм оргат-зацп виробництва. Разом з тим цьому методу притаманш певш недолжи. Скаж1мо, оргашзащя парал ел ьного виробництва потребуе значних каттальних витрат. Однак за наявност1 виробничих резервних потужностей або необхщно<т повного пере-обладнання i перебудови певного пщприемства на випуск ново! продукци метод паралельно! оргашзаци робгг може бути вико-ристано у практичнш д1яльность

Метод переходу без припинення випуску продукци заснова-но на раптовому закшченш випуску попередшх вироб1в поряд з одночасним початком виготовлення нових вироб1в. У цьому випадку пщприемство, продовжуючи випускати традицшш вироби, веде оргашзацшну пщготовку виробництва. При цьому традицшш вироби випускаються, зазвичай, у попереднш шлькость Шсля того, як yci роботи з пщготовки виробництва нового виробу завершаться, виготовлення традицшно1 модел1 виробу в щлому припиняеться i починаеться виготовлення нових вироб1в. Досвщ пщприемств масового виробництва повтстю дов1в можлив1сть та високу ефективтсть методу переходу без припинення випуску усталено! продукци на випуск ново! продукци.

Метод поступового збшыпення випуску нових вироб1в з пара-лельним зменшенням випуску старих вироб1в полягае у тому, що виготовлення деталей i складання нових вироб1в здшсню-ються на одному i тому самому устаткуванш, на одних i тих самих виробничих площах, одними i тими самими пращвниками. Випуск старих вироб1в поступово скорочуеться i теля досягнення заданого р1вня технолопчно! та оргашзацшно! готовносто пщприемства до випуску ново! продукци у виробництв1 зали-шаеться лише новий вир1б. Цей метод набув широкого впровадження на пщприемствах i3 сершним типом виробництва в aBia-щйнш та електротехтчнш промисловосто, в приладобудуваннь Певними недолшами цього методу е значш витрати при виго-товлент нових вироб1в з причини високо! трудомкткосто деталей i складальних одиниць, порушення оргашзаци виробництва i пращ внаслщок досить частих переналагоджень устаткування, лменшення продуктивное^ пращ роб1тник1в тощо.
Предыдущая << 1 .. 123 124 125 126 127 128 < 129 > 130 131 132 133 134 135 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100