Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 128

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 122 123 124 125 126 127 < 128 > 129 130 131 132 133 134 .. 217 >> Следующая


391
Глава 14

Таблиця 14.1. Зм1ст оргашзацшно! тдготовки виробництва

Етапи i тдетапи Роботи з оргашзацшно! п1дготовки виробництва
Розробка i реал1за-щя проекту оргаш-заци основного виробничого процесу Виб1р форм оргатзаци виробництва, спеща-л1зацп цех1в i дшьниць, кооперованих зв’язшв. Визначення потреби у виробничих площах та устаткуваннь Розробка планувань устаткування. Розробка проекту рекон-струкцп заводу i цех1в. Полшшення системи оперативного планування виробництва. Реа-л1защя проекту оргашзаци виробничих про-цес1в
Розробка i реал1за-щя проекту техшч-ного обслуговування основного виробництва Розробка плашв-pyxiB предмете пращ у ви-робництв1, виб1р необхщних засоб1в внутр1ш-ньозаводського транспорту. Розробка проек-TiB оргашзаци складського господ арства, ремонтного й шструментального обслуговування. Проектування системи техтчного контролю якост1 продукци
Розробка i реал1за-щя системи оргатзаци та оплати пра-щ пращвниздв тдприемства Розробка проекту оргашзаци трудового процесу виготовлення нових вироб1в, оргатзащя i обслуговування робочих м1сць, коопе-ращя пращ, розрахунок трудом1сткост1 нових вироб1в. Пщготовка кадр1в. Bn6ip i об-^рунтування форм та систем оплати пращ пращвнишв. Розробка систем прем1ювання
Матер1альна пщготовка виробництва. Розробка i реал1за-щя системи матерЬ ально-техшчного постачання i збуту ново! продукци Визначення потреби в матер1альних ресурсах. Складання заявок i замовлень на спещ-альне устаткування, оснастку, матер1али i комплектуй^ вироби. Bn6ip постачальни-KiB i пщписання з ними договор1в. Реал1защя плашв матер1ально-техшчного забезпечення. Оргатзащя реклами нових вироб1в
Створення нормативно! бази. Розробка норматив1в для тех-шко-економ1чного та оперативного планування Розробка матер1альних, трудових i календар-но-планових норматив1в. Калькулювання соб1вартост1 вироб1в i встановлення щни. Розрахунок норматив1в запас1в i величини оборотних коптв.

392
Технолопчна та оргаызацмна пщготовка виробництва

При освоенш виробництва нових вщцв продукци виникае необхщшеть розробки проекту оргашзаци виробництва ще!' продукци та забезпечення його реал1заци або здшснення реор-гашзаци д1ючого виробництва. У найбигын загальному вигляд1 при проекту вант оргашзаци виробництва можна виокремити таш комплекси робгг:

— виб1р типу виробничо! структури i проектування вироб-ничого процесу у npocTopi;

— проектування оргашзаци виробничого процесу у 4aci;

— проектування системи техшчного обслуговування;

— проектування форм оргашзаци та оплати пращ.

Спещал1сти в галуз1 оргашзащйного проектування i технолопчно! служби пщприемства розпочинають розробку проекту оргашзацшно! пщготовки, попередньо проанал1зувавши характер спещал1зацй цех1в i дшьниць, ступшь завантаженосто устаткування i Ti змши, яш вносить необхщшеть виготовлення деталей та складальних одиниць нового виробу. На основ1 даних цього анал1зу приймаються р1шення стосовно змши у •пещал1заци виробничих пщроздШв, перегляду номенклату-ри вироб1в i обсяпв виробництва.

При цьому обираеться предметний або ж технолопчний принцип оргашзаци виробничого процесу. У рамках предметно! спе-пдал1заци може бути подетальна, повузлова або ж спещал1защя л а ву злами готово! продукци. Вщповщно до цього визначаеться тип виробничо! структури цеху, дгльнищ й форма оргашзаци виробничого процесу. Як форми оргашзаци основних виробничих процес1в можуть бути обрат потокова, предметна, групова i гнучка форми оргашзаци виробничих процес1в.

Паралельно з вибором виду спещал1заци та форми оргат-;тци виробництва виконуеться анал1з виробничого процесу у npocTopi з урахуванням характеру i обсяпв продукци, яка пла-иуеться до випуску. Виконуються розрахунки необхщно! шль-косто устаткування. Складаеться план цех1в або д1льниць. Ви-.шачаються потоки матер1ал1в, натвфабрикатов i готово! продукци. 1з застосуванням р1зномаштних метод1в оптим1заци та 1м1тацшного моделювання розглядаються yci можлив1 BapiaH-ги оргашзацшних структур, маршрутов руху предметов пращ, у результат! чого обираються найб1лып ращональш.

Шсля завершения етапу проектування виробничих процес1в здшснюеться проектування процесу виготовлення продукци у

393
Глава 14

naci. Мова йде про необхщтсть вибору Tie! чи шшо! послщов-ност1 запуску у виробництво i виготовлення номенклатури за-плановано! продукци, забезпечення ращонального завантажен-ня устаткування та робочо! сили, визначення необхщних м1ж-операщйних задтв, дотримання мш1мально! тривалост1 виробничого циклу.

Розв’язання зазначених питань здшснюеться шляхом гра-ф1чного або ж машинного моделювання руху предмет1в пращ у 4aci, вир1шенням комплексу оптим1защйних завдань, виконан-ням шших розрахунюв. Разом з цим на цьому етат оргатза-щйного проектування мае бути розроблена i прийнята до виконання система оперативного планування та управлшня виробництва, яка враховувала б техшко-економ1чш особливост1 про-дукцп, що виготовляеться.

На наступному етат здшснюеться виб1р системи обслуговування виробничих процес1в. Щ роботи розпочинаються з опра-цювання виробничо! структури тдприемства, цеху або д1ль-нищ. Визначаеться також характер систем транспортного, ремонтного та шструментального обслуговування робочих м1сць. TaKi системи можуть бути черговими або планово-попереджу-вальними. Виконуються розрахунки чисельност1 тдроздШв обслуговування, складаються обов’язки обслуговуючого персоналу, технолопя виконання основних операщй обслуговування. Окремим питаниям е розробка систем управлшня яюстю продукци, яка плануеться до випуску.
Предыдущая << 1 .. 122 123 124 125 126 127 < 128 > 129 130 131 132 133 134 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100