Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 127

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 121 122 123 124 125 126 < 127 > 128 129 130 131 132 133 .. 217 >> Следующая


(14.3)

(14.4)

У свою чергу,

а = См+Спе+Срч+Сру, (14.5)

Ъ = Ст+Ст, (14.6)

де См — вартють основних матер1ал1в (за вирахуванням зворот-них в1дход1в);

Ст =аВ +Ь.

388
Технолопчна та оргажзацмна пщготовка виробництва

Спе — витрати на технолопчне паливо i енерпю, як1 розра-ховуються на основ1 норм витрат та оптових щн (тариф1в) за одиницю;

Срч — витрати на оплату пращ основних робггнитв;

Сру — витрати, пов’язат з роботою устаткування;

Сто — витрати на технолопчну оснастку та спещальний 1нструмент (варткугь оснастки та шструмент1в, помножет на коефщДент ix амортизацшних вщрахувань).

Залежно вщ того, для якого конкретного процесу визначаеться технолопчна соб1варт1сть, склад елемент1в формул (14.3) i

(14.4) може змшюватися.

Б1лып ефективний BapiaHT технологи виготовлення деталей (вироб1в) визначаеться шляхом зштавлення i'x технолопчно!‘ соб1вартост1. При заданих обсягах виробництва умова ефектив-irocTi нового технолопчного процесу пор1вняно з базовим може бути виражена нер1вшстю

&\Вр + > Ct2Bp ^2* (14.7)

У випадках, коли необхщно обрати економ1чно бшып дощль-ний BapiaHT технолопчного процесу з р1зним р1чним випуском продукци Вр, слщ встановити його “критичну величину” Вкр, за яко! пор1внюват вар1анти технологи будуть р1вноцшнь Для цьо-го слщ розв’язати р1вняння (Ст)х = агВр + Ьг i (Ст)2 = а2Вр + Ь2, прийнявши умову, що (Ст)г = (Ст)2 i Вр = Вкр. Tofli

_ Ъ9 ~ Ьл

(14.8)

Знайдене за формулою (14.8) значения Вкр е величиною, яка розмежовуе область дощльного застосування кожного з двох uopiBHiOBaHHx технолопчних процес1в (рис. 14.1). Абсциса точки перетину двох прямих (CT)j i (Ст)2 визначае величину Вкр. Якщо Вр < Вкр, то б1льш економ1чним е перший BapiaHT техно-иопчного процесу, який потребуе менших витрат на технолопчну оснастку та налагодження устаткування. У випадку, коли /*р > ВкР перевагу необхщно надавати другому BapiaHTy, за яким <^r)i < (Ст)я •

На етат проектування технолопчних процеыв ix об^рунту-иання i Bn6ip здшснюеться, як це було зазначено вище, на ос-

389
Глава 14

Рис. 14.1. Графш пор1вняльного оцшювання двох технолопчних процеедв

HOBi мш1муму технолопчно! соб1вартост1 без урахування каттальних вкладень. Такий пщхщ е щлком виправданим i лопч-ним, осшльки розробка технологи е лише одним i3 етатв тех-н1чно! тдготовки виробництва нового виробу, коли вирпыуеть-ся локальне завдання вибору бглып доцшьного технолопчного вар1анта за прийнятим критер1ем, а не визначаеться р1вень ефективност! його впровадження у виробництво.

Тому якщо для вибору кращого технолопчного вар1анта з числа можливих достатньо пор1вняти т1льки поточш витрати виробництва, то при визначенш економ1чно! ефективност! впровадження ново! технологи як самостшного напрямку науково-техшчного прогресу слщ виконати техншо-економ1чш розрахунки, ят враховують змши yciei сукупност! як поточних, так i одноразових (каттальних) витрат.

Загальноприйнятим показником ефективност! впровадження прогресивно! технологи е р1чний економ1чний ефект у вигляд! р1знищ приведених витрат за пор!внюваними вар!анта-ми, яка помножена на р!чний обсяг виготовлено! за новою тех-нолопею продукци, тобто:

390
Технолопчна та оргаызацмна пщготовка виробництва

?p=(3a-32)A2. (14.9)

При цьому ефект вщ впровадження прогрессивно! технологи, який викликае суттеве збьлыпення обсяпв виробництва продукци у процесс и освоения, визначають не т1льки за розрахун-ковий, a i за Bci наступш роки планового перюду.

14.5. Злпст i головш етапи оргашзацшно? пщготовки виробництва

Оргашзацшна пщготовка виробництва — це комплекс po6iT, спрямованих на розробку та реал1защю проекту оргашзаци виробничого процесу виготовлення нового виробу в npocTopi й 4aci, система оргашзаци та оплати пращ виробничого персоналу, розробка вщпов1дно! нормативно! бази, створення системи матерЬ ально-техшчного забезпечення виробництва нових вироб1в.

Оргашзацшна пщготовка виробництва (ОПВ) складаеться з ряду еташв, пщеташв i окремих робгг. Сукупшсть po6iT, яш розкривають суттсть оргашзацшно! пщготовки виробництва, наведено в табл. 14.1. Комплекс po6iT, яш входять до складу оргашзацшно! пщготовки виробництва, досить широкий. Розробка завдань ОПВ мае надзвичайно вщповщальний характер тому, що вщ якост1 !х вир1шення залежить р1вень оргашзаци виробництва i пращ при випуску ново! продукци, а також за-гальш техн1ко-економ1чн1 показники д1яльност1 пщприемства.

Проектш роботи оргашзащйного характеру здшснюються:

— якщо освоения виробництва мае мюце на щойно введено-му або ж на реконструйованому пщприемств! — спещал1зова-ними науково-дослщними або проектними оргашзащями;

— якщо пщготовка виробництва здшснюеться на дпочо-му пщприемств! — заводськими техтчними та економ1чними службами.

Реал1защя проектов оргашзацшно! пщготовки виробництва лабезпечуеться зусиллями ycix пщроздШв пщприемства, а в 1>яд1 випадшв — i3 залученням сторонн1х оргашзащй (буд1вель-них, монтажно-налагоджувальних та iH.).

Оргашзацшна пщготовка виробництва поеднуе проведения шженерних та оргашзацшно-економ1чних po6iT i належить до гфери шженерних розробок.
Предыдущая << 1 .. 121 122 123 124 125 126 < 127 > 128 129 130 131 132 133 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100