Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 126

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 120 121 122 123 124 125 < 126 > 127 128 129 130 131 132 .. 217 >> Следующая


; 585

385
Глава 14

ними процесами Ктт визначаеться як вщношення юлькост1 деталей, як1 обробляються за типовими процесами Дт, до загаль-но! KLnbKocTi деталей, як1 можуть бути переведен! на типову технолопю Дзаг:

(14.1)

/Чзаг

Коеф1щент ефективност! типових технолопчних процес1в Кеф т розраховуеться як стввщношення питомо! трудом1сткост1 типового технолопчного процесу та трудом1сткост1 шдивщу-ального (нетипового) процесу:

К»,(14-2)

1 IT тт

де T„i Ть — трудом1стк1сть обробки деталей вщповщно теля i до переводу ix на типов1 технолопчт процеси;

П^ i IIiT — вщповщно к1льк1сть таких процес1в.

Для здешевлення та прискорення po6iT з проектування i виготовлення технолопчно! оснастки здшснюють титзащю i стандартизащю оснастки, у зв’язку з чим виконують замшу спещально! оснастки на утфшовану та стандартизовану. Наприклад, у ливарних цехах застосовують rpynoBi формоблоки 3i змшними вкладишами, а також нормал1зоват кокЪп, опоки, стрижнев1 ящики, пщмодельт плити та imni види оснастки. !х застосування сприяе пщвищенню продуктивное^ пращ, зменшуе витрати металу на припуски, скорочуе витрати пра-щ на проектування i виготовлення оснастки.

Ращонал1защя мехатчно! обробки пов’язана з ефективним використанням комбшованого та зб1рного багатолезового iH-струмента, оснащеного стандартизованими твердосплавними пластинами з металокерам1чних твердих сплав1в.

Ступшь утверсальност1 оснастки характеризуеться широтою Г! можливого використання при обробщ деталей р1зних типорозм1р1в або при виконант р1зних операцш над одтею деталлю. При цьому виникае необхщшеть у замш1 окремих елемент1в оснастки або ж необхщшеть в переналагоджент окремих и вузл1в.

386
Технолопчна та оргаызацмна пщготовка виробництва

Утфжована оснастка вщлзняеться вщ ушверсально! не тшьки тим, що в и конструкци широко використовуються нормал1зо-ваш та стандартш елементи, а й тим, що вони забезпечують точшсть i постшшсть базування будь-яко! оброблювано! деталь

На основ1 ушфшаци на пщприемствах широко застосовують-ш утверсалъно-зб1рш npucmpoi (УЗП). Вони компонуються з окремих нормал1зованих i взаемозамшних деталей з подаль-шим ix розкладанням i використанням в шших комбшащях при складантшших вид1в оснастки.

Деяким р1зновидом системи УЗП е 36ipno-po36ipHi npucmpoi (ЗРП), стандартш корпусш детал1 яких виготовляються з висо-кою точшстю. За ще! обставини комплект деталей ЗРП коштуе значно менше, тж вщповщний комплект УСП, а необхщна точн1сть обробки у цих пристроях забезпечуеться змшними базуючими елементами ложементного типу.

Нормал1защя р1зномаштних пристрохв (поворотних i дЬгиль-них стол1в, силових привод1в та iH.) в конструкщях ушверсаль-них пристрогв привела до появи системи ушверсально-нала-годжувальних npucmpo'ie (УНП). У цих пристроях ix незмшна частина (найб1лып дорога та трудом1стка) використовуеться при обробщ деталей досить широко! номенклатури i окуповуеться у значно коротпп строки, шж УЗП. Пор1вняно 3i спещальними пристроями УНП дають змогу зменшити витрати матер1ал1в та пращ на проектування i виготовлення оснастки, значно скоро-тити терм1ни технолопчно'! пщготовки виробництва.

Сфера переважного застосування спещальних i ун1ф1кова-иих пристро!в визначена досить ч1тко. У великосершному i масовому виробництвах з номенклатурою вироб1в, яка рщко им1нюеться, на кожному верстав застосування УЗП i УНП е педощльним, остльки за таких умов практично зникае необ-хщн1сть переналагодження виробництва. Тобто у цих умовах бшып ращональним е застосування спещальних пристро!в, а I акож зб1рно-розб1рних пристрогв (ЗРП).

В умовах середньосершного виробництва досить ращональ-иим е застосування УНП. Застосування ж УЗП не буде ращо-пальним з причини запуску велико! к1лькост1 партй однако-них деталей. Остаточне р1шення у кожному окремому випадку :т будь-якого масштабу та типу виробництва може бути при-1'шяте лише на ochobI техшко-економ1чного з1ставлення BapiaHTiB технолопчних процеыв.

387
Глава 14

14.4. Пор1вняльний техтко-еконодпчний анал1з технолопчних процешв

Спроектований технолопчний процес мае не тальки вщобра-жати техшчт вимоги до виробництва того чи шшого виробу, передбачати ч1ткий алгоритм його виготовлення, а й бути еко-ном1чно ефективним на ycix технолопчних стад1ях. Р1вень витрат виробництва на одиницю виготовлено! продукци е основним шдикатором економ1чно! дощльност1 запропонованого вар1анта технологи.

Значна частина витрат на виробництво продукци, зазвичай, безпосередньо не залежить вщ прийнятого технолопчного процесу (управлшсьш та загальногосподарсьш витрати) i може бути виключена з розрахуншв при оцшцюванш BapiaHTiB технологи виготовлення вироб1в. Для визначення бшып ефективного Bapi-анта достатньо розрахувати технологечну соб1варт1сть виробу, тобто суму витрат, яш змшюються при переход! вщ одного технолопчного процесу до шшого.

Оскьльки витрати на виготовлення продукци за Tieio чи шшою технолопею за ступенем залежност1 вщ обсяпв виробництва под1ляються на змшш а (пропорцшт обсягу р1чного випуску Бр) та умовно-постшш Ъ (майже не залежать вщ pi4Ho‘i програми), технолопчна соб1варт1сть виготовлення одше! детал1 (виробу) ст i р1чного випуску Ст може бути виражена формулами:
Предыдущая << 1 .. 120 121 122 123 124 125 < 126 > 127 128 129 130 131 132 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100