Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 125

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 119 120 121 122 123 124 < 125 > 126 127 128 129 130 131 .. 217 >> Следующая


Одтею з найбшын важливих функщй цехових технолопчних бюро е контроль за дотриманням технолопчно! дисцишпни — д1евого засобу в боротьб1 за нову техншу, високу якд.сть продукци та ращональну оргатзацпо виробництва.

Розпод1л po6iT з технолопчно! пщготовки виробництва на пщприемств! м1ж вщдигом головного технолога i цеховими тех-нолопчними бюро залежить передовым вщ типу виробництва.

На пщприемствах одиничного i др1бносершного виробництва технолопчна пщготовка виробництва виконуеться децен-трал1зовано. Вщд1л головного технолога (або металурга) здш-•нюе загальне методичне кер1вництво yciMa роботами з ТПВ, виконання яких повтстю покладаеться на технолопчт бюро uexiB.

На пщприемствах великосершного i масового виробництва yei роботи з технолопчно! пщготовки виконуються централ1зо-нано — у вщдшах головного технолога або металурга, а цехо-иим технолопчним бюро доручаеться впровадження запроек-тованих процес1в, !х коригування i подальша рацюнал1защя.

383
Глава 14

Водночас на пщприемствах i3 сершним выпуском продукци можна зустргги змппану систему оргатзаци ТПВ, за яко! для вироб1в стабшьно! номенклатури вона здшснюеться у центра-л1зованому порядку, а для шших вироб1в — децентрал1зовано, тобто в цехових умовах.

Основним документом, який завершуе розробку технологичного процесу, е тпехнолог1чна карта — маршрутного типу в одиничному та др1бносершному виробництв1, i операцшна — у великосершному та масовому виробництвах. Для особливо складних i вщповщальних операщй у масовому виробництв1 додатково розробляються тструкцшт технолопчт карти.

У сершному i масовому виробництв1 обов’язково, а в одиничному i др1бносершному за необхщност1 у процес1 ТПВ розробляються карти основних матер1ал1в, вщомост1 оснастки, карти розкрою матер1ал1в, р1зноматтт специфшацп (матерЬ ал1в, заготовок), комплектувальш вщомост1, креслення оснастки. 1нколи виникае необхщтсть мати спещальт креслення заготовок, карти технолопчного контролю та iHmi технолопчт документи.

У Bcix випадках при BHKOHaHHi технолопчно!’ пщготовки виробництва нових Bnpo6iB необхщно розробляти лише вкрай важ-лив1 документи i наводити в них лише, безумовно, потр1бт дат.

14.3. Технолоична утфшащя i стандартизащя

3 метою скорочення тривалост1 й трудомнугкост1 технолопчно! пщготовки виробництва, а також для забезпечення високо! якост1 Bcix технолопчних розробок на пщприемствах здшснюеться технолопчна утфшащя. Головними напрямками технолопчно! ушфшаци е титзащя i нopмaлiзaцiя технолопчних процес1в, а також стандартизац1я технолопчно! оснастки.

Титзащя технолопчних процеыв базуеться на основ1 технолопчних ряд1в деталей. У такий ряд включають детал1, кон-ф1гуращя та основт розм1ри яких дозволяють !х виготовлення або обробку за одним технолопчним маршрутом, з використан-ням однотипного устаткування i оснастки при забезпечент необхщно! точност1 та якост1 виготовлення.

384
Технолопчна та оргаызацмна пщготовка виробництва

Тишзаци технолопчних процес1в передуе розробка конст-руктивно-технолопчно! класифшацп, згщно з якою детал1 по-передньо групуються в класи за ознакою ix виробничого призначення (наприклад, корпусш детал1, вали, втулки тощо). Кожний клас деталей подшяеться на пщкласи вщповщно до конструктивних форм деталей, що обумовлюе схож1сть ix технолопчних маршрупв, а також щентичтсть технолопчно! оснастки, яка при цьому застосовуеться.

У подалыпому виконуеться розподш деталей на групи (наприклад, за ознакою схожост1 матер1ал1в i cnoco6iB терм1чно*1 обробки) i пщгрупи (наприклад, за розм1рами деталей). Це забезпечуе ix об’еднання i вщповщае поставленому завданню — досягти утфшацп технолопчних маршрут1в, устаткування i оснастки. HapeniTi, на заключному eTani yci детал1 групують за типами залежно вщ точност1 ix виготовлення.

Титзащя технолопчних процес1в сприяе оргашзаци пред-метно-замкнених д1льниць з подальшим переходом до потокового виробництва. Зазвичай, титзащя технолопчних процес1в супроводжуеться значним скороченням обсяпв технолопчно!* документацп.

На багатьох пщприемствах титзащя охоплюе не т1льки основт технолопчт операцп, а й супутт 1*м допом1жт, включа-ючи установку та зняття деталей, замшу шструмент1в, конт-рольт та транспортувальш операцп. Створення тако! комплекс-ног технологи дае змогу нормал1зувати умови виконання окре-мих виробничих процес1в, сприяе впровадженню найб1лып ра-щональних режим1в роботи.

Використання у процес1 технолопчно*1 пщготовки технолопчних нормалей сприяе економн* часу технолопв, утфшуе знач-ну частину роб1т з технолопчно! пщготовки виробництва. TaKi нормал1 розробляють на типов1 геометричт елементи конструкщй, наприклад, на рад1уси закруглень, припуски i допуски, конустсть, на склад шихти тощо.

Ощнювання виробничих i економ1чних результат1в отрима-них при титзацп технолопчних процес1в i впроваджент нормалей може бути виконане за допомогою ряду показниюв. Щ показники характеризують як стутнь охоплення деталей (або операщй) типовими технолопчними процесами, так i досягну-те зниження трудом1сткост1 виготовлення або обробки деталей. Окаж1мо, коефщ1ент охоплення деталей типовими технолопч-
Предыдущая << 1 .. 119 120 121 122 123 124 < 125 > 126 127 128 129 130 131 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100