Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 124

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 118 119 120 121 122 123 < 124 > 125 126 127 128 129 130 .. 217 >> Следующая


Вщповщно до вимог державних стандарт!в 6СТПВ оргашза-щя технолопчно! пщготовки виробництва на пщприемствах здшснюеться у три основш стади, а саме: розробка техшчного завдання, техтчний проект та робочий проект технолопчно! пщготовки виробництва.

Розробка техшчного завдання полягае у проведенш оргат-защйно-технолопчного анал1зу наявних метод1в i засоб1в технолопчно! пщготовки виробництва. На ochobI цього анал1зу розробляються техн1чн1 пропозици з оргашзаци та полшшен-

380
Технолопчна та оргажзацмна пщготовка виробництва

ля наявно! на пщприемств! системи технолопчно! пщготовки виробництва.

У техшчному npoenmi розробляеться загальна блок-схема технолопчно! пщготовки виробництва на пщприемств!, оргат-зацшна структура технолопчних служб, основш положения з оргашзаци та управлшня процесом технолопчно! пщготовки виробництва.

У робочому проектЬ розробляються шформацшна модель технолопчно! пщготовки виробництва, оргатзацшш положения i посадов! шструкци пращвнишв технолопчних пщрозд1л1в. На цш стади ТПВ здШснюються титзащя i стандартизац1я техно лопчних процес1в, а також ушфшащя i стандартизащя технолопчно! оснастки.

Шсля того, як роботи з оргашзаци ТПВ пщприемства у щло-му завершен!, здшснюються роботи з технолопчно! пщготовки виробництва окремих вироб1в. Перед початком цих po6iT вико-нуеться технолопчний контроль креслень, необхщний для ана-л1зу i перев1рки запроектованих вироб1в на технолопчшсть !х конструкщй, правильшсть призначення клас1в точност1 обробки, ращональност1 схем складання вироб1в тощо.

Шсля внесения необхщних виправлень i доповнень у креслення починаеться перший етап технолопчно! пщготовки виробництва окремих вироб1в, а саме: розробка технолопчних процес1в отримання заготовок, !х терм1чно!, мехашчно! та шших вщцв обробки, а також складання окремих одиниць i усього виробу в щлому. Ця робота виконуеться на ochobI попе-редньо розроблених м1жцехових технолопчних маршрупв (роз-цеховки). Вона визначае поетапний рух деталей, складальних одиниць i самого виробу в процес1 !х виготовлення. При цьому враховуеться необхщшеть максимального скорочення шлях1в такого руху i можливють його прямоточно! оргашзаци.

Розробка технолопчних процес1в оргашчно поеднуеться з другим етапом ТПВ — конструюванням оснастки i нестандарт-них засоб1в мехашзаци та автоматизаци технолопчних про-n,eciB. Вщ ступеня оснащеност1 та мехашзаци виробничого процесу залежить його ефективтсть та яшеть виготовлення продукци.

Третш етап ТПВ нових вироб1в полягае у виготовленш техно л опчно! оснастки i нестандартних засоб1в мехашзаци та автоматизаци, яке поряд з !х проектуванням е найбшыи трудо-

381
Глава 14

меткою частиною yciei роботи з технологично! тдготовки виробництва (до 60—70 % вщ усього !! обсягу). Щ роботи виконуються поступово, обмежуючись на перших порах мш1мально необхщною оснасткою першо! черги, а вже дал1 пщвищу еться ступ1нь оснащения i мехашзацп виробничих процес1в до максимально економ1чно дощльних меж.

Завершальний — четвертий етап po6iT з ТПВ нових вироб1в — це вщпрацювання i впровадження розроблених технолопчних процес1в i технолопчно! оснастки.

Для найбигыи вщповщальних об’ект1в i вироб1в масового виробництва так1 роботи проводяться в галузевих науково-дослщних шститутах, а також в технолопчних лаборатор1ях i експериментальних цехах тдприемств. У деяких випадках зазначене викону еться спещальними трупами, до складу яких вход ять, окр1м технолопв i конструктор1в оснастки, майстри i робтшки.

При виготовлент дослщного зразка або дослщно! партп ви-po6iB на завершальному eTani технолопчно! пщготовки орга-тзуеться робота з вщпрацювання i впровадження технолопч-них процес1в i технолопчно! оснастки в такш послщовность Спочатку перев1ряють технолопчтсть деталей i окремих скла-дальних одиниць, а також придаттсть та дощльтсть застосування виготовлено! технолопчно! оснастки. Щ роботи виконуються, зазвичай, в експериментальному цеху або на спещаль-но видгленш дигьнищ виробничого цеху. Шсля цього виготов-ляють пробну парт1ю вироб1в (в нормальних виробничих умовах) i оргатзовують випробування вироб1в, !х контрольне скла-дання з обм1ром деталей i перев1ркою вщповщност1 !х po3MipiB вимогам креслень. У pa3i необхщност1 вносять вщповщт виправлення в конструкторську i технолопчну документащю.

14.2. Структура i завдання оргатв технолопчно1 пщготовки виробництва на пщприемств!

Виконання ycix зазначених вище po6iT з технолопчно! пщготовки виробництва, зазвичай, зосереджуеться у вщдип головного технолога i в технолопчних бюро цех1в пщприемства. На пщприемствах з розвинутими ливарними, ковальсько-пресови-ми та шшими цехами технолопчна пщготовка ycix “гарячих”

382
Технолопчна та оргашзацмна пщготовка виробництва

виробництв здшснюеться у вщдШ головного металурга. Оби-два зазначет вище вщдЬш мають приблизно однакову оргат-защйну структуру.

Наведет вище етапи ТПВ i перелш po6iT, яш виконуються р1зними пщроздшами тдприемства, повтстю регламентоваш у вщповщних державних стандартах (еСТПВ).

До складу вщдшу головного технолога пщприемства шод1 входять вщокремлене бюро з оформления технолопчно! документацп та бюро планування технолопчно! тдготовки виробництва. Але значно част1ше розроблення технолопчно! документацп входить до обов’язшв спещал1зованих технолопчних бюро вщд1лу головного технолога пщприемства, а планування техтчно! (конструкторсько! i технолопчно!) пщготовки виробництва доручаеться спещальнш rpyni (бюро), яка безпосередньо пщпорядковуеться головному шженеру пщприемства. Це-xoBi технолопчт бюро пщприемства також беруть участь у техно лопчнш пщготовщ виробництва нових вироб1в, займаючись головним чином впровадженням технолопчних процес1в, виконують шструктаж робггник1в при освоент технолопчних процеыв, допомагають !м у полшшент прийом1в i методiB роботи, визначають ступшь економ1чно! дощльност1 оснастки, що застосовуеться та iH.
Предыдущая << 1 .. 118 119 120 121 122 123 < 124 > 125 126 127 128 129 130 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100