Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 123

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 117 118 119 120 121 122 < 123 > 124 125 126 127 128 129 .. 217 >> Следующая


Нормоконтролю тдлягае як проектна документащя (техтчна пропозищя, есюзний та техтчний проекти), так i робоча документащя, яка становить робочий проект. Текстов! конструкторсьш документа (пояснювальш записки, техшчт описи, техтчт умови, програми i методики випробувань, шструкци з експлуатацп) також перев1ряються щодо дотримання вимог нормоконтролю, як i у випадках граф1чно! конструкторсько! документащ!.

Шсля виконання ycix зазначених вище po6iT, проект машини може бути переданий для практичного вт1лення певно! машини у металь У виробництво передаються копи конструкторських документ1в. Один екземпляр проекту машини конструкторська оргашзащя залишае у себе для контролю (конт-рольний екземпляр). Правила облшу, збереження та видач1 виготовлено! конструкторсько! документацп едиш для Bcix галузей промисловост1 краши i регламентуються вщповщними стандартами вСКД.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕН1НГ

Контрольш питания

1. Назвггь основн1 види державних стандарт1в в машинобудувант, а також структуру та зм1ст ДСТУ “Система розроблен-ия та поставлення продукци на виробництво” стосовно правил ииконання НДР та ДКР.

377
Глава 13

2. Визначте вид и та дайте характеристики наукових дослЬ джень.

3. Яш етапи здшснення науково-дослщних po6iT?

4. Назвпъ головш стади проектування нових вироб1в i дайте характеристику кожнш з цих стадш.

5. Дайте визначення поняття технолопчност1 конструкци вироб1в. Як1 питания вирипуються у процес1 вщпрацювання вироб1в на технолончшсть при i’x проектувант?

6. Назвпъ головт показники, що характеризують техно-лончшсть вироб1в?

7. Як1 завдання переслщуе впровадження автоматизаци у проектно-конструкторських роботах?

8. Дайте визначення САПР та наведггь перелш завдань, яю вона Bnpimye.

9. Розкрийте зм1ст po6iT, яю виконуються за допомогою 1ПС при виконанш проектно-конструкторських po6iT?

10. Розкрийте зм1ст процесу планування та зв1тност1 про виконання НДДКР.

11. Яю джерела фшансування науково-дослщних та дослщ-но-конструкторських po6iT? Охарактеризуйте методи визначення обсяпв фшансування НДР.

12. Яю критерп ощнювання ефективност1 НДР?

13. Яш ви знаете оргатзацшт форми проведения НДДКР?

14. Яка роль i м1сце проектно-конструкторських po6iT в техтчнш пщготовщ виробництва нових вироб1в?

15. Дайте характеристику po6iT, яю виконуються конструкторами р1зних квал1фшащйних труп.

378
Глава 14

ТЕХНОЛОПЧНА ТА ОРГАН13АЦ1ЙНА П1ДГОТОВКА ВИРОБНИЦТВА

14.1. Завдання, cmadii та етапи технологЬчтп тдготовки виробництва.

14.2. Структура i завдання оргатв технологЬчнся тдготовки виробництва на nidnpueMcmei.

14.3. ТехнологЬчна утфшащя i стандартизащя.

14.4. ПорЬвняльний техтко-економхчний аналЬз технологгч-них процесЬв.

14.5. Змхст i головт етапи оргатзащйноъ тдготовки виробництва.

14.6. Оргатзащя переходу на випуск нових eudie продукци.

Ключов1 поняття i термши: технологгчна тдготовка виробництва; Сдина система техтчноХ тдготовки виробництва (ССТПВ ); м1жцехое1 технологЬчт маршрути; технологЬч-на дисциплта; технологгчна утфтащя; титзащя технолопчних процеЫв; комплексна технологЬя; технолог1чт нормали титзащя i стандартизащя оснастки; технологЬчна собЬвар-micmb; оргатзащйна тдготовка виробництва; проект оргатзаци виробництва

Студент повинен вмхти: оргатзовувати роботи з переходу тдприемства на випуск нових eudie продукци; робити eu6ip найбЬлъш ращональних технологхчних процесЬв з детлькох розроблених eapianmie; планувати роботи з технологЬчноХ та оргатзацшног тдготовки виробництва нових eupo6ie; здшсню-вати контроль за виконанням технологЬчноХ тдготовки виробництва нових виробЬе.

379
Глава 14

14.1. Завдання, стади та етапи технолоичноУ пщготовки виробництва

Роботи з технолопчно! пщготовки виробництва (ТПВ) роз-починаються на стади розробки техшчного завдання при про-ектувант нового виробу i продовжуються на шших стад1ях проектно-конструкторських робгг. Тобто роботи, як з конструкторсько!, так i з технолопчно! пщготовки виробництва у межах техтчно! пщготовки виробництва, ведуться паралельно, доповнюючи одна одну.

Технолопчна пщготовка виробництва — це сукупшсть взае-мопов’язаних процес1в, як1 забезпечують технолопчну го* товнють пщприемства до випуску необхщно! споживачу продукци. У свою чергу, технолопчна готовшсть пщприемства полягае в тому, що на пщприемств! е повш комплекти технолопчно! документацп та засоби технолопчного оснащения виробничих процеыв, необхщт для виготовлення заданих обсяпв продукци i3 заданими техшко-економ1чними показниками. Це i е головним завданням технолопчно! пщготовки виробництва.

Роботи на ycix стад1ях технолопчно! пщготовки виробництва пщпорядковуються вимогам едино! системи техшчно! пщготовки виробництва (6СТПВ), яка становить визначену дер-жавними стандартами систему оргашзаци та управлшня кон-структорською та технолопчною пщготовкою виробництва. Ця система передбачае широке застосування прогресивних ти-пових технолопчних процеыв, стандартне технолопчне оснастку й устаткування, засоби мехашзаци та автоматизаци виробничих процес1в, шженерно-техшчних та управлшських робгг.
Предыдущая << 1 .. 117 118 119 120 121 122 < 123 > 124 125 126 127 128 129 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100