Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 122

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 116 117 118 119 120 121 < 122 > 123 124 125 126 127 128 .. 217 >> Следующая


374
Оргажзащя наукових дослщжень та проектно-конструкторських роб1т

Вони виринують yci питания i несуть вщповщальшсть за результати роботи вщдШв, HKi ш пщпорядковань Для невеликих за чисельтстю та обсягами po6iT ВГК такий принцип струк-туризацп може бути реал1зований шляхом створення др!бнпних конструкторських пщроздипв: сектор1в, груп, пщгруп чи навггь окремих виконавщв.

У рамках предметно-функщонально! структури ВГК шляхом розпод^пу та поглиблення спещал1зацп конструкторських po6iT е можливють сформувати дв\ групи пщроздШв, а саме: спещал1зоват вщпдли для виконання тих чи шших проектно-конструкторських po6iT, HKi звшьнет вщ виконання другоряд-них, не властивих для них po6iT, i вщд1ли, що зор1ентоват головним чином на виконання функщй допом1жного та обслу-говуючого характеру. Наприклад, до складу загальнотехшчно-го вщдшу ВГК пщприемства можуть входити: бюро планування, контролю та диспетчерування проектно-конструкторських po6iT; експериментальна дьпьниця; бюро з розмноження тех-Hi4HO*i документацп. Така оргашзацшно-структурна основа сприяе створенню умов для б^ып поглиблено! диференщацп po6iT усередиш кожного конструкторського вщдглу, впливае на пщвищення продуктивное^ конструкторсько! пращ.

Розробка проекту сучасно! машини е складним трудомютким ироцесом, який потребуе квал!фжовано!’ роботи щлого конструкторського колективу. У процес! розробки проекту сучасно!' машини чисельн1сть та яккший склад конструкторського колективу змшюеться при переход! вщ одше!’ стадп проектування до imnoi. Щ зм1ни обумовлюються насамперед специфпсою конструкторських документ1в, яка розробляеться на р1зних :тад1ях проектування.

Залежно вщ квал1фшацп до конструктор1в висувають pi3Hi посадов! вимоги. Скаж1мо, головний конструктор проекту по-иинен мати найвищу квал1фшащю та очолювати yci роботи з конструювання машини. BiH виринуе yci техшчш та оргаш-;»яцшш питания у процес1 проектування, починаючи вщ розробки техн1чного завдання i завершуючи здаванням машини в гксплуатащю.

Провщний конструктор (конструктор I категори) мае висо-ку квал1фшацио, яка дае йому змогу керувати конструюван-иям певно! складово! частини машини. Провщт конструктори можуть розробляти основоположш KQHCTpyKTopcbKi докумен-

375
Глава 13

ти, а саме: креслення загальних вид1в та вузл1в машини, най-важлив1пи схеми, техшчт умови, пояснювальт записки, програми i методики випробувань, шструкци з експлуатацп тощо.

Старший шженер (конструктор II категори) розробляе, як правило, креслення загальних видов складових машини (вузл1в), скла-дальш та монтажт креслення, креслення складних деталей.

1нженер (конструктор III категори) розробляе креслення загальних вщцв нескладних вузл1в, складальт та монтажт креслення, креслення переважно! 61льшост1 деталей, специфЬ кацй.

Старший техтк, техтк розробляють конструкторську до-кументацио на стади робочого проектування, тобто креслення нескладних мехатзм1в та деталей. Вони також розробляють pi3Hi види вщомостей i таблиць. Конструктори ще! категори, зазвичай, завершують конструкторське оформления машин.

Кресляр виконуе граф1чт роботи пщ безпосередтм KepiB-ництвом конструктора. Вщ кресляра вимагаеться знания правил машинобудДвного креслення та вмшня використовувати ц! правила у свош робот1, безумовно, з використанням персональ* ного комп’ютера.

Пщ час конструкторських роб1т для консультацш конструк* торами можуть залучатися також х1мдои, ф1зики, психологи* сощологи та iHmi спещалюти, як1 не е членами конструкторсьш кого колективу i не беруть безпосередню участь у розробщ кон! структорсько! документаци. Винятком з цього правила е ди^ зайнери, як1 хоча й не розробляють конструкторську документ тащю, але все-таки е повноправними членами конструкторсьш ких колектив1в. Ч

Дизайнер1в (спещал1ст1в з художнього конструювання) стй ли включати до складу конструкторських колектив1в у зв’язк) з пщвищенням вимог до нових машин з позицш промисловв естетики. Безпосередтми завданнями дизайнер1в е естетичн! вир1шення компонувань вузл1в та машин у щлому, техшкс! естетичне вир1шення компонувань окремих деталей та ix колье! рове оформления. i

В умовах, коли над проектом машини працюе конструкторе! кий колектив, необхщна ч1тка оргашзацшна система, яка да змогу координувати в рамках цього колективу роботу кожноЯ и члена. Це означае, що кер1вник проекту умовно роздини машину на складов! та доручае розробку конструкторсько!* док^

376
Оргашзащя наукових дослщжень та проектно-конструкторських po6iT

ментацн на них провщним конструкторам, яю, у свою чергу, розд1ляють щ частини машин на окрем1 мехашзми та вуз ли, доручаючи ix розробку старшим шженерам та шженерам.

Згщно з вимогами стандарт1в 6СКД yci креслення тдляга-ють нормоконтролю. Це викликано необхщшстю дотримання в проектно-конструкторськш документаци ycix норм i вимог державних, галузевих, заводських стандарт1в, досягнення в машинах, що проектуються, високого р1вня стандартизацп та ушфшацп, комплектное^ документацп, правильное^ позна-чень ф1зичних одиниць, скорочень сл1в тощо.
Предыдущая << 1 .. 116 117 118 119 120 121 < 122 > 123 124 125 126 127 128 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100