Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 120

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 114 115 116 117 118 119 < 120 > 121 122 123 124 125 126 .. 217 >> Следующая


369
Глава 13

говування — центри колективного користування приладами, устаткуванням, ix прокату, оренди, обчислювалыи, комп’ю-терш, анал1тичш, випробувальш, метролоичт, консульта-цшш, маркетингов1, посередницьш центри, ф1рми, ят нада-ють НТО та пщприемствам pi3Ho6i4Hi послуги щодо впровадження науково-техшчних нововведень.

За ступечем самостшностЬ розр1зняють НТО: галузев1 НТО у склад1 тдприемств, як1 вщповщають за оргашзацшно-техшч-ний р1вень виробництва, вдосконалення технологш, пщвищення якост1, конкурентоспроможшсть, своечасне оновлення про-дукцй; НТО у склад1 компанш, корпорацш, науково-виробни-чих об’еднань, як1 несуть вщповщальшсть за створення висо-коефективних комплекс1в машин, устаткування, технолопчних процес1в, що визначають шновацшний р1вень галузг, НТО м1шстерств та концершв (асощацш), що здшснюють дослщження i розробки загальногалузевого характеру); академ1чш (АН Украши, спещал1зоват АН (шженерт, с1льськогосподарськ1, медичт, педагончт, сустльних наук); вуз1всьш; м1жгалузев1.

За оргатзацшними формами i ступенем самостшностХ видЬ ляють НТО: самостшш, пщлегл1 вщомству; самостшш позавЬ домч1 (орендш, кооперативн1, громадсью, акцюнерш); таш, що входять до складу р1зних об’еднань на правах самостшно! одинищ; у склад1 пщприемств, оргашзацш на правах структурно!* одинищ або пщроздшу; тимчасов1 (венчурш) щльов1 НТО.

Оргатзащйна структура управлшня науково-техшчними розробками — це упорядкована у npocTopi й 4aci стльшсть фах1вщв, яких об’еднуе намагання досягти визначених щлей. Окреслюючи мету д1яльност1 науково! установи, и стратенчш й тактичш завдання, напрями дш (що робити?), необхщно пщ1брати, розставити пращвнишв (хто?), якх мають виконува-ти нам1чене в установлен! термши (коли?) i з вщповщною ре-зультатившстю (як?).

Кер1вник у науково-техшчнш сфер1 повинен: завдяки сво!*м особистим якостям, досягненням у вщповщному напрям1 науки бути д1яльним кер1вником наукового пщроздьлу; вщобра-жати 1нтереси, цхлх та стратеги як вищого кер1вництва пщприемства, так i пращвник1в пщрозд1лу; входити до складу вищого кер1вництва, а не лише виступати у рол1 консультанта; ство-рювати атмосферу здорово! амбщшност1, вмотивованост1 для досягнення вщчутних ycnixiB у творчш д1яльность

370
Оргашзащя наукових дослдокень та проектно-конструкторських po6iT

Залежно вщ впливу значно! шлькост1 як зовннпшх, так i BHyTpiniHix фактор1в трапляються pi3Hi види оргашзацшних структур управлшня науково-техшчною д1яльшстю. Найб1лын розповсюджеш таш ix види: оргашзащя за дисцишинами (тра-дицшна, функщональна, профшьна); управлшня проектами; оргашзащя за продуктом; матрична оргашзащя; венчурне управлшня.

Завдання пщсистеми науково!* тдготовки виробництва в умовах великих наукових структур реал1зують науково-до-слщш шститути або спещальш конструкторсьш бюро (ЦКБ, СКБ), науково-дослщш лабораторп. Основною ланкою НД1 е науково-дослщний ввдш, до складу якого на правах структур-них шдроздШв можуть входити лабораторп, сектори, бюро.

Шд оргатзацшною структурою управлшня НТО розумноть сукупшсть основних та допом1жних вщд\л1в, сектор1в, бюро, лабораторш, макетних та експериментальних цех1в, служб, адмшютративно-управлшських пщроздШв, форми ix спещалЬ заци та систему виробничих зв’язшв. Структура НД1 визначаеться характером i обсягом виконуваних po6iT, а також формою його спещал1зацп. Зазначимо, що структура основних науково-дослщних вщдиив та НД1 у щлому може формуватися за такими принципами: системним (тематичним, дисциплшар-ним), галузевим (функщональним), зм1шаним.

Оргашзацшна форма наукових дослщжень може бути рЬзно-рЬвневою: вщ одного (групи, бригади, ланки, невеличко! ф1рми) до чотирьох чи п’яти piBHiB (група — сектор (лаборатор1я) — вщд!л — вщдшення — НД1), що залежить вщ багатьох фак-ropiB i насамперед вщ обсяпв фшансування.

НТО профшьного спрямування найб1лып характерна в уш-иерситетських умовах, коли шд ошкою проректора з науково! роботи перебувають, наприклад, таш науков1 напрями, як: пв1акосм1чна технжа, шформатика та комп’ютерна технолопя, чазерна технолопя i xiMi4He машинобудування, порошкова металурпя та зварювальне устаткування, теплова та ядерна энергетика, металообробка, оргашчна та неоргашчна х1м1я тощо. Така конгломератна структура може мати м1сце i в ко-мерцшнш сферЬ але за умови, коли корпоращя е досить масштабною, потужною, з багатор1чними традищями.

Звертатися до матрично! структури (рис. 13.3) варто у випадку, коли е потреба вир1шити ч1тко окреслену проблему в

371
Глава 13

Рис. 13.3. Матрична структура управлшня виконанням науково-дослщних po6iT

ч1тко визначений термш. Причому проблема зачшае штереси, компетенцно, функцп багатьох структурних шдроздипв, якх тдпорядковат вщповщним кер1вникам функцш (1,2,3 та ш.). Разом з тим обсяг виконуваних po6iT, а вони можуть бути най-р1зноматттшим, починаючи з проведения наукових експери* мент1в i завершуючи столярними чи токарними операщями* не завжди потребуе залучення тих або шших фах1вщв на весь термш вир1шення проблеми. Тобто виправданим е подвшне^ тдпорядкування частини виконавщв: безпосередтм кер1вни-< кам при виконант звичних po6iT i кер1вников1 проекту в раз* необхщность Але прюритетним е залучення фах1вщв, безумов-^ но, вищого професшного р1вня до виконання проектних po6iT.
Предыдущая << 1 .. 114 115 116 117 118 119 < 120 > 121 122 123 124 125 126 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100