Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 12

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 6 7 8 9 10 11 < 12 > 13 14 15 16 17 18 .. 217 >> Следующая


Загальна функщя маркетингових дослщжень полягае у ви-юпоченш або зведенш до мш1муму у пщприемницькш д1яль-nocTi неточних ощнок перспектив розвитку, ризику, витрат ‘У, пращ, pecypciB, прибутку i врештЬрешт — визначенш потреб споживача.

Збираючи первинш дат для маркетингового дослщження, мотр1бно визначити: хто займаеться збором даних; як1 методи микористовуються; яка варт1сть дослщження; за яких умов здш-

< и юватиметься 36ip даних; яка тривал1сть дослщження; коли i де имлежить збирати шформащю; якими мають бути форма, вид •труктура звггу про проведения дослщження.

Точну, надшну та виважену шформащю можна отримати в |и‘;*ультат1 проведения первинного або, шшими словами, польо-иого дослщження, основними методами якого е опитування, шостережения, експеримент.

Одна з найважлив1ших щлей маркетингового дослщження сегментащя ринку — процес розпод1лу, розмежування рин-ку за певними ознаками, принципами на гомогент (однорщт) I рупи споживач1в, для кожно! з яких можуть знадобитися певш тоиари i вщповщний комплекс маркетингу (рис. 1.2).

Проблема вибору щльового ринку (сегмента) досить склад-. Для п вирипення рекомендують дотримуватися виконання шчшого обсягу po6iT у такш послщовностк а) встановлення po:*Mipy сегмента i швидкост1 його змшюваност1; б) вивчення структурно!’ привабливост1 сегмента; в) визначення щлей i ре-•ypciB пщприемства.

35
Глава 1

Рис. 1.2. Процес сегментаци ринку

Анал1зуючи цшьовий ринок, варто скористатися к1лыисни* ми (MicTKicTb, динампса розвитку ринку, його потенщал, част-ка продукци пщприемства на ринку) та яшсними (структура потреб, мотиви закушвель, 1хня динампса, процес кутвл1, ста-бЬпзащя потреб, шформатизащя) показниками. Для визначення MicTKocTi ринку необхщно встановити обсяг товар1в, загаль-

36
I Шдприемство в систем! ринкових вщносин

• I v варткпъ ix реал1заци на цьому ринку (сегмент!), виявити •шсельшсть потенщйних споживач1в цього товару.

MicTKicTb потенцшного ринку (Q) як можливий обсяг про-джу TOBapiB покупцям, яш мають потребу в них i виявляють шторес до продукци тдприемства, визначають за формулою:

Я = щц, (1.1)

дг п — галыисть потенщйних споживач1в;

(j — обсяг закутвель продукци середтм потенщйним сложи вачем;

ц — середня цша одинищ продукци.

11а пщстав1 вивчення м1сткост1 ринку ощнюють динамшу його зростання, що е базою для формування виробничих по-I ужностей, структури збутово! мережь MicTKicTb ринку мае пути достатньою для того, щоб отримуват результати вироб-ничо-господарсько! д1яльност1 перекривали всю сукупшсть нитрат виробника промисловог продукци.

Успипна д1яльшсть маркетологе на ринку у процес1 обмшу мпжлива за умови, якщо вони досконало об1знат з д1яльтстю тдприемства: оргатзащею науково-дослщних i дослщно-кон-

* I рукторських po6iT, технолопею виробництва, системою по-•тачання, фшансовим станом та ш.

Д1яльтсть у сфер1 маркетингу координуе директор з марке-тиигу, який використовуе функщональну, товарну, сегментну аГ)о зм1шану структури управлшня. Процес управлшня маркетинговою д1яльтстю здшснюють у такш послщовностк 1) ана-л ринкових можливостей; 2) вщб1р щльових ршпав; 3) роз-рпГжа комплексу маркетингових заход1в; 4) реал1защя, контроль i ощнка ефективност1 маркетингового плану (рис. 1.3).

Ринков1 можливост1 пщприемства дають змогу дослщжува-I и таю аспекти д1яльностк

концепщю та елементи маркетингово! шформацшно! сими, системи маркетингових дослщжень, р1вень пщтримки маркетингових рппень;

— зовн1шне середовище пщприемства (макро- i мшросередовище);

ринки споживач1в продукци промислового призначення I поведшку покупщв (дослщження модел1 кутвельно!* поведш-ки та чинншив, як\ найб1лыне впливають на поведшку спожи-ип»пв i процес прийняття ними рииення щодо кутвл1);

37
Глава 1

Навколишне середовище
Право Еконо- мша Культу- ра Демогра- ф[я Наука Техноло- ria Еколопя

Директивы!

аудиторы

Конкуренти

Споживач1

Постачаль-

ники

Контакты!

аудитора

1нформац1я

Ситуацшний анал1з

Прогноз

Стратег1чний маркетинг
Ф1лософ1я Концепщя Мета
1
Сегменти ринку Програма, шструменти Конкуренц1я, торпвля

Оперативный маркетинг

Щл1та завдання

X

М а р к е т и н г - м i к с 1
Товар Цша Мкще (товарорух) Просування

У правл1ння маркетингом
Планування Оргашзащя Мотиващя Контроль

Рис. 1.3. Реал1защя, контроль i ощнка ефективносп маркетингового плану

38
Пщприемство в систем! ринкових вщносин

— ринки товар1в виробничого призначення i поведшки по-купщв-пщприемств (дослщження потреб промислового ринку i ринку державних оргашзацш);

— конкурент1в — виявлення конкуренте, встановлення lxiiboi шлькость потенщйних можливостей, ознайомлення з Micieio, щлями, стратепею i тактикою дш на ринку, ощнюван-пя сильних i слабких стор1н конкурешав, розроблення модел1

заемостосуншв, виб1р стратеги ор1ентаци стосовно споживач1в, конкурент1в, шших ствучаснитв ринку.

Вщб1р щльових ринк1в пов’язаний з визначенням i прогно-луванням ринкового попиту та виявленням ринкових сегмент1в i обг'рунтуванням вибору щльових ришив.
Предыдущая << 1 .. 6 7 8 9 10 11 < 12 > 13 14 15 16 17 18 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100