Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 119

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 113 114 115 116 117 118 < 119 > 120 121 122 123 124 125 .. 217 >> Следующая


366
Оргажзащя наукових дослщжень та проектно-конструкторських po6iT

кових пращвнишв за меж1 Украши, всього у т. ч. з метою: ста-жування, навчання, пщвищення квал1фшацп, викладацько! роботи, проведения наукових дослщжень, участ1 у м1жнарод-них семшарах, конференщях тощо; юлыасть м1жнародних конференщй, семшар1в, проведених оргашзащею (установою); юльшсть вченихпноземщв, як1 пртздили до оргатзаци (установи); шлыисть гранив, отриманих науковими пращвниками вщ м1жнародних фонд1в.

Основным KpumepieM при визначенш ефективност1 здшсню-ваних науково-дослщних po6iT е всеб1чна обг'рунтоватсть ви-бору напрям1в розвитку науки i техшки, створення нових технологш, устаткування, лшш, комплексе, яш б були конку-рентоспроможними на внутршньому i зовнипньому ринках. При цьому слщ дотримуватися принцитв ефективжкт та еко-ном1чност1, тобто створення конкурентоспроможно! технши мае супроводжуватися мш1мальними затратами часу i pecypciB на розробку, виробництво, експлуатащю та утшизащю.

Ефектившсть наукових дослщжень певним чином можна визначити за допомогою показнишв, згрупувавши ix у науково-техшчш, оргатзацшт, сощальт та економ1чнь До науково-економ1чних показнишв ощнювання ефективност1 НДР зараховують: кшькють публшацш, монографш, статей, доповщей на конференщях, симшшумах, семшарах, у тому числ1 м1жнарод-ного р1вня; захист дисертацш; науково-техшчний р1вень розро-бок; патентоспроможшсть завершених дослщжень; вплив роз-робок на оргашзацшно-техшчний р1вень виробництва.

До показниюв оргашзацшно1 дощльност1 належать: склад -шсть i тривалкть циклу науково! пщготовки виробництва; оргатзащйна структура вщдиив i пщроздШв науково-дослщ-но1 оргашзаци; режим роботи (фонд часу, коефщ1ент заванта-ження виконавщв i пщроздШв; стутнь галузево!' диференщацп та спещал1зацн наукового закладу).

Показники сощальтн значимост1 характеризуют змши професшного i квал1фжащйного складу науково-виробничого персоналу, пщвищення р1вня мехашзаци, автоматизацн, ком-п’ютеризащПх пращ, шформацшного забезпечення, покращан-ня умов, умотивованост1 пращ.

Економ1чн1 показники можна подшити на таш три групи: 1) HacmKoei (скорочення тривалост1 циклу науково1 пщготовки виробництва, вивитьнення наукових пращвнишв за рахунок

367
Глава 13

скорочення циклу науково! пщготовки виробництва, впровадження нових метод1в оргашзаци пращ, комп’ютерно! техш-ки); 2) узагальнюючЬ (продуктившсть пращ, каттальш вкладення, кошторис); 3)резулыпуючЬ (еконоаия приведених витрат, термш окупност! витрат на розробку, коеф1щент пор1вняльно! ефективност!).

Bn6ip метод1в та засоб1в визначення ефективност! НДДКР залежить як вщ щлей анал1зу, так i вщ обсягу наявно! шфор-маци на певшй стади наукового пошуку. На стади розробки техшчного завдання у наявност1 обмежене коло даних, ось чому розрахунки основних показнишв мають досить ор1ентовний характер. Широко при цьому використовуються методи екстра-поляци, моделювання, аналойв тощо.

При оформленш результате НДДКР, коли стало вщомо про основш характеристики об’екта дослщження, розрахунки щодо дощльност1 проведения дослщно-конструкторських po6iT та впровадження наукових розробок у виробництво мають бути бшын точними, шж на попередньому eTani. При цьому широко застосовуються методи математичного моделювання з урахуванням iepapxi4Hoi схеми об’екта, його основних техтко-еко-ном1чних характеристик, результат1в дослщжень, впрова-джень. Можливим вар1антом розрахунку р1чного економ1чного ефекту вщ розробки та використання результат1в наукових дослщжень е визнання р1знищ приведених витрат за базовим i новим об’ектами.

Коеф1щент ефективност! НДР КЕНДР визначаеться стввщно-шенням частки р1чного ефекту Ер витрат на науково-дослщш роботи ВНДР, приведених до року впровадження:

кен№=^~> (13.2)

¦°НДР

де г| — коефицент, який характеризуе частку учасй НДР у розподШ загального еконог/йчного ефекту.

368
Оргашзащя наукових досл!джень та проектно-конструкторських po6iT

13.6. Оргашзащйт форми проведения наукових дослщжень i проектно-конструкторських po6iT

Суб’ектами науково-техшчно! д1яльност1 е юридичш та фЬ зичш особи, HKi безпосередньо беруть участь у npoixeci створення i впровадження науково-техшчно! продукци. Основним суб’ектом науково-техшчно'! д1яльност1 е науковий та науково-техшчний пращвник, який займаеться самостшно або у р1зно-маштних оргашзацшних формах науково-дослщною, проект-но-конструкторською та шшою науковою д1яльшстю. Науко-во-техшчна оргашзащя (НТО) — трудовий колектив, який ви-користовуе засоби виробництва для створення i реал1зацп науково-техшчно! продукци. НТО класифтуютъся: за формами власност1 на засоби виробництва; зм1стом та результатами д1яльност1; за ступенем пщлеглост1 та оргашзацшними формами; ступенем самостшность

За формами власностЬ видшяють таш типи НТО: державш; колективш (акцюнерш, кооперативно громадсьш, державно-колективш, асощаци); 1ноземш (м1ждержавш, 3Miinam); привата!.

За змЬстом та результатами дЬяльности способом поеднан-ня наукових та виробничих функцш можна вщцлити таш типи НТО: шститут — оргашзащя загальнонаукового профилю, що спещал1зуеться на фундаментальних дослщженнях i вщповЬ дае за розвиток певно! сфери науки; науково-дослщний шститут (НД1) — галузева (м1жгалузева) оргашзащя, яка спещалЬ зуеться на прикладних дослщженнях, розробках i вщповщае за науково-техшчний р1вень певно! галуз1, м1жгалузевого комплексу (пщгалуз1) виробництва або науково-техшчний напрям; проектно-конструкторсыи технолопчш оргашзаци (ПКТО) — галузев1 НТО, яш спещал1зуються на конструкторських, технолопчних розробках, проектуванш нових або реконструкцп /цючих виробництв, вщповщальш за конкурентоспроможшсть продукци, технологи у певнш галуз1; шститути технисо-еконо-м1чних дослщжень, науково-техшчно! шформацп, центри науково! оргашзаци пращ виконують оргашзащйт розробки, здшснюють консультацшт та шпи науково-техшчш послуги пщприемствам та НТО; оргашзаци науково-техшчного обслу-
Предыдущая << 1 .. 113 114 115 116 117 118 < 119 > 120 121 122 123 124 125 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100