Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 118

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 112 113 114 115 116 117 < 118 > 119 120 121 122 123 124 .. 217 >> Следующая


У п’ятому роздЬи угоди враховуються особливост1 дотриман-ня прав стор1н на науково-техшчну продукщю та iHini умови на розеуд учаснишв НДР.

У шостому роздШ визначаеться термш дй угоди та юридичш адреси стор1н. До угоди додаються техтчне завдання, а також протокол догов1рно! цши.

При формувант плану НДР (тематичного плану) здшснюеться низка розрахуншв, з яких найбьлып важливе значения мають розрахунки тривалост1 циктпв виконання po6iT i калькулящя соб1вартост1. Скаж1мо, розрахунок тривалост1 циклу виконання НДР (Тц) здшснюеться за формулою

п

т =

ц

/=1

(13.1)

п

де Z ^ — сумарний робочий час за вс1ма етапами, необхщними для виконання НДР;

364
Оргатзащя наукових дослщжень та проектно-конструкторських po6iT

?н — чисельтсть науковщв, залучених до виконання НДР;

Лпар — коеф1щент паралельност1 виконання робгг;

Лвдл — коефицент вщволшання пращвнишв вщ виконання теми;

tA — додатковий час на затвердження i узгодження теми, етатв po6iT, вирипення оргатзацшно-фшансових питань;

?оф — час, необхщний для оформления наукового звсту.

Якщо в плановш систем! господарювання фшансування НДР вщповщало певним нормативам, регламентам, то в ринкових умовах цей процес значно розширився, поповнився новими формами. Серед основних джерел, яш використовуються для фшансування шновацшно!, науково-техтчно! д1яльност1, на-звемо так1: бюджетне асигнування державного та регюнально-го р1вня; кошти Держшнофонду; кошти спещальних позабюд-жетних фощцв, фшансування яких формуеться шновацшни-ми проектами, регюнальними органами управлшня; власт кошти тдприемств, яш формуються з прибутку або входять до складу витрат виробництва; фшансов1 ресурси комерцшних структур (швестицшних компанш, комерцшних баншв, страхових товариств, фшансово-промислових груп тощо); кошти фощцв науково-техтчного i сощального розвитку; кредитт ресурси швестищйних батав; конверсшт кредити для НДР оборонного комплексу; шоземт швестици промислових i комерщйних ф1рм, компанш; кошти нащональних i заруб1жних наукових фонд1в; приватт накопичення ф1зичних oci6.

Порядок фшансування НДР у кожному конкретному випадку, на кожному конкретному пщприемств!, при виконант кож-но! конкретно! НДР мае свою специфшу i безпосередньо пов’я-заний з характером планування та оргатзаци виконання шно-вацшного проекту.

Загальноприйнятими методами визначення обсягу контв на проведения науково-дослщних po6iT е таки м1жф1рмов1 по-р1вняння; метод постшного вщношення до суми o6iry; метод постшного вщношення до прибутку; метод планування “вщ бази”; метод розрахунку витрат на узгоджену програму. Наведен! методи визначення бюджету на проведения науково-дослщних po6iT, зрозумЬю, мають враховувати обставини, за яких здшснюеться такий розподзл. У деяких випадках варто одно-часно застосовувати дек1лька метод1в, беручи до уваги: витрати на науку конкуренйв; попередню практику фшансування;

365
Глава 13

цЪи, яш ставить перед собою кер1вництво науково-дослано! частини й вище кер1вництво пщприемства; необхщшеть ста-бшьноеп в д1яльност1 наукових пщроздиив, фах1вщв; фунда-ментальш й пошуков1 дослщження, яш дають результати не вщразу, а через певний перюд, що слщ враховувати.

Шдприемства ycix форм власност1 та оргашзацшно-право-вих форм господарювання зобов’язат регулярно (поквартально, щор1чно) зв1туватися перед органами державно! статистики за мюцем знаходження та перед своею вищою оргашзащею за виконання науково-техтчних po6iT (форми № 1 — наука, № 3 — наука тощо). Наприклад, формою № 1 — наука “Зви* про виконання науково-техтчних po6iT” передбачено кодування форми документа, щентифшацшний код оргашзаци, територп, виду економ1чно1 дiяльнocтi, оргашзацшно-правово! форми господарювання, мшютерства, вщомства, концерну, асощацй, вищо! за рангом оргашзаци, галуз1 наук.

У 3BiTi про виконання науково-техтчних робгг вказуеться: фактичний обсяг виконаних i прийнятих замовником po6iT ycix вщцв; вартють po6iT, у т. ч. виконаних власними силами; фак-тичш витрати; середньор1чна вартють основних засоб1в науково- дослщно! (конструкторсько!) д1яльностц загальна площа власних примщень, з них здано в оренду; джерела фшансування po6iT; шльшсний та яшсний склад спещалют1в, яш виконують науково-дослщш, проектно-конструкторськ1 та техно-лопчш роботи; розпод1л спещалют!в, яш виконують НДДКР, за галузями наук.

Форма № 3 — наука “Показники науково! д1яльностГ’ вщоб-ражае таш основш дат: i3 загального обсягу закшчених i прийнятих замовником po6iT — роботи, що виконаш для замовнишв на територп Укра!ни та заруб1жних кра!н; прибутки (збитки) вщ закшчених, прийнятих замовником i оплачених po6iT; шль-KicTb закшчених та прийнятих замовником розробок, з них 3i створення та удосконалення техшки, у т. ч. техтчний р1вень яких перевищуе крапц CBiTOBi аналоги, вщповщае свиювому р1вню; розробки, у яких використаш винаходи; укладет лщен-зшш угоди; шльшеть д\ючих патенйв, одержаних за кордоном на кшець званого року; шльшеть друкованих po6iT, пуб-лшацш у м1жнародно визнаних журналах; посилань у м1жна-родно визнаних журналах на роботи оргашзаци (шдекс цитова-HOCTi); демонстращя po6iT на виставках; шльшеть ви!зд1в нау-
Предыдущая << 1 .. 112 113 114 115 116 117 < 118 > 119 120 121 122 123 124 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100