Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 117

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 111 112 113 114 115 116 < 117 > 118 119 120 121 122 123 .. 217 >> Следующая


360
Орган1зац1я наукових дослщжень та проектно-конструкторських роб'гт

я

д

а>

П

м

м

5S

¦н

а

н

о

к

а

С

я

я

<D

щ

ап

м

S

«

Автоматизоване робоче м1сце (АРМ)

Шдсистема конструкторського проектування

Пристрш введения гранично! шформацп

Графопобудувач

MimEOM

(мшроЕОМ)

Граф1чний

дисплей

Алфав1тно-

цифровий

дисплей

Рис. 13.1. Система автоматизованого проектування САПР на двох р1внях

TopiB широкою шформащею у питант, яке вир1шуеться, почи-наючи вщ патентних формуляр1в i закшчуючи оригшалами та котями ранипе розроблених креслень конструкцш, ят мають схояа ознаки. Принципова схема роботи 1ПС у вщдип головного конструктора пщприемства показана на рис. 13.2.

У зв’язку з виконанням значного обсягу po6iT техтчними за-собами змшюються caMi функцп проектно-конструкторських служб пщприемств. Вони вив1льняються вщ збору та обробки шформацп, розрахункових та граф1чних po6iT. Досить часто кон-структори пщприемств, ят зайнят1 в САПР, готують вихщт дат для розрахунк1в на ПК та анал1зують отриману шформащю. У

361
Глава 13

Рис. 13.2. Система роботи 1ПС в конструкторських службах пщприемства

структур! конструкторських пщроздЪпв на пщприемствах може виокремлюватися специальна служба, яка займаеться пщготов-кою та збором шформаци. Пщ час виконання креслярсько-гра-ф1чних po6iT важливе значения мае креслення, що е одним з найбьпып складних докуменпв машинобуд1вного виробництва.

Креслення ор1ентуе людину-виконавця на в1зуальне спри-йняття шформаци. Автоматизащя креслярсько-граф1чних po6iT е дуже актуальною проблемою тому, що близько половини сво-го робочого часу конструктор витрачае саме на щ роботи. Водночас, автоматизащя креслярсько-граф1чних po6iT е досить склад-ним завданням, пов’язаним з великими витратами на розробку прикладних програм та придбання коштовного обладнання. Незважаючи на значт витрати на впровадження САПР у про-

362
Организация наукових дослщжень та проектно-конструкторських po6iT

жтно-конструкторсыи роботи, тдприемство може отримати суттевий економ1чний ефект, джерела якого полягають у змен-iueHHi трудом1сткост1 конструкторських po6iT та тдвищент якост1 ix розробок.

13.5. Планування, фшансування i зв1тшсть про виконання науково-дослщних та проектно-конструкторських роб1т

План НДР на тдприемств! узагальнюе yci види po6iT за такою структурою: 1) найменування теми чи комплексно! проблеми; 2) найменування етапу чи виду роб1т; 3) обсяг po6iT, у т. ч. з под1лом за роками (кварталами, мюяцями); 4) калькуля-ц1я витрат (устаткування, матер1али, зароб1тна плата, нараху-вання на зароб1тну плату та ш.); 5) джерела фшансування;

6) вщповщальний кер1вник теми i склад виконавщв; 7) субтд-рядники; 8) термш виконання; 9) очшуват результати та форми реал1заци, економ1чний ефект.

План НДР (довгостроковий — на п’ять ротв) чи середньо-строковий (на piK-два) у науковш установ1 формуеться на тдстав1 угод на створення (передачу) науково-техтчно! продукци. В yrofli вказуеться м1сце i дата и укладення, дат про виконавця i замовника, !х кер1вник1в.

У першому роздии визначаеться предмет угоди, тобто який вид науково-техтчно! продукци виконавець передае, а замовник приймае. Зазначаються науков1, техтчт, економ1чт та iHini вимоги до науково-техтчно! продукци, яка е предметом угоди. Замовник несе вщповщальтсть за актуальтсть заявлено! ним роботи, термш та масштаби практичного використання отриманих виконавцем результате. Виконавець повинен :тбезпечити високий р1вень та яшсть виконувано! роботи. Зм1ст i термш виконання основних етатв визначаються календар-ним планом, який е невщ’емною частиною договору. Прийняття та ощнювання науково-техтчно! продукци здшснюеться ;*гщно з вимогами техтчного завдання (ТЗ).

У другому роздин угоди вказуеться варт1сть роботи та порядок розрахуншв. Замовник зобов’язуеться перерахувати вико-

363
Глава 13

навцю вщповщно до протоколу про догов1рну щну певну суму, у тому числ1 з под1лом за етапами. Оплата за виконання НДР проводиться поетапно i, зазвичай, з авансовою платнею. Рахун-ки виконавця сплачуються замовником у встановленому порядку на пщстав1 акт1в здавання-приймання науково-техшчно! продукци за виконаний етап чи теля завершения НДР.

Третш розды угоди передбачае порядок здавання i прийняття po6iT, перелш науково!, техтчно! та шшо! документаци', яка тдлягае оформлению i здаванню виконавцем замовнику на окремих етапах виконання та в щлому за угодою, порядок приймання науково-техшчно! продукци, визначений техтчним завданням, що е невщ’емною частиною угоди. У pa3i замши пщ час виконання угоди замовником чи виконавцем виду роботи, сторони укладають додаткову угоду. Шсля завершения po6iT виконавець подае замовнику акт здавання-приймання науково-техшчно! продукци з додатком до нього комплекту науково!, техтчно! та шшо! документацп, передбачено! техтчним завданням i умовами угоди.

Четвертий роздьп передбачае визначення вщповщальност1 стор1н за виконання укладено! угоди.
Предыдущая << 1 .. 111 112 113 114 115 116 < 117 > 118 119 120 121 122 123 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100