Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 116

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 110 111 112 113 114 115 < 116 > 117 118 119 120 121 122 .. 217 >> Следующая


13.4. Автоматизащя проектно-конструкторських роб1т

Тенденщя ускладнення конструкцш вироб1в, а також розширення ix номенклатури викликае р1зке збшыпення часу на проведения проектно-конструкторських робгг. У результат! цього вщдаляються строки освоения нових вироб1в у вироб-ництв1 та надходження !х до споживач1в. Водночас, швидке мо-ральне старшня технши ставить завдання щодо прискорення процесу пщготовки виробництва i впровадження нових вироб1в. Важливим елементом цього прискорення е скорочення термш1в розробки конструкторсько! документаци нових вироб1в.

У сумарних витратах пращ конструктор1в значну частку займають розрахунков1 роботи та роботи з виконання граф1ч-но! частини проекте, яш досить часто мають рутинний характер. Наприклад, для пщготовки виробництва сучасного легкового автомобиля необхщно виконати до 10 тисяч робочих крес-

358
Оргажзащя наукових дослщжень та проектно-конструкторських po6iT

лень. У структур! витрат на проектно-конструкторсыа роботи все ще велика частка витрат, яш не е головними в npou;eci створення конструкцш вироб1в. На стади розробки робочо! конст-рукторсько! документацп, яка займае найб1льшу у 4aci части-ну проектно-конструкторських po6iT, творча робота конструк-тор1в становить лише 20—25 % вщ загальних затрат часу. Реш-та часу витрачаеться на корегування та контроль документаци, Г! розмноження тощо.

Одним 3i шлях1в штенсифшаци проектно-конструкторських po6iT може бути залучення додаткового конструкторського персоналу i вщповщно! техшки для виконання поставлених перед конструкторами завдань (засоби оргашзацшно! технши, розмноження документаци тощо). Практике свщчить, що вказаш вище засоби штенсифшаци конструкторських po6iT себе вже майже повшстю вичерпали. Вихщ з цього становища слщ шу-кати у новому пщход1 до процес1в розробки вироб1в, викорис-товуючи при цьому досягнення конкретних техшчних дисциплш — математики та засоб1в обчислювально! техшки. Т1льки автоматизащя проектно-конструкторських po6iT може вир1шити проблеми яшсно! та своечасно! розробки документаций Практична реал1защя щлей та щей автоматизаци проектно-конструкторських po6iT здшснюеться в межах систем авто-матизованого проектування (САПР).

САПР становить комплекс заход1в з автоматизаци процес1в проектування вироб1в на основ1 застосування сучасних техшчних пристро!в, серед яких провщне м1сце займають засоби елект-ронно-обчислювально! технши. САПР включае в себе також колектив спещал1ст1в проектно-конструкторсько! оргашзаци, ят виконують автоматизоване проектування. В основу САПР покладено математичне моделювання процес1в проектно-кон-структорських po6iT.

Залежно вщ типу документаци, яку необхщно розробити, розр1зняють класи САПР для вироб1в машино- та приладобу-дування, для технолопчних процес1в тощо. У свою чергу, кожний клас САПР може бути роздшений на пщкласи залежно вщ р1зновиду об’екта, який проектуеться (шструмент, машина тощо).

Техшчною базою автоматизаци пращ конструктор1в е ком-п’ютерна технша. Досить ефективними е техшчт засоби, яш утворюють автоматизоваш робоч1 мкщя (АРМ).

359
Глава 13

АРМ — це комплекс взаемопов’язаних техтчних засоб1в, яю забезпечують виконання ycix етатв перетворення та обробки шформаци при автоматизованому проектувант. АРМ до-зволяють поеднувати ручт та машинт методи проектування. При цьому не зменшуеться активна роль KOHCTpyKTOpiB у ix творчш пращ.

Прикладом автоматизацп проектних розрахунюв з викори-станням САПР може слугувати система проектування силових привод1в промислового обладнання. Ця система передбачае розподш функцш м1ж конструктором та персональним ком-п’ютером в процес1 есюзного проектування, коли конструктор виконуе операцп творчого 3MicTy, а ПК виконуе операцп рутинного характеру. Наприклад, конструктор задае ПК “шму” юнематичну схему машини, яку вш проектуе, а також и головы! параметри (потужтсть, юльюсть оберт1в двигуна, роз-м1ри приводу тощо). ПК на ocHoei отриманих вщ конструктора даних здшснюе пщб1р Bcix шших параметр1в приводу (вал1в, пщшипниюв та шших деталей). Bn6ip цих параметр1в ПК здшснюе на ochobI умов мщност1, piBHfl шуму, po3Mipie та шших вимог до виробу, що проектуеться. Структура техтчного комплексу САПР, який включае в себе АРМ, показана на рис. 13.1.

Застосування в проектно-конструкторських роботах САПР е найб1льш ефективним при проектувант груп вироб1в, яю мають конструктивну, технолопчну та експлуатацшну схожкпъ. САПР також дощльно застосовувати при проектувант типо-вих конструкцш певних вироб1в. Прикладом таких конструкщй можуть бути штампи, зубчат1 передач!, редуктори, насоси тощо.

Обсяги po6iT, яю виконуються пщ час проектно-конструкторських po6iT за допомогою ПК, постшно збшыпуються. На пщприемствах необхщно запроваджувати комплексну мехат-защю та автоматизащю po6iT, пов’язаних 3i збереженням, об-MiHOM, пошуком та розмноженням конструкторсько! докумен-тацп. Для цих щлей може використовуватись одна з пщсистем САПР, а саме шформацшно-пошукова система (1ПС).

1ПС в проектно-конструкторських оргатзащях е складовою техтчно! пщготовки виробництва. Це дае змогу: суттево пщви-щити р1вень утфшаци та стандартизацп конструкщй за рахунок оперативного пошуку необхщних стандарте та конструк-торських pimeHb; покращити систему облшу змш, яю вносять-ся до конструкторсько! документаций забезпечити конструк-
Предыдущая << 1 .. 110 111 112 113 114 115 < 116 > 117 118 119 120 121 122 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100