Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 115

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 109 110 111 112 113 114 < 115 > 116 117 118 119 120 121 .. 217 >> Следующая


Основними видами державних стандарте в машинобудувант е стандарти: техтчних умов; параметр1в (po3Mipie); титв i основних параметр1в; конструкщй i po3Mipie; марок; сортаменту; техтчних вимог; правил прийому; метод1в випробувань; правил марюрування, упаковки, транспортування i збер1ган-ня; метод1в i засоб1в перев1рки Mip i вим1рювальних прилад1в; правил експлуатаци i ремонту; типових технолопчних про-цес1в.

KpiM цього, за остант роки почала розвиватися стандартизащя в галуз1 оргатзаци виробництва. I! продукщею е стандарти оргатзацшного типу, наприклад, ДСТУ 3973—2000. Система розроблення та поставлення продукци на виробництво. Правила виконання науково-дослщних po6iT. Загальт положения; ДСТУ 3974—2000. Система розроблення та поставлення продукци на виробництво. Правила виконання дослщ-но-конструкторських po6iT. Загальт положения.

Розглянемо зм1ст i призначення деяких перерахованих вище вид1в стандарте.

Стандарти техтчних умов визначають яккггь продукци пщ час и виробництва i використання (експлуатаци). Вони включають споживч1 характеристики, правила прийому, методи пере-в1рки якост1, вимоги до марюрування, пакування, транспорту-вання i збер1гання. Поряд з шшими вимогами до якост1 стандарти техтчних умов передбачають показники надшност1 машин та прилад1в, що забезпечують необхщну працездаттсть вироб1в та Ix конкурентоспроможтсть i на зовтшньому ринку.

Стандарти параметр1в (po3Mipie) мютять параметричт ряди конструкщй, тобто вони побудоват за певною математичною законом1ртстю. Ряди основних показниюв продукци, що визначають ii споживч1 (експлуатащйт) властивост1, е основою для проектування Tnnopo3MipiB i моделей Bnpo6iB. Прикладами стандарте параметр1в можуть бути стандарти на ряди основних параметр1в та розм1ри поршневих HacociB, стандарти

356
Орган1зац1я наукових дослщжень та проектно-конструкторських po6iT

на ряд вантажошдйомносп пщйомно-транспортних машин тощо.

Стандарти munie та основних параметрЬв (po3Mipie) е роз-витком стандарте параметр1в. Вони м1стять не тгльки пара-метричш ряди, а й додатков1 характеристики продукци, наприклад, конструктивш схеми, компонування та ш. Такий стандарт може використовуватися для проектування конкретних конструктивних рппень певно! машини чи приладу. Прикладом може бути стандарт на центроб1жш конденсатш насоси.

Стандарти оргатзацшного типу мають за мету пщвигцити ефектившсть на окремих дглянках управлшня виробництвом шляхом впровадження передових прийом1в та метод1в виконання po6iT. До числа таких стандарт1в належать “Сдина система конструкторсько! документацй”, “Сдина система технолоич-но1 пщготовки виробництва”, стандарти науково! оргашзаци пращ, стандарти статистичних метод1в контролю та ш.

У процес1 проектування конструктор повинен широко вико-ристовувати yci стандарти, що стосуються виробу, який ним про-октуеться. Особливо ефективне використання стандартних деталей, вузл1в та arperaTie, що виготовляються на спещал1зова-иих заводах та отримуються вщ них в порядку кооперування.

Заводська стандартизащя — стандартизащя, що проводиться у вузьких рамках дешлькох завод1в або т1льки одного пщ-криемства. Основне завдання заводсько! стандартизацп поля-гае у створенш максимально! кшькост1 геометрично под1бних чи аналоичних елемент1в у виробах не т1льки одного, а й pi3Ho-го призначення. При розробщ стандарте на закршш гвинти, що вщр1зняються формою головки, приймають однаковий сортамент fliaMeTpiB pi3b6, довжини стрижшв та Hapi3KH, розм1ри шлщьового пазу, а також допущених вщхилень за цими елементами. У результат! встановлюеться вузький сортамент провального прокату, який використовуеться для виготовлення за-кршних гвштв; скорочуеться номенклатура необхщного р1жу-чого та вим1рювального шструменту; створюються передумови для титзацп технолопчних процес1в.

Характерним методом конструктивно! стандартизацп е конструктивна спадков1стъ або утфтащя, пщ якою розумиоть иикористання в конструкци нового виробу вузл1в та деталей ранипе освоених машин. Таке запозичення, звичайно, може мати мкще лише в тому випадку, коли освоеш вузли та детал1

357
Глава 13

noBHicTio вщповщають вимогам ново! конструкцп. Завдяки конструктивна спадковост1, що дае змогу використовувати освоений технолог1чний процес та оснастку, завод отримуе можлив1сть суттево скоротити строки техшчно! пщготовки виробництва.

Якщо весь можливий ефект вщ забезпечення технолопчност1 конструкцп умовно прийняти за 100 %, то за рахунок вжиття заход1в конструктивного, технолопчного та експлуатацшного спрямувань можна отримати до 50—80 % цього ефекту залежно вщ виду вироб1в.

Кшцевий ycnix роботи з пщвищення технолопчност1 на Bcix стад1ях проектування вироб1в залежить, у першу чергу, зазвичай, вщ конструктор1в. Але не слщ забувати, що це комплекс-не завдання, осшльки для його вир1шення до конструктор-ських пщроздШв повинш пщключатися mini служби пщприемства (вщд1ли головного технолога, матер1ально-техшчного по-стачання, техшчного контролю та iH.). Безумовно, потр1бно вра-ховувати виробнич1 можливост1 пщприемства (наявшсть необ-хщних матер1ал1в, обладнання, можливють залучення пращвнишв вщповщно! квал1фшацн).
Предыдущая << 1 .. 109 110 111 112 113 114 < 115 > 116 117 118 119 120 121 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100