Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 114

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 108 109 110 111 112 113 < 114 > 115 116 117 118 119 120 .. 217 >> Следующая

7 Коефодент стандартизацп О О А А О
8 Коефвдент утфшацп — А А А О
9 Трудом1стюсть ремонт1в вироб1в — О О О О
10 Технолопчна соб1варт1сть вироб1в — — 0 О О

ПримШка. Знак “О” означае, що розрахунок показника е обов’язковим; знак “Л” означае, що розраховуеть-ся приблизив значения показника; знак “—” означае, що показник не розраховуеться.
Глава 13

ки не технолоичш ранине конструкци можуть стати досить техно лончними при впроваджент нових метод1в обробки.

Технолоичтсть конструкци також е комплексне поняття. Не можна технолоичшсть конструкци розглядати 1зольовано, тобто без взаемозв’язку i без урахування особливостей та умов виконання окремих технолопчних операщй. Наприклад, вщ-працьована на технолончшсть конструкщя заготовки виробу не мае ускладнювати наступну мехашчну обробку ще! заготовки. Водночас вщпрацювання на техно лончтсть конструкци детал1 слщ здшснювати не т!льки з метою спрощення мехатч-но! обробки, а й з урахуванням виконання попередшх заготЬ вельних процеыв i наступних операщй, намагаючись при цьо-му отримати найменшу трудом1стк1сть i найменшу соб1варт1стъ виготовлення виробу в щлому.

Шляхом пщвищення технолончност1 конструкци можна збьлыпити випуск продукци за наявност1 тих самих засоб1в виробництва. Якщо обрати правильний пщхщ до питания тех*» нолопчност1, то трудом1стюсть виготовлення вироб1в можна скоротити на 15—25 %, а соб1варт1сть ix виготовлення на 5—

10 %. 3 шшого боку, недоощнка технолог1чност1 конструкцй часто призводить до необхщност1 незапланованого коригуван-ня робочих креслень, збгпыпення строк1в техтчно! тдготовки виробництва та додаткових витрат на виробництво продукци.

Поняття технолоичност1 конструкци вироб1в розповсюджу* еться не тгпьки на ix виробництво, але i на сферу ix експлуа* таци. Конструкщя машини мае бути зручною для обслуговуе вання i ремонтопридатною в експлуатащйних умовах. Це дуж| важливо, осшльки витрати на yci види ремонте пщ час екб! плуатаци вироб1в дуже часто перевищують варт1сть нових вш po6ie. Пщвищення ремонтопридатност1 вироб1в забезпечуеть| ся легшстю ix розбирання та складання, дотриманням принцй! пу вузлово! замши та вузлового ремонту елемент1в виробш введения в конструкщю змшних швидкозношуваних деталей^ а також можлив1стю швидкого ix вщновлення у процес po*jj монт1в до робочого стану.

Вщпрацювання конструкци виробу та технолоичшсть пс чинаеться вже на стади розробки техтчного завдання при щ ектувант нового виробу. Ця робота продовжуеться i погл* люеться на стад1ях розробки есшзного i техтчного проект1в, I також на стади розробки робочо! документаци. Кшцеве корм

354
оргажза^я наукових дослщжень та проектно-конструкторських робгг

уиання конструкцп виробу на технолопчшсть здшснюеться ил стади виготовлення та випробування дослщних зразшв ви-роГпв.

На Bcix стад1ях проектно-конструкторських po6iT конструкторська документащя (креслення, схеми) на вироби пщлягае оГюв’язковому технолопчному контролю, який можна подвиги на внутршнш та зовшшнш.

ВнутрШнш технологЬчний контроль пщ час розробки кон-

< грукторсько! документаци виконують спещалюти того самого пщприемства (оргашзаци), яке займаеться щею розробкою.

Зовтшнш технологЬчний контроль виконують, зазвичай, чтщал1сти пщприемства, яке буде виготовляти вироби. Про-<чстно-конструкторсыи роботи при цьому виконуються шшим шдприемством (оргашзащею). Шльшеть nepeeipoK встанов-

II юеться умовами договору м1ж пщприемством-розробником документаци та пщприемством, яке буде випускати за щею доку ментащею вироби.

Висока технолопчшсть конструкцп вироб1в досягаеться за рпхунок впровадження вщповщних конструктивних, технолопчних та експлуатацшних заход1в.

Експлуатацшт заходи забезпечення технолопчност1 вклю-чшоть: забезпечення надшносп та довгов1чност1 вироб1в; забез-'чення зручносп обслуговування вироб1в та його ремонпв; (чсорочення витрат запасних частин у процес1 експлуатацп ви-po6iB.

До конструктивних eaxodie забезпечення технолопчносп конструкцп вироб1в можна вщнести: простоту компонування окремих деталей, складальних одиниць i виробу в щлому; роз-)[\лення виробу на самостшш складальш одинищ, яш допуска-ють незалежне ix складання м1ж собою, а також ix контроль та иипробування; виб1р найпрост1ших геометричних форм деталей; ращональний виб1р конструктивних матер1ал1в; стандар-

защю та ушфшацпо складальних одиниць та шших елемент1в конструкцп.

Головне призначення стандартизацп полягае в тому, що вона дне змогу уникнути необ1"рунтовано1 шлькост1 тишв i конст-рукщй вироб1в, форм та po3MipiB деталей i загот1вок, профШв I марок матер1ал1в, оргашзацшних метод1в виробничих про-

чв. Стандартизащя е одним i3 ефективних метод1в приско-ргння науково-техшчного прогресу, пщвищення ефективност!

355
Глава 13

виробництва i продуктивности пращ. Стандартизащя е основою управлшня яюстю промислово! продукци.

Державна система стандартизацп передбачае таю категори нормативно-техтчних документе: державт стандарта У крайни (ДСТУ); галузев1 стандарта Украши (ГСТУ); м1жнародш та м1ждержавш стандарти; техтчт умови (ТУ); стандарти тдприемств (СТП).
Предыдущая << 1 .. 108 109 110 111 112 113 < 114 > 115 116 117 118 119 120 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100