Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 113

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 107 108 109 110 111 112 < 113 > 114 115 116 117 118 119 .. 217 >> Следующая


Отже, на стади проектно-конструкторських po6iT необхщно приймати TaKi рипення i обирати таш шляхи, як! б дозволили пщготувати Bnpi6 до виробництва якомога швидше, з наймен-шими витратами i з вщповщним техтчним piBHeM. Цьому можуть сприяти ряд заход1в, а саме: opгaнiзaцiя на пщприемств! системи автоматизованого проектування (САПР); широке застосування при проектувант метод!в стандартизацп та утфЬ каци; забезпечення високо*! технолопчност1 конструкщй; ра-

350
Оргашзащя наукових дослщжень та проектно-конструкторських po6iT

щональна оргашзащя роботи конструктор1в та широке використання шформацшно-пошукових систем даних; високий р1вень планування та оперативного контролю за перебичэм проектно-конструкторських po6iT.

13.3. Забезпечення технолопчносп конструкцш вироб1в

В економному використанш матер1альних, енергетичних та людських pecypciB при створенш, застосуванш та оновленш сучасних складних вироб1в винятково важлива роль выводиться забезпеченню високо! технолог1чностп1 вироб1в одше! з най-головншшх функщй конструкторсько! пщготовки виробництва. Ця функщя передбачае взаемопов’язане виринення вщповщних конструкторських та технолопчних завдань на Bcix ета-пах проектно-конструкторських po6iT i спрямована на досягнення оптимальних мaтepiaльниx витрат та витрат людсько! пращ, а також зменшення часу на виробництво, експлуатащю та ремонт вироб1в. Вона реал1зуеться завдяки спещальним ме-тодичним пщходам у процес1 прийняття техшчних рипень при конструюванш вироб1в.

Технолопчшсть конструкцп виробу це сукупшсть власти-востей виробу, яка визначае вщповщшсть його конструкцп для досягнення оптимальних витрат при виробництв1, експлуатацп та ремонт за заданих показнишв якост1, запланованих обсяпв виробництва та умов виконання робЬч

Вщпрацювання конструкцп виробу на технолопчшсть ви-конуеться послщовно на Bcix етапах проектно-конструкторських po6iT i зашнчуеться, зазвичай, на стади розробки конструкторсько! документацп для сершного або масового виробництва. Правильно виконаш в процес1 проектування роботи з вщпрацювання технолопчносп виробу дають змогу вир1шити ряд важливих питань, а саме:

— забезпечити простоту конструктивних рипень деталей та складальних одиниць (вузл1в) виробу;

— обрати ращональну та економ1чно вигщну точшсть обробки поверхонь деталей, з яких складаеться вир1б;

351
Глава 13

— визначити оптимальт розапри в конструкци з погляду вибору найб1лып ращональних баз для обробки та BHMipiB;

— застосувати прогресивт методи обробки деталей;

— ращонально обмежити номенклатуру та типорозм1ри р1зьб, посадочних м1сць, д1аметр1в, довжин та шших конструктивних елемент1в.

Для ощнювання технолог1чност1 конструкцш вироб1в засто-совуються р1зноматтш показники, перелж яких i область застосування представлен! у табл. 13.1 на приклад! таких вироб1в, як трубопровщна арматура.

Узагальнювальним показником, який характеризуе техно-лоичтсть того чи шшого виробу, можна вважати показник тех-нолончно! соб1вартост1, осшльки в ньому знаходять свое воображения в комплекс! yci iHmi oKpeMi показники технолопчность

Загальт вимоги щодо технолончнос™ вироб1в у процес1 виконання проектно-конструкторських po6iT визначеш у стандартах ескд i зводяться до таких ключових положены

— будь-яка складальна одиниця, що входить до складу виробу, мае бути розд^лена на ращональне число окремих частин (деталей);

— конструкци складальних одиниць мають забезпечувати можливкть ix компонування 3i стандартних та утфшованих деталей;

— конструкщя детал1 мае, за можливост1, складатися 3i стандартних та утфшованих конструктивних елеменйв.

Технолопчтсть конструкци — поняття вщносне. Тобто тех-нолопчтсть конструкци одше! i Tie! само! машини для р!зних титв виробництва буде pi3HOK>. Bnpi6, який в одиничному ви-робництв1 можна вважати досить технолоичним, у сершному або масовому виробництв1 може бути 30BciM не технолончним. Технолопчтсть конструкци одного i того самого виробу буде р1зною також для завод1в з р!зними виробничими можливостя-ми. Якщо, наприклад, в одиничному виробництв! використо-вуються верстати з числовим програмним управлшням, то показники технолончност1 конструкцш вироб!в для цих умов можуть дуже вщр1знятися у позитивному плат пор1вняно з умовами одиничного виробництва, яке оснащене лише утвер-сальним обладнанням.

Розвиток i впровадження у виробництво ново! технши також може вносити змши у технолопчтсть конструкщй, оск1ль-

352
12 6-585

Таблиця 13.1. Показники технолопчносп трубопровщно! арматур и

№ Показник Стада розробки конструкторсько! документаци
Есшзний проект Техтчний проект Робоча конструкторська документащя
дослщного зразка установчо! cepii сершного виробництва
1 Трудом1стк1сть виготовлення виробу 0 0 0 О О
2 Коефщент використання матер1ал1в — — А А О
3 Коефвдент складання конструкцп Л Д 0 О О
4 Коеф1цдент застосування нових матер1ал1в — 0 0 0 О
5 Коефщент впровадження у виробництво типових технолопчних процес1в А 0 0 О
6 Коефвдент точност1 обробки — — А А О
Предыдущая << 1 .. 107 108 109 110 111 112 < 113 > 114 115 116 117 118 119 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100