Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 112

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 106 107 108 109 110 111 < 112 > 113 114 115 116 117 118 .. 217 >> Следующая


У процес1 розробки естзного проекту створюеться конст-рукторська документащя, у якш вщображет принципов! кон-структорськ1 р1шення, що дають уявлення про склад конст-рукцп та принцип роботи виробу. Вщповщно до вимог стандарте еСКД в есюзному npoeKTi розробляються юнематичт, електричш та iHmi схеми роботи виробу, виконуються креслення загальних вщцв, складаються специфшацп зб1рних одиниць виробу. У деяких випадках, якщо для цього е необхщтсть, на стади есюзного проекту можуть виготовлятися макети ви-po6iB або експериментальш зразки.

На стади еск1зного проектування виршуються TaKi питания:

— застосування у новш конструкци найбшып досконалих arperaTiB, яю вже добре себе зарекомендували paHime i вико-ристовуються у вже вщомих виробах аналончного призначення;

— забезпечення в конструкци максимально можливо!’ ут-фшаци та найвищого piвня застосування стандартних деталей i вузл1в;

— виявлення у Bnpo6i нових оригшальних конструкцшних i техтчних pimeHb, яю будуть потребувати при виготовленш BHpo6iB впровадження нових технолопчних проце^в.

У техтчному проектЬ найб1лып трудомкугкими е роботи, пов’язат з конструкторською розробкою окремих вузл1в i arperaTiB виробу. Тобто техтчний проект полягае у розробщ конст-рукторськох документаци, яка вмщуе в себе юнцев1 техтчт рипення, що дають повне уявлення стосовно складу та принципу ди виробу. Вказуються основт конструкцшт вимоги до продукци, ii складниюв, габаритт i приеднувальт po3Mipn, cnoci6 кршлення, засоби регулювання та органи настроюван-

348
0ргакпзац1я наукових дослщжень та проектно-конструкторських po6iT

ня, вид виконання, маса виробу, використання базових конструкций та вироб1в.

На цш стади проектування слщ здшенити не т!пьки конст-руктивне оформления ycix компоненте виробу (KpiM деталь-них креслень), а й необхщш шженерш розрахунки, пов’язаш з забезпеченням мщност1, жорсткостс та над1йност1 ycix деталей та складальних одиниць виробу.

На стади розробки техшчного проекту особливу увагу по-Tpi6HO придшяти ясному взаемозв’язку в робот1 конструктор1в та технолопв. Це необхщно тому, що технолопчш вимоги стосов-но метод1в виготовлення i складання Bnpo6iB мають бути узго-джеш м1ж конструкторами та технологами. Зазвичай, техшч-ний проект перед затвердженням пщлягае детальному розгля-ду й обговоренню на науково-техшчнш pafli пщприемства роз-робника конструкторсько! документацп.

Розробка робочт конструкторсъког документаци е завер-шальною стад1ею проектно-конструкторських po6iT i займае найбшыпу частину часу в загальному ix обсязь Робоча конст-рукторська документащя на вироби розробляеться вщповщно до затвердженого техшчного проекту i вм1щуе в себе даш, не-обхщш для виготовлення промислового зразка нового виробу в умовах конкретного виробництва.

На цш стади продовжуеться подалыпа, бтып поглиблена детал1защя техшчного проекту, яка включае в себе nepeeipKy та коригування попередньо виконаних щодо виробу розрахуншв та розробок. У свою чергу, робоча конструкторська документащя проходить юлька послщовних еташв, а саме:

— розробку конструкторсько*! документаци на дослщний зразок (або дослщну napTiio вироб1в);

— розробку конструкторсько! документацп на установчу cepiio Bnpo6iB;

— розробку конструкторсько! документацп для сершного або масового виробництва вироб1в.

За конструкторською документащею дослщного зразка виробу здшснюеться його виготовлення та попередш (заводсьш) випробування, а в подалыпому також м1жвщомч1 та державш випробовування. У процес1 цих випробувань конструкторська документащя, зазвичай, не одноразово корегуеться, тобто до не! вносяться вщповщш змши та доповнення. Шсля завершен -

349
Глава 13

ня випробувань дослщних зразк1в виконуються додатков1 проектно-конструкторськ1 роботи, тобто доопрацювання доку-ментацп ратше виготовленого та випробуваного дослщного зразка з метою виготовлення установчо! cepii вироб1в. На цьо-му eTani проектування конструкторська документация узго-джуеться з технологами стосовно клас1в обробки поверхонь деталей, точност1 po3MipiB, посадок тощо.

Шсля цього конструкторська документащя на установчу cepiio вироб1в передаеться у виробництво, де здшснюеться виготовлення установчо! cepii* вироб1в, ix подалыш випробуван-ня, за результатами яких виконуеться чергове коригування конструкторсько!* та технолопчно*1 документацй на вир1б. Шсля завершения цього важливого циклу po6iT проектно-конструк-торськ1 роботи переходять у свою завершальну стадио. Тобто теля виготовлення та випробувань установчо*1 cepii Bnpo6iB документащя пщлягае завершальному корегуванню та передач! на наступний етап техтчног тдготовки виробництва, а саме на етап технолопчно! пщготовки виробництва.

Трудомшттсть окремих стадш проектно-конструкторських po6iT залежить в першу чергу вщ ступеня складное^ Bnpo6iB i може коливатися у досить великих пром1жках часу.

Проектно-конструкторськ1 роботи — це комплекс довготер-м1нових, складних i витратних процеыв, пщ час проведения яких може виникнути одна з двох головних небезпек, а саме: спроба скоротити термши та витрати на проектування можуть призвести до створення конструкцш низько! якост1, як1 не будуть користуватися попитом у споживач1в або потребуватимуть багаторазових доробок; занадто велик1 термши проектно-кон-структорських po6iT можуть призвести до того, що вже до початку сершного виробництва конструкщя виробу може морально застарей i тому и потр1бно буде зшмати з виробництва i вщмовитися вщ и подальшого виготовлення.
Предыдущая << 1 .. 106 107 108 109 110 111 < 112 > 113 114 115 116 117 118 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100