Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 111

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 105 106 107 108 109 110 < 111 > 112 113 114 115 116 117 .. 217 >> Следующая


Кожен з еташв НДР потребуе застосування певного арсеналу Memodie дослщження, серед яких: методи емтричного дослЬ дження (спостереження, пор1вняння, вим1рювання, експеримент); методи теоретичного й емтричного дослщження (абстрагуван-

345
Глава 13

ня, анал1з i синтез, шдукщя i дедукщя, моделювання); методи теоретичного дослщження (пошук вщ абстрактного до конкретного, щеал1защя, формал1защя, аксонометричний метод).

Найб1льш розповсюдженими методами при створент й ocBoeHHi виробництва ново! технши вважаються експеримент i моделювання. Експеримент — це вивчення об’екта, що ба-зуеться на активному щлеспрямованому вплив1 на нього шляхом створення штучних умов, як1 дають змогу виявити власти-вост1, характеристики, залежное^ та iHmi його особливость Моде-лювання — це вивчення об’екта за допомогою модели яка ото-тожнюе його поведшку, з подалыпим перенесениям отриманих результате з модел1 на оригшал виробу.

При оргатзаци проведения НДР важливою складовою, яка визначае ятсть i достов1ртсть отримуваних результате, е Bn6ip як метод1в, так i 3aco6iB дослщження. До останшх належать: матер1альт, математичш, мовщ та лопчт засоби. До матерЬ-алъних засобЬв дослщження належать мoдeлi або макети об’екта дослщження, засоби отримання шформаци про нього, и передач!, вщображення i переробки. Математичш засоби застосо-вуються для обробки емтричних даних, для математичного моделювання, для встановлення залежностей i законом1рнос-тей. Moeni та логЬчш засоби дослщження використовуються для фшсацй результате дослщжень i способу ix отримання, утво-рення понять, символ1в та ix систем.

13.2. Завдання та стади проектно-конструкторсъких po6iT

Проектно-конструкторсыа роботи — одна 3i складових тех-н1чно! пщготовки виробництва нових Bnpo6iB, сукупшсть po6iT з проектування вироб1в, а також конструкторський нагляд та су-провод ження у процес1 ix виготовлення.

Головним завданням проектно-конструкторських робгг е створення сучасних, конкурентоспроможних конструкцш ви-po6iB з високими техтко-економ1чними показниками та забезпечення виробництва необхщною конструкторською документа-щею.

346
Оргажза^я наукових дослщжень та проектно-конструкторських робгг

Проектування нових вироб1в мае багато стльного у Bcix галузях промисловост1 краши. Сам процес проектування вщпо-»зщно до вимог стандарйв Сдинох системи конструкторськох доку ментаци (ССКД) можна подглити на окрем1 послщовт стади: техшчне завдання, есшзний проект, техтчний проект, робоча конструкторська документащя.

Техтчне завдання (ТЗ) — це первинний документ для розробки нового виробу i техшчно1 документацп на нього, який встановлюе головне призначення виробу, його споживч1 влас-тивост1 та ефективтсть використання, обсяги i стади розробки, а також склад конструкторсько! документацп.

У техшчному завдант також зазначаеться: характер виробництва, де буде використовуватися вир1б; перелш краш, сто-совно яких мае бути забезпечена патентна чистота виробу; умови експлуатацп, транспортування виробу тощо. Техтчне завдання на проектування нового виробу розробляеться, зазвичай, пщприемством самостшно або разом з шшою проектною орга-шзащею, якш пщприемство доручае проведения наступних стадш проектно-конструкторських po6iT. У техшчному завдант на проектування об^рунтовуеться дощльтсть та економ1чна ефективтсть створення нового виробу. Техтчне завдання мае ставити за мету також попередньо ретельно проанал1зувати сучасний передовий техтчний р1вень вироб1в аналопчного призначення як в1тчизняних, так i закордонних виробнишв. Це необхщно для того, щоб показники нового виробу переви-щували не тшьки вже досягнутий р1вень, але i прогнозований, перспективний р1вень аналог1чних вироб1в. На стади розробки техшчного завдання виконуеться попереднш техншо-економ1ч-ний анал1з, одним i3 результате якого е розрахунки л1мггно1 (найбглыпог) цши виробу. Це змушуе конструктор1в вже при розробщ техшчного завдання ретельно анал1зувати та оптимЬ зувати вар1анти конструкторських piineHb, обираючи з них найб1лып економ1чно вигщт. Техтчне завдання, яке виконано на достатньо високому piBHi, — це запорука своечасного та устшного закшчення Bcix стадш проектно-конструкторських робгг i створення ефективно? конструкци виробу.

У раз1 необхщнос™ здшснюеться розробка техтчноХ пропо-зицП сукупност1 конструкторсько! документацп, яка включае в себе бьлып поглиблене техншо-економ1чне об^рунтування дощльнос™ розробки виробу на пщстав1 вивчення i анал1зу

347
Глава 13

вироб1в-аналог!в, передових метод1в ix виготовлення в Украш1 та за кордоном. На цш стади проектно-конструкторських po6iT здшснюеться анал1з науково-техшчних, патентних, норматив-них документе, маркетингових дослщжень. Разом з цим тех-тчна пропозищя вмщуе в себе попередт розрахунки економ1ч-но1 ефективност1 вщ використання нового виробу в споживач1в. Шсля узгодження i3 замовником (виробником продукци, шшими пщприемствами або оргатзащями) та затвердження, тех-тчна пропозищя е основою для розробки наступних конструк-торських документе, яю вже входять до складу еск1зного проекту.
Предыдущая << 1 .. 105 106 107 108 109 110 < 111 > 112 113 114 115 116 117 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100