Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 110

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 104 105 106 107 108 109 < 110 > 111 112 113 114 115 116 .. 217 >> Следующая


5) оформления результате i приймання НДР замовником.

Розробка техшчного завдання на проведения НДР передбачае такий склад роб1т: наукове прогнозування; анал1з передо-вих досягнень в1тчизняно! та св1тово1 науки i техшки; анал1з результате пошукових НДР; вивчення патентно! документацп; врахування вимог i побажань замовника.

Перший етап НДР здшснюеться виконавцем самостшно або стльно з замовником. В ТЗ вказуються пщстави для проведения НДР, виконавщ, виробник, мета виконання НДР i призначення продукци, склад продукци, техшчт вимоги, техншо-економ1чне об^рунтування, вимоги до сировини i матер1ал1в, вимоги до консервацн, пакування i маркування, вимоги до розроблювано? документацп, стади та етапи роб1т, порядок приймання НДР. ТЗ пщписуеться замовником i науковим кер1в-ником теми. У pa3i потреби до виконання НДР можуть залу-чатися субпщрядники. Кожна 3i складових ТЗ уточнюеться. На-

343
Глава 13

приклад, вимоги до показншав продукци уточнюють таш дат: призначення, життездаттсть та стшшсть до зовнипшх вплив1в i чинник1в, надшшсть, конструкщя, технолопчшсть, ушфжа-щя i стандартизащя, метролопчне забезпечення виробництва й експлуатаци, дизайн, ергономша та техтчна естетика.

Bn6ip напрям1в дослщження передбачае здшснення таких po6iT: 36ip i вивчення науково-техшчно! л1тератури, норматив-но-техшчно! документацп, шформаци про аналоги та iHini ма-тер1али, як! мають вщношення до певно! НДР; дослщження ринку, потреб i вимог споживач1в, макро- i мжросередовища; проведения патентних дослщжень; складання анал1тичного огляду; формулювання можливих напрям1в вир1шення завдань, визначених в ТЗ, i пор1вняльне ощнювання BapiaHTiB; виб1р i обг'рунтування прийнятого напряму дослщжень та способ1в вирипення визначених завдань; зктавлення очшуваних характеристик ново! продукци теля впровадження результате НДР з показниками базово! модел1, моделей-аналоив або з д1ючою нормативно-техшчною документащею; ор1ентовне ощнювання економ1чно! ефективност1 вщ впровадження результате НДР; розробка загально! методики проведения дослщжень з форму-люванням програми дш, план-графша !х виконання; складання пром1жного зв1ту та його обговорення.

На етат здшснення теоретичних та експериментальних дослщжень, склад po6iT мае такий характер: розробка робочих гшотез, побудова моделей об’екта дослщжень; обг'рунтування припущень; визначення необхщност1 проведения експеримент1в для пщтвердження окремих положень теоретичних дослщжень або для отримання конкретних значень параметр1в, необхщ-них для здшснення певних розрахунк1в; розробка методики експериментальних дослщжень, пщготовка макет1в, моделей, експериментальних зразшв машин, а також устаткування для !х випробування; з1ставлення результате експерименту з да-ними фундаментальних та пошукових дослщжень; коригуван-ня теоретичних моделей об’екта, методик проведения експериментальних роб1т; здшснення у paei потреби додаткових експе-римент1в для усунення виявлених при випробуванш недолж1в конструкци, технологи; ощнювання очшуваних техшко-еко-ном1чних показниюв впровадження експериментальних зразюв устаткування у сершне виробництво; пщготовка пром1жного звггу та його обговорення, оформления.

344
Оргажзащя наукових дослщжень та проектно-конструкторських po6iT

На четвертому eTani виконання НДР здшснюеться анал1з, узагальнення i формування результате дослщжень, ощнювання повноти вирипення встановлено? мети, пор1вняння з результатами дослщжень ф1рм-конкурент1в, уточнюеться ощнка со-щально-економ1чно? ефективност результате НДР, сфера ix застосування. На цьому eTani можливий BapiaHT створення проекту ТЗ на дослщно-конструкторсьш роботи (ДКР). У цей перюд формуеться програма роботи KOMicii з приймання НДР (теми).

Оформления результате НДР i приймання ii замовником здшснюеться через науковий зв1т, у якому наявнг. титульний лист; список виконавщв; реферат; змкт; перелш умовних по-значень; основна частина, у якш викладаеться виб1р напряму дослщження, результати теоретичних i експериментальних дослщжень, узагальнення й ощнка результате дослщжень; висновки, пропозици щодо використання результате НДР, очшувана ефективтсть (економ1чна, науково-техтчна, сощаль-на, оргатзацшна, еколопчна); додатки; список використаних джерел шформацп. Додатком до зв\ту е також техшчт вимоги або ТЗ на створення та впровадження у виробництво конкретного зразка технши, патентний формуляр, авторсыа заявки, шформацшна карта.

На заключному еташ замовник перев1ряе вщповщшсть виконано? НДР вимогам ТЗ, заслуховуеться зв1т на науково-техшчнш рад1 установи, встанов л юеться pieeHb науково! та практично? новизни. Результати виконання НДР як наукову продукщю передають замовнику згщно з договором та актами чинного законодавства щодо прав на штелектуальну власшсть, об’ектами яко? е: винаходи, промислов1 зразки, корисш модел1 та знаки на товари i послуги, на яю отримаш документи ви-ключного права; авторсьш права щодо наслщюв творчо? д1яль-ност1 учаснишв НДДКР, на яш одержат свщоцтва про реест-ращю. За результатами приймання оформляеться вщповщний акт. Його затвердження свщчить про факт завершения НДР. Зв1тна шформащя надсилаеться окр1м замовника до вщповщних державних оргашв науково-техшчно? шформацп.
Предыдущая << 1 .. 104 105 106 107 108 109 < 110 > 111 112 113 114 115 116 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100