Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 11

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 5 6 7 8 9 10 < 11 > 12 13 14 15 16 17 .. 217 >> Следующая


Головна мета маркетингово!' д1яльност1, яка доповнюе нау-ково-техшчну, фшансову, кадрову, матер1ально-техшчну, ви-робничу та mini вид и д1яльност1, — оргашзащя та здшснення процесу обмшу м1ж промисловим пщприемством i споживачами його продукци. У цьому зв’язку на маркетинг покладають вщповщальшсть за створення, формування i розвиток попиту з

32
Пщприемство в систем! ринкових вщносин

урахуванням того, що потреби споживача не е стаб!льними, вони пмшюються залежно вщ платоспроможност1 населения та пщ ипливом багатьох шших чиннитв. Процес обмшу миггить три компоненти: 1) домовлетсть м1ж виробником i спожива-чем щодо цшност1 товару чи послуги; 2) комуншащю м1ж продавцом i споживачем з метою шформування останнього про наянтсть, техтко-економ1чт характеристики, цши на товар (послуги); 3) передачу щнностей (товару, послуги), право влас-ност1 на не! за вщповщну оплату.

Основт функцп маркетингово! д1яльност1 на промисловому пщприемствп

1. Маркетингов1 дослщження (вивчення зовниннього i внут-ршшього середовища пщприемства; анал1з м1жнародних рин-KiB, ринк1в катталу, трудових i матер1альних pecypciB; дослЬ дження галузево! структури економши держави; анал1з потреб споживач1в, iHTepeciB контактних установ; дослщження комплексу маркетинг-мшсу; спостереження за конкурентним середовищем; прогнозування попиту i пропозици, м1сткост1, потенциалу ринку, поведшки споживач1в на р1зних сегментах ринку).

2. Вплив на формування товарного асортименту пщприемства (участь у розробленш товарно! пол1тики з урахуванням побажань споживач1в; пщготовка пропозищй науковим, кон-структорським, технолопчним, виробничим пщроздшам, спря-мованих на пщвищення конкурентоспроможност1 тдприемства, продукци).

3. Участь у npoueci цшоутворення (розроблення пропозищй щодо стратеги й тактики формування цш; вплив на процес зниження соб1вартост1, трудом1сткост1 продукци з метою пщвищення и конкурентоспроможност1 на ринку; складання мат-рищ цш на кожний вид продукци на р1зних етапах його житте-вого циклу; розроблення мехатзму змши поточних цш залежно вщ ситуаци, яка складаеться на ринку (попит-пропозищя); анал1з цш конкурент1в; прогнозування цш на зразки ново! про-дукци; розроблення рекомендацш щодо щново! пол1тики з урахуванням базових умов поставок продукци).

4. Збут i розподш товару (формування i реал1защя пол1тики розподшу продукци; оргатзащя збуту через власну мережу або через торгово-посередницьт структури; виб1р канал1в товаро-

2 6-585

33
Глава 1

o6iry; оргашзащя складування та транспортування промисло-во! продукци; визначення обсяпв товарооб1гу i торговых бюд-жет1в; ощнка ефективност1 товарооб1гу).

5. Здшснення комуткацшно! пол1тики на пщприемств! (розроблення комплексу просування товару на ринку; обг'рунтуван-ня ефективних засоб1в у рекламних кампашях, виставках, ярмарках; ствпраця з рекламними агентствами; здшснення зв’язюв з громадсьюстю (PR — паб лис рилейшнз) засобами масово! шформацн; стимулювання збуту продукци; удоскона-лення метод1в персонального продажу; ощнка ефективност1 рекламнох д1яльност1 та шших складниюв просування товару).

6. Управлшня маркетингом на пщприемств! (визначення щлей i стратегш маркетингу в загальнокорпоративнш систем! управлшня; планування маркетингово! д1яльност1; участь у розроблент б1знес-платв в шновацшнш д1яльностг, оргашза-щя д1яльност1 маркетинговой служби, вдосконалення взаемо-зв’язюв з шшими пщроздигами пщприемства; налагодження маркетингово! шформацшно! системи; мотиващя д1яльност1 маркетолопв; ощнка, аудит i контроль маркетингово! д1яль-

HOCTi).

Наведет функцп маркетингу, KpiM маркетингових дослЬ джень i управлшня маркетинговою д1яльшстю (маркетинговий менеджмент), об’еднують у комплекс маркетингу (маркетинг-м1кс — маркетингова cyMini), так званий комплекс “4Р” (вщ назви чотирьох складнитв маркетингу англшською мовою: product (продукт), price (цша), place (мкще), promotion (прогнозування)).

Остльки ycnix пщприемницько! д1яльност1 формуеться на пщприемств!, а визначаеться на ринку та споживачем, важли-вого значения набувае здшснення маркетингових дослщжень. Маркетингове дослщження — це процес пошуку, збору, оброб-ки даних i пщготовки шформаци для прийняття стратепчних та оперативних piineHb у систем! пщприемництва.

Складниками маркетингового дослщження е вивчення ринку збуту, внутр1шнього середовища пщприемства, маркетингового шструментар1ю, його пщготованост1 й ефективност1 використання; анал1з ринку трудових pecypciB, сировини i ма-тер1ал1в, фшансового ринку i ринку катталу, дослщження зовнипнього середовища, досвщу партнер1в i конкурент1в (бенчмаркинг).

34
Пщприемство в систем! ринкових вщносин

Основна мета маркетингових дослщжень полягае у розроб-upuiii загального уявлення про структуру, законом!рност1 ди-imMiKH ринку, обг'рунтуванш необхщност1 та можливостей промислового пщприемства для ефективно! адаптацп його техно-нопй, площ, виробничих процес1в, кадр1в, асортименту про-ду кцп до стану попиту на ринку та потреб споживача. Викори-гтовуючи методологпо програмно-щльового управлшня, мож-im розрахувати коеф1щенти значущост1 щлей в iepapxii щлей, ix взаемозалежшсть, взаемовплив. Анал1з структури щлей, ix уиорядкування дае змогу визначити необхщш ресурси та кош-потр1бш для досягнення щлей ycix iepapxi4HHX piBHiB, а д»ип на цш 6a3i сформувати бюджет для проведения маркетингового дослщження. Застосування комп’ютерних технологш розширюе й спрощуе розрахунки, полшшуе як1сть дослщжень.
Предыдущая << 1 .. 5 6 7 8 9 10 < 11 > 12 13 14 15 16 17 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100