Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 109

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 103 104 105 106 107 108 < 109 > 110 111 112 113 114 115 .. 217 >> Следующая


Головна мета НДР в матер1альному виробництв1, а це пов’я-зано з оргашзащею науково? пщготовки виробництва, вводиться до обг'рунтування можливих напрям1в розвитку принципо-во ново! техшки, технологи та оргашзаци виробництва, пщви-щення конкурентоспроможност1 продукци. КритерЬями ефективност! досягнення зазначено’1 мети е миимум затрат часу, ycix вщцв pecypciB на пошук i обГрунтування нових, конкуренто-спроможних piineHb в галуз1 науки i технши за м1шмальних витрат коптв на розробку, виробництво та експлуатащю у замов-ника, споживача ново!* чи модертзованох продукци.

Результатами науково-дослщно! роботи слщ вважати: нау-KOBi вщкриття, формулювання та пояснения наукових закошв, класифшащю явищ та ix елемент1в, науков1 г!потези, розробки, положения, методики, рекомендаци.

Основою шновацшного процесу, тобто процесу перетворен-ня наукового знания в шноващю, який можна представити як послщовний ланцюжок подш вщ генерування щей до створення продукту, технологи, послуги, е процес створення та освоения ново! технши (технологи) — ПСОНТ. BiH передбачае таш стади: фундаментальш дослщження, прикладш дослщження, npoeKTHo-KOHCTpyKTopcbKi розробки, проектування, буд1вниц-тво, освоения, промислове виробництво.

Фундаментальш дослщження передбачають отримання таких результате: вщкриття нових явищ, теорш, гшотез, прин-цитв, законом1рностей, метод1в; дослщження нових шлях1в розвитку i вдосконалення технши; розробку нових теоретич-них положень в економ1щ та оргашзаци виробництва; формування i розв’язання великих науково-техтчних проблем. Фун-даментальт дослщження дають можливють зробити HOBi вщ-

341
Глава 13

криття в наущ й техшщ, здшснити велит винаходи, як1 фор-мують науковий потенщал держави. Випереджувальний роз-виток фундаментальних дослщжень е необхщною умовою при-скорення науково-техшчно прогресу, зростання конкуренто-спроможност1 економши держави.

Серед покажите, яю характеризують ефектившсть здш-снення фундаментальних дослщжень: юльюсть вщкригпв, винаход1в, патент1в; юльюсть публшацш (монографш, статей, у т. ч. м1жнародного р1вня); виступи на наукових конференщях, семшарах, симпоз1умах; захист дисертацш (кандидатських i докторських); вплив наукових розробок на техшчний р1вень виробництва.

Отже, фундаментальт науков1 дослщження дають мож-ливкть створити гшотези, сформулювати з певною Mipoio точ-ност1, обг'рунтованост! та системное^ закони, законом1рност1 й загальш залежност1, зв’язки м1ж явищами та всередиш самих явищ в природ^ сустльств1, техшщ.

Фундаментальт дослщження, в свою чергу, подшяються на констатуючЬу сутшсть яких полягае у фпссацп, встановленш самого факту залежность зв’язку, законом1рност1 явищ, та ко-ментуюч1у тобто таю, яю об^рунтовують, поглиблюють, пояс-нюють встановлеш законом1рност1, факти.

Пошукое1 дослщження виступають першою стад1ею на шляху створення нових конструкцш, технолопчних процес1в, ма-тер1ал1в, техн1ки i спрямоваш на розробку техтчних р1шень використання науково-техшчних вщкригпв та результат1в фундаментальних дослщжень для розробки нових вщцв про-дукцп техтчного призначення. Вщпов1 дальним етапом пошу-кових дослщжень е ощнка наявних pecypciB для проведения науково-техшчних po6iT. За ix вщсутност1 чи недостатност1 результати пошукових дослщжень накопичуються для використання в необхщний момент. Конкретизащя пошукових дослщжень пов’язана з визначенням шлях1в застосування нових явищ i законом1рностей в техшщ, розробкою метод1в дослЬ дження науково-техшчних проблем, дослщженням застосування нових економ1чних, сощальних, оргашзацшних умов розвитку науки i технши, прогнозуванням напрям1в та зм1сту науки i техшки.

Другою стад1ею ПСОНТ е прикладт дослщження як су-купшсть теоретичних, експериментальних i дослщно-про-

342
Оргаызащя наукових дослщжень та проектно-конструкторських po6iT

мислових po6iT, спрямованих на розробку науково-техтчних основ створення конкретного конкурентоспроможного зразка ново! технши (техшчних нововведень (шновацш)), розв’язання техншо-технолог1чних, оргашзацшних i еколопчних проблем з використанням результате фундаментальних i пошу-кових дослщжень. Результатом прикладних дослщжень е техшчт завдання (ТЗ) на створення нового зразка техшки, рекомендацш щодо конструкци виробу та його вузл1в, техно-лопчних процес1в, метод1в обробки i складання, форм i ме-тод1в оргашзаци виробництва, методики розрахуншв, положения, рекомендаци.

До науково-техтчних послуг належить д1яльшсть у галуз1 науково-техшчно? шформацп, патент1в, лщензш, науково-техшчне консультування, iHini види д1яльност1, яш сприяють одержанню, поширенню та використанню наукових знань.

Стосовно стадш проведения науков1 пошуки прикладного характеру можуть бути науково-дослщними розробками (НДР) i дослщно-промисловими розробками (ДПР). ДПР передбачае доведения НДР до сершного виробництва.

Основними етапами НДР е:

1) розробка техшчного завдання (ТЗ) на проведения НДР;

2) виб1р напрям1в дослщження;

3) здшснення теоретичних та експериментальних дослщжень;

4) узагальнення та оцшювання результате дослщження;
Предыдущая << 1 .. 103 104 105 106 107 108 < 109 > 110 111 112 113 114 115 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100