Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 108

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 102 103 104 105 106 107 < 108 > 109 110 111 112 113 114 .. 217 >> Следующая


Впровадження i функцюнування шформащйних комплекс!в у системах управлшня пщприемством передбачае таке: попе-реднш розрахунок економ!чно! ефективност!; врахування су-часного стану системи; виважену достаттсть системних р1шень та можливкть св1тових шформацшних криз; штегращю шформацшних систем в шфраструктуру пщприемства, держави.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНШГ

Контролып питания

1. Обг'рунтуйте сутн!сть комплексно! оргатзацп пщготовки випуску ново! продукци.

2. Охарактеризуйте процеси, яш поеднуе система створення й освоения ново! технши (СОНТ).

3. Розкрийте значения венчурних пщприемств для реалЬ зацп результате шновацшно! д!яльность

4. Назв!ть основт етапи пщготовки виробництва i дайте !м характеристику.

5. Вкаж1ть на особливост!, як1 характерн! для оргашзаци винахщницько!, рацюнально! та патентно-лщензшно! роботи.

6. Як! м!жнародт угоди стосуються захисту прав штелектуально! власност!?

337
Глава 12

7. Дайте визначення поняття “шформацшне забезпечення д1яльност1 пщприемства”.

8. Навед].ть ochobhI джерела шформаци, якх можуть вико* ристовуватися в шформацшному забезпечент д1яльност1 пщ* приемства.

9. Назвггь nporpaMHi продукти, якх шформацшно забезпе* чують техн1чну пщготовку виробництва.
Глава 13

0РГАН13АЦ1Я НАУКОВИХ ДОСЛЩЖЕНЬ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБ1Т

13.1. Види, методи и етапи виконання наукових дослЬдженъ.

13.2. Завдання та cmadii проектно-конструкторсъкихpo6im.

13.3. Забезпечення технологЬчностЬ конструкцш виробЬв.

13.4. Автоматизащя проектно-конструкторсъкихpo6im.

13.5. Планування, фтансування i звЬттстъ про виконання науково-дослЬдних та проектно-конструкторсъких po6im.

13.6. Оргатзацшт форми проведения наукових дослЬдженъ i проектно-конструкторсъких po6im.

КлючовЬ термти: науково-техтчна продукщя; науковЬ до-слЬдження; шноваци; науково-досл1дна робота (НДР); досл1д-но-промислов1 розробки (ДПР); техтчне завдання (ТЗ); про-ектно-конструкторсът роботи (ПКР); едина система кон-структорсъког документаци (€СКД); cmadii проектування eupo6ie; конструкторсъка документащя; технолог1чтстъ конструкци eupo6ie; стандартизащя; утфтащя; система ав-томатизованого проектування (САПР); тформацшно-пошу-кова система (1ПС); автоматизоване робоче м1сце (АРМ); кошторис витрат на НДР; науково-техтчна оргатзащя (НТО)

Студент повинен вмхти: здшснювати розробку техтчного завдання (ТЗ) на проведения науково-дослЬдних po6im; користуватися державними стандартами (ДСТУ) при проек-тувант техтчног продукци; визначати обсяг коштЬв на проведения иауково-досл1дних i проектно-конструкторсъких робЬт та ощнювати ефективтсть ix використання.

339
Глава 13

13.1. Види, методи й етапи виконання наукових дослщжень

Основна спрямовашсть науково-техтчно! д1яльност1 одержания нових знань, використання ix для створення i вдосконалення засоб1в, знарядь, предмет1в та умов пращ й життя людини, духовного та культурного розвитку сусшльства.

Згщно з чинним законодавством держава забезпечуе:

— сощально-економ1чт, оргашзащйт, правов1 умови для формування та ефективного використання науково-техшчного потенщалу, включаючи державну пщтримку ycix суб’ект1в нау-ково-техшчшл д1яльностг,

— створення сучасно! шфраструктури науки, пщготовку науково-техтчних кадр1в, ix правовий та сощальний захист, штегращю освгги, науки i виробництва;

— державне фшансування та прюритетне матер1ально-тех-тчне забезпечення фундаментальних дослщжень, довгостро-кових державних науково-техтчних програм;

— пщтримку пртритетних напрям1в розвитку науки i техники, концентращю pecypciB для ix реал1зацп;

— створення ринку науково-техшчно1 продукци та впровадження досягнень науки i технши у виробничу, сощальну та оборонну сфери;

— оргашзащю статистики у науково-техтчнш сферг,

— шформацшне забезпечення прийняття рипень у сфер1 науки i техшки;

— оцшювання науково-техшчного р1вня дослщжень, нових технологш i техшки, експертизи важливих науково-техтчних проект1в;

— встановлення зв’язшв з шшими державами для використання досягнень в1тчизняно1 та cbItoboi науки i технши у на-цюнальному господарствь

До науково-техтчно! д1яльност1 належать yci й види, пов’я-зан1 з розвитком, поширенням та використанням наукових i техшчних знань у галузях природних, техшчних, сустльних i гуматтарних наук. Науково-техшчш роботи (НТР) подгляють-ся на так1 види: науково-дослщш, дослщно-конструкторсыа та технолопчш роботи, проектт роботи для буд1вництва, виго-

340
0рган1зац1я наукових дослщжень та проектно-конструкторських po6iT

товлення дослщних зразшв (партш) вироб1в (продукци), нау-ково-техшчш послуги.

До науково-дослщних включають роботи, яш направлеш на одержання нових наукових знань i визначення шлях1в ix практичного застосування. Науково-дослщна робота (НДР) — це щлеспрямований процес тзнання сутност1, причинное^, залежное™, законом1рност1 явищ у природа що оточуе людину, оргашзащю, та ix використання в матер1альному виробництва соц1ально-економ1чнш та шших сферах життед1яльност1. НДР € складником единого шновацшного процесу “наука-техниса-виробництво”.
Предыдущая << 1 .. 102 103 104 105 106 107 < 108 > 109 110 111 112 113 114 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100