Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 107

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 101 102 103 104 105 106 < 107 > 108 109 110 111 112 113 .. 217 >> Следующая


334
Впровадження тновацм у сфер1 виробництва

хоча eiH мае вщношення i доступ до складських баз з метою оперативного отримання шформацп щодо наявних матер1ал1в та шструмент1в, I, вщповщно, вище кер1вництво мае доступ до ycie! шформацп, яка перебувае у систем! управлшня пщприемством. Варто зазначити, що е розмежування у доступ! i на кожному iepapxi4HOMy piBHi. Скаж1мо, головний механж не може використовувати i керувати роздшами баз даних, наприклад, головного енергетика. Щ обмеження створюються для пщвищення р1вня безпеки шформацшно! системи у зв’язку з тим, що втручання у процеси шших пщроздШв без належного р1вня компетентное^ може призвести до розладу системи, що, у свою чергу, вплине на процеси шноващйно! д1яльность

Ефективна шновацшна д1яльшсть у таких системах забез-печуеться структурою побудови вщносин м1ж р1внями та на кожному piBHi. Структура шформацшно! системи переважно повторюе оргашзацшну структуру пщприемства. Проте реалЬ защя нововведень потребуе реоргашзаци, можливо, тимчасо-во1. Для впровадження нових технологш важливе в1ртуальне поеднання технолопчних вщдипв з конструкторськими та науково-дослщними. Реал1защя продукци зумовлюе необхщшеть доступу до загально! бази даних виробничих пщроздШв, склад-ського господарства, транспортного забезпечення i маркетингового вщд1лу.

3 урахуванням зазначеного вище, саме шформацшне забезпечення оргашзацшно! пщготовки у комплекс! вир1шуе питания ефективност! виробничо-господарсько! д1яльност1.

Комплексы рШення в управлшш тновацШними процесами. Оргашзащя комплексно! шформацшно! системи на пщприемств! потребуе врахування низки фактор1в, якх можна класи-фжувати за такими трупами.

1. Оргашзацшна група: корпоративна культура пщприем-ницьких структур; pieeHb кoнфiдeнцiйнocтi шформацп, що обробляеться; iepapxi4HicTb структури управлшня пщприемством.

2. Технолог1чна група: обсяги ресурсного забезпечення тех-нолопчного процесу; необхщшеть мобшьного використання обладнання; можливють дистанщйного контролю й управлшня.

3. Програмно-техшчна група: операцшна система (вартють, надшшеть, споживаш ресурси); концепщя використання i розвитку сучасних техшчних 3aco6iB на пщприемств^ мoжливocтi

335
Глава 12

вщновлення технши, ремонту, нарощування та модертзаци систем контролю й управлшня технолоичним процесом i тех-шчними засобами; арх1тектура системи.

4. 1нформацшна група: обсяг i структура зовниыньо! шфор-маци, що надходить до системи управлшня i точшсть вим1рю-ваних величин; процедури обробки внутрпыньо! шформаци (збе-р1гання, анал1з, воображения, доступ); складшсть метод1в обробки шформаци; можлив1сть i необхщшсть передач! шформаци.

5. Маркетингова група: iepapxin потреб; квал1фшащя фа-х1вщв на ринку пращ; кутвельна спроможтсть населения регюну; р1вень розвитку технши i технологи в крали.

Впровадження комп’ютеризованих комплекс1в в дослщт та конструкторськ1 роботи, в технолопчт процеси та системи управлшня пщприемством потребуе значних витрат pecypciB. Використання такого наукомюткого шструментар1ю потребуе створення спещал1зованих вщдШв з певними виробничими площами, техшчними засобами, висококвал1фшованим персоналом. У зв’язку з коротким життевим циклом комп’ютерних систем створеш комплекси необхщно перюдично оновлювати. До того ж компоненти шформацшно! системи у складних комплексах потребують додаткового обслуговування, що доповнюе кгльюсний та яшсний склад комп’ютерного обладнання, вщповщно за додатков1 фшансов1 ресурси. Зазначене сприятиме вщволжанню значних коптв з основного виду д1яльность Подальше зростання обсяг1в витрат на шформацшт технологи зменшуе частку використання надходжень вщ реал1зацп про-дукцй чи послуг на оновлення та розширення основного виробництва. Як наслщок, може настати шформацшна (комп’ютер-на) криза на пщприемствд., яка знизить його конкурентоспро-можшсть. Натомшть використання сучасних комп’ютеризова-них систем дае можлив1сть збигыпувати р1вень економ1чно! безпеки пщприемства, завдяки використанню пакет1в програм управлшня пщприемством та технолопчним обладнанням, впровадженню сучасних програмно-техшчних комплекс1в за-хисту шформаци та документообщу.

Оптимальне значения обсяив витрат на функщонування комп’ютеризованих систем залежить вщ галуз1, ochobhoi продукци, професюнал1зму обслуговуючого персоналу, шформа-щйно-програмно! незалежност1, регюнального розмзщення тощо.

336
Впровадження Ыновацм у сфер1 виробництва

При оцшщ ефективност! функцюнування шформацшних технологий необхщно враховувати не т1льки грошове вираження економ1чного ефекту вщ проекту комп’ютеризаци, а й нефшан-сову складову: пщвищення лояльност! кл1ента; темтв виходу на ринок нових продукт1в; ятсть управлшських piuieHb.

Ефективтсть впровадження систем шформацшного забезпечення на пщприемств! пропонуеться визначати протягом термшу, що cniBMipmm i3 середтм значениям перюдичност! появи базових нововведень у данш галуз1 чи сум1жних галузях. Цей вщтинок часу здеб!льшого корелюе 3i зм!ною певно! тлькост! (двох-трьох) поколшь технши. Для комп’ютерних систем цей терм1н становить 4—5 роюв.
Предыдущая << 1 .. 101 102 103 104 105 106 < 107 > 108 109 110 111 112 113 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100