Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 106

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 100 101 102 103 104 105 < 106 > 107 108 109 110 111 112 .. 217 >> Следующая


12.3.1нформацшне забезпечення виробничо*1 д1яльнош пщприемства

Систематичний 36ip, обробка та анал1з шформащ! про пе-pe6ir шновацшних процес1в, практичт наслщки заход1в стосовно стимулювання i регулювання шновацшно! д1яльност1, результати реал1заци прюритетних напрям1в впровадження нововведень називаеться мотторингом тноващйноХ дЬяль-Hocmi. Для ефективного проведения мошторингу на пщприемств! мае бути створено вщповщну систему шформацшного забезпечення, яка включае: апаратне, програмне, кадрове забезпечення.

1нформацшш документи, яю забезпечують шновацшну д1яльшсть подшяють на первинш та вторинш. До первинних належать таю документи та видання, яю м1стять нов1 науков1

332
Впровадження Ыновацм у сфер1 виробництва

дат чи нове осмислення вщомих щей чи фактов. Це книги (за винятком довщнишв), перюдичн1 видання, спещальт техтчт видання, науково-техн1чн1 зв1ти, монографи, дисертаци, зв1ти про науково-дослщну роботу, авторсыи евщоцтва, патенти. Вторинними е документи та видання, якх мкугять вщомост1 про первинт документи: довщники; огляди; реферативт журна-ли; б1блютечт каталоги та картотеки.

1нформацшне забезпечення науково-дослЬдних роб1т. Ефективтсть науково-дослщних po6iT залежить передуым вщ кадрового потенщалу та техтчного забезпечення. Останне дае змогу вим1рювати, перетворювати, обчислювати параметри дослщжу-ваних об’ект1в. В ochobI дослщницько! роботи лежить матема-тична обробка отриманих результате, яю базуються на даних, що були отримат пщ час спостереження ф1зичних, х1м1чних, мехатчних та шших процес1в. Вщ математичних можливостей обчислювальних систем залежить як яюсть, так i швидюсть здшснення дослщжень. Сучаст комп’ютерт системи середньо! щново1 категорп здатт виконувати операци хз цифрами, десят-ков1 розряди яких р1зняться у понад 9 тис. раз1в (тип змшно! Extended — 3,4 • Ю“4932 — 1,1 104932). Системи оптичного введения шформаци дають змогу розр1зняти понад 2,8 • 1014 кольо-piB. Обробка сигнал1в здшснюеться з динам1чним д1апазоном понад 140 dB (224). Як бачимо, наведет значения показниюв для переважно! б1лыпост1 дослщжень та розрахунюв е надлишкови-ми, проте таю техтчт властивост1 надають додатков1 можли-вост1 у поглиблент р1вня дослщжень, що, у свою чергу, пщви-щуе р1вень конкурентоспроможност1 розробок.

1нформацшне забезпечення конструкторських po6im. Кон-структорськ1 роботи здеб1лыпого проводяться на персональних комп’ютерах з вщповщним програмним забезпеченням на спе-щал1зованих робочих мнщях необхщними апаратними засовами. Процес конструювання на автоматизованих робочих м1сцях може проходити такими двома методами: вщ детал1 до скла-дального креслення; вщ складального креслення до деталюван-ня. До того ж, конструкторськ1 програмт оболонки як i в пер-шому, так i в другому випадку звертають увагу конструктора на “тоню мкщя” у конструкци, на порушення норм мщность зручност1 складання, технолопчност1 тощо. Це дае змогу уник-нути багатьох помилок на рантх стад1ях пщготовки конструк-торсько!' документаци.

333
Глава 12

1нформацшне забезпечення технологЬчног тдготовки виробництва. Побудова ефективних, гнучких, ринково спрямованих систем управлшня технолопчними процесами пщпорядковуеть-ся таким положениям:

— при розробщ технолопчних процес1в виникае необхщ-н1сть вибору м1ж методом обробки шформацп та варт1стю системи, що в кшцевому результат! впливатиме на яшсть продукци, продуктившсть технолопчно! лши, довгов1чшсть обладнання тощо;

— р1вень розвитку радюелектрошки як основи для побудови шформацшних систем технологично! пщготовки виробництва поки задовольняе вимоги технолопв у обсягах обробки шфор-мацп;

— частка цифрово! обробки в нових системах керування технолопчними процесами поступово зменшуеться у зв’язку з тим, що моделювання математичних залежностей в аналогових схемах здшснюеться у реальному 4aci без низки перетворень та може реал1зуватися на матер1алах з наперед визначеними вла-стивостями, що дае значне здешевлення систем управлшня технолопчним обладнанням, заощадження коптв при обслу-говувант лшш;

— менша гнучтсть i можливост1 перепрограмування аналогових схем управлшня технолопчним процесом виправдовують-ся поступовим плановим зменшенням життевого циклу техно-лотчного обладнання.

1нформацшне забезпечення оргатзацшноХ тдготовки виробництва. Оргашзацшну пщготовку виробництва забезпечують комп’ютеризоваш системи управлшня пщприемством. Таких систем е чимало — вщ ушверсальних, варт1стю в детлька мшьйошв долар1в, для транснащональних корпорацш, до спе-щал1зованих, якг розробляють фах1вщ того пщприемства, де ця система впроваджуватиметься.

Системи будь-якого масштабу побудоваш за одним принципом — iepapxi4HicTio, суттсть якого полягае в обмеженш прав доступу до даних i параметр1в на певному piBHi. Скаж1мо, вщдш головного технолога мае право доступу до шформацп, що сто-суеться саме технолопчних аспект1в: база даних техшчно! шформацп; складське господарство; керування технолопчними процесами тощо. Разом з тим, р1вень, наприклад, складского господарства немае доступу до р1вня головного технолога,
Предыдущая << 1 .. 100 101 102 103 104 105 < 106 > 107 108 109 110 111 112 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100