Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 105

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 99 100 101 102 103 104 < 105 > 106 107 108 109 110 111 .. 217 >> Следующая


Наявтстпь винахЬдницького рЬвня. Винахщ мае винахщниць-кий р!вень, якщо вш не випливае сам по co6i з р1вня технши, тобто коли дос1 не було виявлено pinieHb, як1 мають ознаки, що зб1гаються з головними ознаками цього винаходу.

Промислова придаттсть винаходу. Винахщ визнаеться промислово придатним, якщо його можна використати (бага-торазово вщтворити) у промисловост1 або в шшш сфер1 д1яль-ност1. При цьому безпосередня корисшсть винаходу не е обо-в’язковою умовою, тобто винахщ не обов’язково мае бути вико-ристаний.

Право на винахщ оформлюеться у вигляд1 авторського евщоцтва чи патенту. Патент надае власнику винятков1 права на використання винаходу. Авторське евщоцтво — документ, що заевщчуе авторство особи на здшенений винахщ. Авторське евщоцтво чи патент е документами територ1ального значения, права захищаються т1льки у Kpaim, де видано цей документ. Таким чином, допускаеться використання винаходу в шших крашах. Для захисту прав у дешлькох крашах необхщно отри-мати патенти у кожшй з них.

Наявшсть патенту означае, що шхто не може викориетову-вати винахщ без згоди власника патенту. Дозвш полягае у на-дант (продажу) лщензй на часткове використання чи повне переуступлення патентних прав. В окремих державах законодавством передбачено примусове лщензування, яке використовуеться у випадках, коли власник патенту висувае необг'рунто-ват вимоги (непом1рт цши за використання патенту). У цьому випадку защкавленому виробнику дозволяеться використання винаходу за умови виплати власнику патенту адекватного роялть Проте на м1жнародному piBHi до тако! практики вису ваються досить жорстк1 умови.

Для оформления авторства на винахщ шляхом отримання авторського евщоцтва чи патенту необхщно здШснити зазна-чеш нижче етапи: 1) подачу необхщних документе в оргашза-

330
Впровадження шновацш у сфер1 виробництва

цш, що здшснюе реестрацпо; 2) перев1рку повноти матер1ал1в i вщповщного ix оформления, встановлення прюритету (дата подач1 заявки i видача довщки з зазначенням часу подання заявки); 3) експертизу заявки на предмет виявлення ознак сут-тево! новизни; 4) видачу авторського св1доцтва чи патенту, за умови, що експертиза встановила наявшсть ознак, необхщних для визнання пропозици винаходом.

Найб1лып масовою формою техшчно! творчост1 вважаеться ращонал1заторська робота, у результат! яко! формуеться ра-цюнал1заторська пропозищя — нове та корисне для конкретного шдприемства чи оргашзаци техшчне рипення, що передбачае змшу технологи виробництва, технши, конструкци виробу або складу матер1алу.

Отримаш у процес1 науково-дослщних po6iT рипення, яш можуть скласти предмет винаход1в чи в1дкритт1в, мають оформ-лятися вщповщними заявками у встановленому порядку. На м1жнародному piBHi регулювання взаемовщносин у сфер1 штелектуально! власнос^ здшснюеться згщно з положениями Св1тово! оргашзаци тортвл1 (СОТ) за Угодою про торговельш аспекти прав штелектуально! власност1 (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPS)). Структура угоди побудована на чинних м1жнародних конвенщях про права штелектуально! власность I! положения застосовуються щодо патентав, авторських та сум1жних прав, товарних знашв, про-мислових зразшв, топологи штегральних мшросхем, закрито! шформацн та географ1чних зазначень.

OcHOBHi положения ще! угоди под1ляються на 5 груп: 1) ос-HOBHi принципи та загальш зобов’язання; 2) мш1мальш стан-дарти захисту; 3) антиконкурентна практика через догов1рш лщензи; 4) BHyTpiniHi процедури та засоби для здшснення прав штелектуально! власностг, 5) nepexiflHi домовленос^ щодо виконання правил на нащональному piBHi.

С TaKi угоди Всесв1тньо! оргашзаци штелектуально! влас-HocTi, що стосуються захисту цих прав: Паризька конвенщя; Угода про сшвроб1тництво у сфер1 патент1в; Будапештська угода; Гаазька угода; Локарнська угода; Мадридська угода (м1ж-народна реестращя); Нщцька угода; Люабонська угода; Берн-ська конвенщя; Римська конвенщя; Женевська конвенщя; Брюссельська конвенщя; Ушверсальна конвенщя з авторського права.

331
Глава 12

Кер1вництво винахщницькою д1яльтстю на пщприемствах здшснюеться здеб1лыпого головним шженером, якому пщпо-рядковаш вщповщний вщд1л чи бюро (наприклад, бюро з вина-хщництва та ращонал1заторства). У склад1 конструкторських i технолопчних вщдШв великих пщприемств, у науково-дослщ-них, проектно-конструкторських та шших оргашзащях, яю займаються розробкою i впровадженням ново! технши, можуть оргатзовуватися патентн1 бюро (вщдиш, групи). Щ бюро займаються патентно-лщензшною роботою, у тому числ1 вщбо-ром винаход1в для патентування за кордоном, перев1ркою патентно! чистоти, оформлениям заявок на патенти.

Вщкриття, винаходи i ращонал1заторсью пропозицп оформ-ляються згщно з шнуючим положениям. Автором в1дкриття вважаеться той, хто першим опублшував чи сформулював його пщ час виступу або пров1в науково-дослщну роботу, що принесла вщповщт результати. Вщкриття оформляеться заявкою та пщтверджуеться дипломом про вщкриття. На винаходи ви-даеться авторське евщоцтво чи патент. Виконання будь-яко! з названих форм науково-техтчно! творчост1, зазвичай, пщтри-муеться й заохочуеться матер1ально як пщприемством, так i державою.
Предыдущая << 1 .. 99 100 101 102 103 104 < 105 > 106 107 108 109 110 111 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100