Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 104

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 98 99 100 101 102 103 < 104 > 105 106 107 108 109 110 .. 217 >> Следующая


2. Конструкторська тдготовка виробництва. Конструю-вання як етап у комплекс! пщготовки до випуску ново! продукци передбачае розробку та вив1рку конструкторсько! документацп. На цьому eTani здшснюеться узгодження виробничих можливостей пщприемства та вимог замовника до продукци. Значш обсяги po6iT проводяться з пошуку оптималь-иих BapiaHTiB конструкторських рипень, яш мають забезпечи-ти вимоги техшчного завдання. Щ вимоги полягають в узго-дженш умов i режим1в експлуатацп, дотриманш техшчних па-раметр1в i характеристик, термшу функцюнування, обсяг1в та перюдичност1 випуску продукци, технши безпеки та саштар-но-ппешчних норм, патентно! чистоти, термш1в та умов збе-р!гання, транспортабельное^ тощо. Грунтовно науково-дослщш та конструкторсьш роботи розглянуто в гл. 13.

327
Глава 12

3. Технолог1чна тдготповка виробництва. Основным завданням технологично! тдготовки виробництва у комплекс! СОНП е забезпечення належного р1вня якост1 виготовлення вироб1в i створення умов для дотримання принцишв ращонально! оргатзаци виробничих процеыв. У комплекс! оргатзаци пщготовки до випуску ново! продукци технолопчна складова реал1зуе задуми шженер1в, конструктор1в на практищ. На цьому етат СОНП анал1зуеться конструкторська документащя, виявляють-ся слабк1 мкщя технолопчних процес1в, пропонуються альтер-нативн1 вар1анти технологш, проектуються спещальт при-стро!, шструменти, оснащения тощо. Реал1защя етапу техно-лончно! пщготовки не можлива без плщно! ствпращ техноло-riB i3 фах1вцями шших niдроздов. Узгодження принцитв реал1заци того чи шшого задуму загалом полшшуе кшцевий результат: креслення повертаються конструкторам на доопра-цювання, технологи, у свою чергу, удосконалюють процеси виготовлення, оргатзащйна робота оптим1зуе виробничу д1яль-шсть.

4. Оргатзацшна тдготовка виробництва. Координуючою складовою для пщготовки до випуску ново! продукци е оргатзацшна пщготовка виробництва. Остання включае низку за-ход1в, ЯК1 в основному оргатзують i планують виробництво ново! продукци, визначають потребу в ресурсах. Оргатзащйна складова СОНП реал1зуеться паралельно з конструкторською та технолоичною пщготовкою виробництва. И основною функ-щею е здшснення оргатзацшно-економ1чно! пщтримки процесу реал1заци задуму виробу в товар. Бшып детально техно-лончну та оргатзацшну пщготовку виробництва розглянуто в гл. 14.

Розр1зняють окремо науково-дослщт роботи i техтчну тдготовку виробництва, яка включае конструкторсьш роботи, технолончну та оргатзацшну пщготовку. Об’еднуе весь комплекс розглянутих заход1в шформацшне забезпечення циклу створення i освоения ново! продукци.

328
Впровадження шновацм у сфер1 виробництва

12.2. Оргашзащя винахщницько!*, ращонал1за* торсько*1 та патентно-лщензшшп роботи

Для забезпечення конкурентоспроможност1 ново! продукци чи технологи пщприемству необхщно ор1ентуватися на вико-ристанш HOBiTHix досягнень науки i технши. Оргашзащя ко-мерцшно-господарсько! д1яльност1 та реал1защя стратеги впровадження нововведень насамперед мае використовувати набу-тий св1товий досвщ систематизаци, класифшаци, збер1гання шформаци щодо винаход1в та вщкритпв. У зв’язку з цим шно-вацио на пщприемств! слщ розпочинати з проведения наукових дослщжень або використовувати науков1 результати i3 вщповщно! проблематики. HayKOBi дослщження под1ляються на фундаментальна пошуков1 та прикладш (див. гл. 13).

У процес1 науково! та науково-техшчно! д1яльност1 отриму-ються результати: науковий i науково-прикладний. Науковий результат — це нове знания, одержане у процес1 фундаменталь-них або прикладних наукових дослщжень та зафшсоване на нос1ях науково! шформацп у форм1 зв1ту, науково! пращ, науково! доповщ1, наукового повщомлення про науково-дослщну роботу, монограф1чного дослщження, наукового вщкриття тощо. Науково-прикладний результат — це нове конструктив-не чи технолопчне рипення, експериментальний зразок, закш-чене випробування, розробка, яка впроваджена або може бути впроваджена у практику господарювання. Форми цих результате таки звгг; есшзний проект; конструкторська документа-щя; технолопчна документащя; науково-техшчна продукщя; натурний зразок.

Принципово новий досягнутий р1вень дослщжень i розробок визначаеться поняттями “вщкриття” та “винахщ”, а новий р1вень техшчно! реал1заци — “ращонал1защя” чи “промисло-вий зразок”. Найцшншшм результатом науково! д1яльност1 вважаеться вщкриття — виявлення невщомих ранипе об’ектив-но наявних законом1рностей, властивостей i явищ матер1аль-ного св1ту. Вщкриття, зазвичай, е результатом фундаменталь-них та пошукових наукових дослщжень i базою для розробки винаход1в. Наприклад, вщкриття явища квантового резонансу привело до розробки лазер1в i розвитку лазерних технологш.

329
Глава 12

Для визначення патентоспроможност винаходу в Укра!ш використовують зазначеш нижче критери.

Новизна винаходу. Винахщ визнаеться новим, якщо вш не е частиною р1вня техшки, тобто коли з-пом1ж вщомостей, яю стали загальнодоступними в свт до дня подач1 заявки на винахщ, не виявлено засобу з ознаками, щентичними вс1м озна-кам формули цього винаходу.
Предыдущая << 1 .. 98 99 100 101 102 103 < 104 > 105 106 107 108 109 110 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100