Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 103

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 97 98 99 100 101 102 < 103 > 104 105 106 107 108 109 .. 217 >> Следующая


Для розробки досить складних вироб1в, проведения довго-строкових, що потребу ють значних витрат, науково-дослщних та дослщно-конструкторських po6iT, проекпв, зазвичай, залу-чаеться венчурний каттал. Пщприемства (венчурш ф1рми) здебьлыного мають високоприбутков1 акцп. Проте е великий стутнь ризику ix обезцшювання у pa3i невдач1 при реал1зацп проекту. Пщприемницька д1яльтсть i роботи в науково-техтчнш сфер1 не т1льки пов’язат з ризиком, а ще й характеризуются певною невизначешстю тривалост1 у 4aci.

324
Впровадження мновацм у сфер1 виробництва

Венчурт пщприемства, яш входять до комплексу реал1заци нововведень пщприемства-замовника, за своею спещал1защею под1ляються на:

— впроваджувальт — спещал1зуються на практичному ос-воент науково-техшчних розробок;

— дослЬдт — д1яльшсть яких пов’язана 3i стад1ями дослщжень i розробок;

— обслуговуючЬ (cepeicni) — спещал1зуються на техтчному обслуговувант новинок;

— експертт (аналШичш, консулътацшт) — консульту-ють, виконують аудиторсыа роботи, надають iHnii послуги.

Пщ комплексною оргашзащею розумиоть врахування “комплексу” аспект1в, серед яких е техтчт, економ1чт, оргат-зацшт, еколопчт, сощальт та iH. М1ж аспектами, що входять до комплексу, е взаемозв’язок. Змша параметр1в одного з них може привести чи приводить до змши шших i комплексу в щлому. Варто зазначити, що зв’язок може мати як пряму, так i обернену залежтсть. До цього ж, зазначет залежност1 е як лшшними, так i нелшшними, що може приводити до суттевих змш параметр1в комплексу при незначних змшах одного з по-казниюв компонента або змши можуть бути не вщчутними для комплексу при значних коливаннях параметр1в одного з аспекте.

Отже, комплексна оргашзащя пщготовки до випуску ново!’ продукци мае включати:

— використання проектно! форми оргашзаци шновацшно! д1яльност1 у пщроздшах пщприемства;

— планування процеыв реал1зацп шновацшних проект1в за допомогою сучасних шформащйних систем;

— створення системи взаемозв’язк1в м1ж функщональними пщрозд1лами пщприемства для пщвищення ефективност! виробництва ново! продукци та и реал1заци;

— використання пщприемством шновацш, з одного боку, як основи забезпечення конкурентоспроможност1 пщприемства, з шшого — задоволення потреб споживач1в;

— взаемоузгоджений розвиток ycix функщональних стратегш д1яльност1 тдприемства;

— оргашзащю науково-дослщно! та техтчно! тдготовки виробництва продукци згщно з очшуваним попитом i обраним гсгментом споживач1в.

325
Глава 12

Д1яльтсть пщприемства 3i створення ново! продукци ба-зуеться на комплекс! взаемопов’язаних науково-дослщних i проектно-конструкторських po6iT (скорочено НДПКР). У в1тчизнянш л1тератур1 щ поняття ще трапляються як “науково-дослщт та дослщно-конструкторсьт роботи” (НДДКР), у заруб1жних виданнях як “дослщження та розробки” (R&D). Цей комплекс спрямовуеться на створення ново! чи вдосконалення наявно! продукци та технологш, впровадження шших змш (оргатзацшних, управл1нських, мотивацшних, сощальних тощо), що забезпечуватимуть конкурентоспроможтсть, ринко-вий ycnix пщприемству.

Комплекс оргатзацшно! пщготовки до випуску ново! про-дукцп включае так1 складов! (рис. 12.1):

1нформацшне забезпечення

Рис. 12.1. Структура циклу створення i освоения ново! продукци

Цикл оргатзаци пщготовки розпочинаеться вщ задуму товару. Проте значна частина щей не реал1зуеться у виробь Основною причиною цього е брак ресурсного забезпечення, перед-yciM коптв. За оцшками фах1вщв, т1льки кожен десятий чи двадцятий вир1б-новинка, який реал1зований в TOBapi, мае рин-ковий ycnix. Для пщвищення р1вня ймов1рност1 прийняття ринком нового товару необхщно проводити маркетингов1 до-

326
Впровадження Ыновацм у сфер1 виробництва

слщження, яш можуть дати попередш дат про ставлення по-тенцшних покупщв до товару-новинки, про необхщну шльшеть спожитих одиниць цього товару ринком у певному perioHi та за певний пром1жок часу. Шсля позитивного результату маркетингових дослщжень можна приймати рипення про реал1защю ще! товару в матер1альнш формь Процес реал1зацп мютить таш етапи тдготовки виробництва.

1. Науково-дослЮна тдготовка виробництва. Процеси нау-ково-дослщно! пщготовки виробництва подшяються на науко-ву та техшчну складовь Наукова складова розглядае науково-техтчний прогрес як чинник конкурентоспроможност1 продукци, який базуеться на: впровадженш HOBiTHix наукових досягнень у процеси проектування, виробництва та реал1зацп продукци; урахуванш змши поколшь технши та технологи; розтзнанш базових та похщних нововведень у фундаменталь-них i прикладних дослщженнях, яш суттево можуть вплинути на науково-техшчний прогрес у найближчому майбутньому чи далекш перспектив!.

Пщ техтчною складовою тдготовки виробництва розумЬ ють сукупн1сть процейв здебьлыпого техшчного зм1сту, спря-мованих на розробку та освоения нових вид1в продукци. До не! входить створення б1лып досконалих машин, обладнання, техно лог1чних процес1в, використання економ1чних матер1ал1в, енергозбер1гаючих технолопчних процес1в, скорочення трива-лост1 перюду вщ створення до реал1зацп продукци, зниження Vi соб1вартост1 та трудомюткость
Предыдущая << 1 .. 97 98 99 100 101 102 < 103 > 104 105 106 107 108 109 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100