Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 102

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 96 97 98 99 100 101 < 102 > 103 104 105 106 107 108 .. 217 >> Следующая


2. Як пов’язаш м1ж собою принципи диференщаци та пара-лельност1?

3. Яким чином реал1зуеться принцип спещал1зацп в р1зно-маштнш д1яльност1 пращвника?

4. Як1 наслщки можуть бути, якщо не дотримуеться принцип пропорщйност1?

5. За яких тишв виробництва найб1лыи важлива реал1защя принципу гнучкост1?

6. У чому полягае р1зниця м1ж концентращею та деконцен-тращею виробництва?

7. Який зв’язок м1ж принципами спещал1заци та диверси-фшаци виробництва?

8. У яких умовах штегрування виробництва бшьш дощль-не, тж кооперування?

9. Що таке тип виробництва?

10. Який тип виробництва здобув найбьльше поширення у ринкових умовах?

11 6-585

321
Глава 12

ВПРОВАДЖЕННЯ 1ННОВАЦ1Й У СФЕР1 ВИРОБНИЦТВА

12.1. Комплексна оргатзащя тдготовки виробництва до випуску новоХ продукци.

12.2. Оргатзащя винах1дницькоХ9ращоналЬзаторськоХ та патентно-лщензшноХроботи.

12.3. 1нформацшне забезпечення виробничоХ д1яльност1 тдприемства.

КлючовЬ поняття: оргатзащя тноващйноХ д1яльност1; система створення та освоения новоХ техтки (СОНТ); система створення и освоения новоХ продукци (СОНП); вЬдкриття винаходу; патент; авторське свЬдоцтво; ращоналЬзаторсъка робота; шформащйне забезпечення

Студент повинен eMimu: використовувати знания у гру-пах та объектах ттелектуальноХ власностЬ; ор1ентуватися у процесах комплексной оргатзаци тдготовки до випуску новоХ продукци; користуватися джерелами з винахЬдництва, ращо-нал1заторства та патентознавства; користуватися програм-ними пакетами при здшснент тноващйноХ дЬялъности

322
Впровадження шновацм у сфер1 виробництва

12.1. Комплексна оргашзащя пщготовки виробництва до випуску hobo’i продукци

Оргашзащя пщготовки до випуску ново! продукци (у бглын широкому розумшш — оргашзащя шновацшног д1яльност1) передбачае упорядкування у npocTopi та синхрошзащю у 4aci вжиття заход1в i виконання po6iT 3i створення та освоения виробництва ново! чи вдосконалення наявно! продукци, техшки, технологи.

У 80-Ti роки XX ст. для пщвищення ефективност! виробничо! д1яльност1 та запровадження техшчних шновацш у Радянсь-кому Союз1 впроваджувалася система створення й освоения ново! техшки (СОНТ). Ця система поеднувала таш процеси: науков1 дослщження; конструювання; розробка технологи виготовлення; впровадження ново! продукци у виробництво. За-значене забезпечувало штегращю окремих складових циклу “дослщження-виробництво” та значне його скорочення. За своею суттю вже з того часу процес СОНТ як попередник сучас-но! системи СОНП (система створення й освоения ново! про-дукци) був шновацшною д1яльшстю пщприемства.

С м1жнародний стандарт ISO 9000, де вщображеш основш етапи життевого циклу товару. Тривалшть кожного з еташв залежить вщ багатьох фактор1в, як1, у свою чергу, залежать вщ особливостей того чи шшого товару.

Процес оргашзаци шновацшно! д1яльност1 на пщприемств! стосуеться як споживач1в, 1нвестор1в, державних i мдецевих орган1в влади, наукових та науково-техшчних оргашзацш, постачальнитв, пращвнишв пщприемства тощо), так i забезпечуе вир1шення основних завдань пщприемства. 1нноващйна д1яльшсть мае охоплювати yci сфери комерщйно-господарсь-ко! д1яльност1 п1дприемства, але и основу становлять технисо-технолопчш шноваци, яш забезпечують вщповщний р1вень задоволення потреб сусшльства у високояшснш продукци чи послугах, пщвищення ефективност! виробничо! д1яльност1 за рахунок упровадження прогресивно! техшки i технологш.

У загальному вигляд1шновацшну д1яльшсть умовно мож-иа розмежувати на два етапи: 1) розробка само! новаци та вщповщно! реал1заци результату фундаментальних i приклад-

323
Глава 12

них дослщжень, проектно-конструкторських робгг, оргашза-щйно-технолог1чнох тдготовки й освоения виробництва; 2) запровадження новаци у виробничо-господарську д1яльтсть пщприемства для отримання вщ и використання результате шноващйнох д1яльност1 (тобто перетворення новаци в шнова-цио).

1нновацшна д1яльтсть, зазвичай, зосереджуеться у межах одшех галуз1 (чи сектора д1яльност1). Проте це не завжди так. Теоретично можлив1 TaKi вар1анти розвитку шновацш: 1) результатом розробок в одному ceKTopi е шноващя А; 2) шший сектор продукуе шноващю В, яка базуеться на шновацп А;

3) штегральна д1я функщонування шновацш A i В використовуеться у галуз1 (чи ceKTopi), який не пов’язаний i3 секторами, де здшснювалося впровадження шновацш A i В. Наприклад, зазначене стосуеться сфери шформащйних технологш, де про-грамне забезпечення (шноващя А) та апаратне забезпечення (шноващя В) може використовуватися в шших сферах д1яль-ност1 — промисловому виробництва банювському обслугову-вант, телекомуншацп, шдустрп розваг тощо. До того ж, роз-робники нового апаратного забезпечення “вимагають” б1льш досконалого програмного забезпечення, а програмкгги, у свою чергу, розробляючи HOBi програми “потребують” бшып досконалого апаратного забезпечення. Таке замкнуте коло зумовило стр1мкий розвиток шформацшних технологш у свт.

Сучасне пщприемство за певних умов може власними силами розробляти нов1 вироби, здшснювати науково-дослщт та проектно-конструкторськ1 роботи, якщо вони вщносно не-складнь У такому випадку використовуеться комплекс влас-них спещал1зованих вщдШв (конструкторський чи вщд1л головного конструктора, технолог1чний або вщд1л головного технолога).
Предыдущая << 1 .. 96 97 98 99 100 101 < 102 > 103 104 105 106 107 108 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100