Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 101

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 95 96 97 98 99 100 < 101 > 102 103 104 105 106 107 .. 217 >> Следующая


318
Орган1зац1йн1 основи виробництва

11.3. Типи виробництва, ix техншо-еконогшчна характеристика

Тип виробництва — це специф1чна форма оргашзаци виробництва, яка враховуе таш його властивост1, як широта номен-клатури, регуляршсть, стабшьнють i обсяг випуску продукци. Виокремлюють три типи виробництва: одиничне, сершне та масове.

Одиничне виробництво характеризуеться широкою номенклатурою продукци, незначним обсягом випуску однакових вироб1в, повторив виготовлення яких здеб1лыпого не передба-чаеться. Робоч1 мюця единичного виробництва характеризуются тим, що на них виконуються р1зномаштш операци з р1зни-ми деталями в межах технолотчних можливостей устаткування. Останне е ушверсальним, розм1щуеться однотипними тех-нолойчними трупами. Через часту змшу предмет1в пращ бага-то часу витрачаеться на переналагоджування устаткування. Виконання р1зномаштних операцш за умов недостатньо опра-цьованих унаслщок часто! змши об’ект1в виробництва техно-лопчних процес1в потребуе залучення висококвал1фшованих роб1тнишв-ушверсал1в. Ор1ентовно для одиничного виробництва шльшеть технологачних операцш, яка припадае на одне робоче мюце, становить больше 40.

Сершне виробництво мае обмежену номенклатуру продукци, виготовлення окремих вироб1в перюдично повторюеться пев-ними париями (сер1ями) i сумарний !х випуск може бути до-сить значним. На робочих мюцях сершного виробництва виконуються операци над обмеженою номенклатурою деталей, яш обробляються перюдично париями. Застосовуеться ушверсаль-не та спещальне устаткування, що розмщуеться як техноло-пчними трупами, так i за предметним принципом. Квал1фша-щя роб1тник1в у щлому може бути середньою, за винятком тих висококвал1фшованих спещалют1в, яш працюватимуть на машинах з числовим програмним управлшням (ЧПУ) та на гнуч-ких автоматизованих лш1ях (ГАЛ).

Залежно вщ широти номенклатури, величини партш, nepi-одичност1 !хньо! обробки сершне виробництво подЬшеться на др1бносершне, середньосершне i великосершне.

319
Глава 11

Робоч1 мкщя др1бносершного виробництва за своши характеристиками близыа до робочих м1сць одиничного виробництва з дещо меншою юлыистю операщй, як1 на них виконують-ся, оскшьки пред мети обробляються мал ими париями. Кшь-к1сть закршлення операщй — в межах вщ 21 до 40.

Для робочих м1сць середньосершного виробництва характер-не ще бшыпе обмеження к1лькост1 виконуваних операцш (10— 20), оскигьки napTii вироб1в стабильно повторюються. Устаткування мае бшын високий р1вень спещал1зацп.

На робочих мищях великосершного виробництва предмета обробляються великими париями, устаткування спещал1зова-не, к1льк1сть операщй — вщ 2 до 9.

Масове виробництво характеризуеться вузькою номенклатурою продукци, значним обсягом безперервного й тривалого виготовлення однакових вироб1в. Робоч1 мкця масового виробництва характеризуються постшним виконанням одше! опе-рацп над одним предметом пращ. Устаткування е вузько спе-щал1зованим. Застосовуеться спещальне оснащения. Принцип розмпцення устаткування — предметний. Виконання елемен-тарних операщй на потокових лпиях не потребуе високо! ква-л1фшацп роб1тник1в, але на автоматизованих системах !хня квал1фшащя мае бути на piBHi технпса чи нав1ть шженера.

Пщприемств з однорщним типом виробництва практично немае. Тому тип виробництва дьльнищ, цеху, пщприемства визначаеться типом виробництва, що переважае на робочих м1сцях.

Пщприемства одиничного виробництва виготовляють продукщю в одиничних екземплярах, що не повторюються взагал1 або повторюються нерегулярно. На д1льницях i в цехах перева-жають одиничш процеси, хоча можуть бути робоч1 мшця та ции пщрозд1ли i3 сершним виробництвом утфжованих деталей i вузл1в для р1зних вироб1в (шестерт, валики, кршильт деталь ручки, контрольш прилади тощо). До пщприемств одиничного виробництва належать заводи важкого, енергетичного машинобудування, суднобудування тощо.

Пщприемства сершного виробництва випускають cepii ви-po6iB обмежено! номенклатури, як1 перюдично повторюються. СерЬя — це певна шльшсть вироб1в одного типорозм1ру, що виготовляеться за незмшною техшчною документащею. На сершних пщприемствах робоч1 мкця переважно сершного типу виробництва. Водночас можуть використовуватися i процеси

320
Орган1зац1йы основи виробництва

масового виробництва ушфпсованих деталей на потокових лниях. Типовими прикладами пщприемств сершного виробництва е верстатобугцвш, л1такобуд1вш заводи, пщприемства з виробництва с1льськогосподарсько! технши, електровоз1в тощо.

Шдприемства масового виробництва безперервно випуска-ють один або кшька вироб1в упродовж тривалого часу за умов високо! внутршньозаводсько! спещал1зацп. На робочих мкщях переважають Macoei процеси, проте в окремих випадках за низько! трудом1сткост1 операцш використовуються сершт типи виробництва, наприклад, на загот1вельних процесах. До таких пщприемств належать пщприемства з виготовлення годин-нишв, телев1зор1в, радюприймач1в та iH.

НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕН1НГ

Контрольш питания

1. Як ви розум1ете поняття “оргашзащя виробництва”?
Предыдущая << 1 .. 95 96 97 98 99 100 < 101 > 102 103 104 105 106 107 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100