Информационный сайт

 

Реклама
bulletinsite.net -> Книги на сайте -> Бизнесмену -> Герасемчук А.Е. -> "Экономика и организация производства" -> 10

Экономика и организация производства - Герасемчук А.Е.

Герасемчук А.Е. Экономика и организация производства — К.: Знание, 2007. — 678 c.
ISBN 966-346-214-0
Скачать (прямая ссылка): ekonomicaiorganproizvodstva2007.djvu
Предыдущая << 1 .. 4 5 6 7 8 9 < 10 > 11 12 13 14 15 16 .. 217 >> Следующая


1.4. Маркетинг товар1в промислового виробництва

Мета виробництва товар1в промислового призначення — ix ефективна реал1защя (збут). 3 процесом реал1зацп не виникае якихось особливих проблем доти, доки попит перевищуе про-позищю. У pa3i зм1ни ситуаци, коли ринок продавця посту-паеться м1сцем ринку покупця, виникае потреба у прискшли-в1шому та виважетшому дослщженн1 потреб споживача, ситу-ацп на ринку. Саме цим викликана поява маркетингово! (вщ англ. market — ринок) концепцп управл1ння пщприемством. Ця концепщя мае штеграцшний характер i opieHTye д1яльшсть не лише збутового, а й ycix шших пщрозд1л1в, ycix пращвниюв на таку д1яльн1сть i на таку поведшку, яка б приваблювала покупця, споживача до виробника та його торгово*! марки, до його товару. Отже, маркетинг можна розглядати як принцип, на пщстав1 якого Bci р1шення на пщприемств! приймають з opi-ентац1ею на реакщю споживача чи партнера у пщприемницькш д1яльност1. Маркетинг е засобом досягнення загальнокорпора-тивних щлей через вдалий виб1р сегмента ринку, споживача, товару з набором вщповщних к1льк1сних та як1сних характеристик, проведениям рекламних кампанш, ярмарок, виставок тощо.

Маркетинг — це процес планування i здшснення задуму, цшоутворения, просування та реал1зацп щей, товар1в, послуг

30
Пщприемство в систем! ринкових вщносин

через обмш, що задовольняе цип окремих oci6 i оргашзацш. Маркетинг — вид людсько! д1яльност1, спрямовано! на задово-лення потреб шляхом обмшу. Щ два наведет визначення маркетингу належать вщповщно Американськш асощаци маркетингу (АМА, 1985 p.) i Ф. Котлеру. Ми розглядаемо маркетинг як спещальну (конкретну) функщю управлшня, реал1защя яко! дае змогу поеднати внутр1шне i зовнинне середовище пщприемства через сферу розпод1лу й обмшу завдяки проведениям дослщжень ринку, поведшки споживача, рекламних кампанш та iH.

Основт принципи маркетингу:

— управлшня життевим циклом товару (науков1 розробки — виробництво — реал1защя — обслуговування), здшснюване з ор1ентащею на досягнення визначено! сощально-економ1чно1 ефектившхт виробничо-господарсько1 д1яльност1, що забезпе-чуеться за рахунок реал1заци продукци, яка вщповщае i задовольняе потенщйт потреби споживача. 1ншими словами, суттсть основного принципу маркетингу зводиться до того, що не варто ор1ентуватися лише на реал1защю того, що вдалося чи вдаеться випускати, а слщ продукувати те, що напевно буде куплено;

— комплексне дослщження ринку, всеб1чне вивчення стану i динамши споживчого попиту на цей товар, використання в маркетинговш д1яльност1 шформаци, накопичено*1 у процес1 розроблення, прийняття й реал1заци науково-техшчних i ви-робничо-господарських рипень;

— ор1ентащя маркетингово! стратеги на завоювання ринку, збьлыпення обсягу продажу;

— розмежування ринку на пор1вняно однорщш групи спо-живач1в, ор1ентащя на Ti сегменти ринку, на яких пщприемство мае конкурентт переваги, пропонуючи продукщю з ура-хуванням особливостей кожного i3 сегмент1в ринку, типу по-купщв, ixmx заштв, потреб;

— максимальне пристосування виробництва промислово! продукци до вимог ринку з метою пщвищення ефективност1 функщонування пщприемства;

— досягнення переваг у конкурентны* боротьб1 за рахунок пщвищення оргашзащйно-техшчного р1вня виробництва, яко-CTi продукци, надання споживачу супутшх послуг в бтыпому обсяз1 та високо! якост1;

31
Глава 1

— розвиток i застосування на пщприемств! творчого пщхо-ду до вир1шення тих проблем, як1 виявлено в результат! проведения маркетингових дослщжень (ринку, споживач1в, конку-рент1в, napraepiB, постачальнишв, контактних i директивних установ) i реал1защя яких реально впливатиме на пщвищення конкурентоспроможност1 пщприемства, продукци;

— оргашзащя доставки промислово!* продукци у такому об-сяз1, тако! якост1, у такий час, у таке мнще, за таких умов, як1 в сукупност1 якнайкраще влаштовували б потенщйного споживача i вздляко мотивували його до постшних вщносин з цим виробником;

— сприяння торговельним посередникам в облаштуванш склад1в, транспортних систем, у пщвищенш квал1ф1каци персоналу, наданш консультащйних послуг для полшшення р1вня обслуговування споживач1в;

— вплив на ринок та споживчий попит за допомогою комплексу заход1в комуншащйно! пол1тики, що сприяе актив1заци ситуаци на ринку, пожвавленню д1яльност1 у виробничш сфер1.

Вир1зняють так1 концепци в еволюци маркетингу: виробни-чу (вдосконалення виробництва, пщвищення продуктивное^, зниження соб1вартост1, трудом1сткост1 продукци, зростання обсяг1в продажу, максим1защя прибутку); товарну (виробництво яшсних товар1в, вдосконалення ix споживчих властивос-тей); збутову (штенсифшащя збуту промислових товар1в за рахунок розвитку збутово! мереж1, канал1в збуту, стимулюван-ня збуту); традищйного маркетингу (впровадження комплексу маркетингу — “4Р”, дослщження ринку, задоволення потреб споживач1в на щльових сегментах ринку); сощально-етичного маркетингу (задоволення потреб щльових риншв за умови збе-реження людських, матер1альних, енергетичних, шших вид1в pecypciB, охорони навколишнього середовища); маркетингу взаемоди (задоволення потреб споживач1в, iHTepeciB napraepiB, учасншив ринку у процес1 ixHboi комерцшно! та некомерцш-Hoi взаемоди).
Предыдущая << 1 .. 4 5 6 7 8 9 < 10 > 11 12 13 14 15 16 .. 217 >> Следующая
Реклама
Авторские права © 2009 AdsNet. Все права защищены.
Rambler's Top100